IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Doktorske teze odbranjene u Srbiji i u inostranstvu

1. Dr Olga Cvetković, CH, Proučavanje uticaja hemijske i biološke demineralizacije sedimenata na sastav i strukturu kerogena, 01. 08. 1977. Beograd

2. Dr Vlatka Vajs, CH, Neke primene fragmentacije biciklooktena u totalnoj sintezi prirodnih proizvoda, 1978. The Polytechnic of North London, London University, London

3. Dr Miomir Pavlović, CEH, Površinsko hrapavljenje, rast dendrita i nastajanje prahova pri elektrohemijskom taloženju metala , 02. 06. 1982. Beograd

4. Dr Milka Avramov Ivić, CEH, Elektrokataliza oksidacije organskih molekula u alkalnim elektrolitimaa, 24. 10. 1986. Beograd

5. Dr Ivana Aljančić, CH, Totalna sinteza (±)-lineatina i (±)-grandizola - feromona insekata Tripodendron lineatum i Anthonomus grandis, 1988 PMF, Univerzitet u Beogradu, Beograd

6. Dr Vladislava Jovanović, CEH, Nova vrsta na srebro nataloženih anjonskih selektivnih elektroda, 01. 04. 1988. Beograd

7. Dr Dušan Jovanović, CKHI, Katalitička aktivnost prelaznih metala u strukturama perovskita, 26. 07. 1989. Beograd

8. Dr Mira Bjelaković, CH, Hemija epoksida – sinteze i reaktivnost, 19. 06. 1990. Beograd

9. Dr Svetlana Štrbac, Elektrokataliza redukcije kiseonika na monokristalnim elektrodama zlata sa stepenicama, 19. 12. 1990.  Fakultet za fizicku hemiju Beograd

10. Dr Jovan Popić, CEH, Korozioni potencijal aluminijuma u rastvorima hlorida, 19. 06. 1989. Beograd

11. Dr Ksenija Popović, CEH, Elektrokataliza oksidacije d-glukoze na monokristalnim planinskim elektrodama, 26. 04. 1994.  Beograd

12. Dr Aleksandar Dekanski, CEH, Zavisnost površinskih osobina staklastog ugljenika od strukture i naknadnog tretmana, 14. 02. 1994. Beograd

13. Dr Vesna Jović, CMT, Epitaksijalni rast iz tečne faze uskozonalnih poluporovodnika pogodnih za izradu detektora infracrvenog zračenja, 27. 11. 1995. Beograd

14. Dr Natalija Krstić, CH, Sinteza i transformacije mono i bis-fragmentacionih steroidnih derivata, 4. 4. 1995. Beograd

15. Dr Radomir Matović, CH, Slobodno- radikalsko proširivanje karbocikličnih prstenova, 28. 12. 1996. Beograd

16. Dr Bojana Ostojić, CH, AB initio proučavanje vibronske sprege u četvoroatomskim molekulima – analiza spektra B2H2, 02. 10. 1997. Beograd

17. Dr Gordana Gojgić Cvijović, CH, Proučavanje medjusobnih odnosa antibiotika poliketidne geneze i proteaza soja Streptomyces hygroscopicus pri istovremenoj biosintezi, 23. 07. 1998. Beograd

18. Dr Željko Čupić, CKHI, Modeliranje mehanizma oscilatornih katalitičkih proces, sa primenom na reakciju razlaganja vodonik- peroksida, 28. 12. 1998. Beograd

19. Dr Sladjana Kostić Rajačić, CH, Sinteza i ispitivanje novih heterocikličnih dopaminergičkih i serotonergičkih supstanci, 29. 05. 1998. Beograd

20. Dr Dušanka Radanović, CH, Stereohemija bakar (II) – kompleksa sa aminopolikarboksilatnim ligandima EDTA- tipa i sličnim ligandima, 25. 06. 1999. Poznanj

21. Dr Predrag Milanović, CETE, Uticaj sastava i temperature vode na izbor toplotne šeme i materijala opreme za korišćenje geotermalne energije, 27. 01. 1999. Beograd

22. Dr Zoran Jakšić, CMT, Infracrveni fotodetektori sa neravnotežnim osiromašenjem nosilaca, 17. 04. 2001. Beograd

23. Dr Jakovljević Dragica, Struktura i selektivne hemijske transformacije pululana dobijenog mikrobiološkom sintezom pomoću soja Aureobasidium pullulans CH-1,29. 06. 2001. Hemijski fakultet u Beogradu

24. Dr Sonja Vidojković, CH, Istraživanje svojstava sulfata u vodeno-parnom ciklusu termoelektrana, 06. 06. 2001. Moskovski energetski institut (Tehnički univerzitet), Fakultet za termoenergetiku, Katedra za tehnologiju vode i goriva, Moskva, Rusija

25. Dr Aleksandra Milutinović Nikolić, CKHI, Uticaj uslova formiranja kompozitne prevlake polimer-magnetni prah na fizičko-mehanička svojstva telekomunikacionih optičkih vlakana, 25. 09. 2001. Beograd

26. Dr Dragan Popović, CH, Modelovanje konformacionog i redoks potencijala hemesa i drugih kofaktora u proteinima, 15. 01. 2002. Berlin

27. Dr Milka Vidović , CETE, Sadržaj teških metala u humanitarnom materijalu kao posledica zagadjenja životne sredine, 17. 12. 2002. Beograd

28. Dr Nebojša Nikolić, CEH, Strukturne karakteristike sjajnih galvanskih prevlaka , 18. 01. 2002. Beograd

29. Dr Nina Todorović, CH, Dinamička NMP spektroskopija i konformaciona analiza nekih seskviterpenskih laktona, 11. 12. 2002. Beograd

30. Dr Dejan Opsenica, CH, Steroidi tetraoksani – sinteza i biološka aktivnost, 27. 09. 2002. Beograd

31. Dr Dragana Djordjević, CH, Diferencijacija uticaja više izvora na zagadjenost vazduha jedne lokacije : teški metali i metaloidi u suspendovanim česticama kao traseri, 10. 05. 2004. Beograd

32. Dr Maja Obradović, CEH, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija legure NI-W, 18. 02. 2004. Beograd

33. Dr Aleksandra Nastasović, CH, Sinteza, svojstva i primena makroporoznih kopolimera, 12. 03. 2004. Beograd

34. Dr Srdjan Stojanović, CH, Dismutacija azot monoksida u biološkim i model sistemima: in vitro ispitivanja, 2004. Beograd

35. Dr Jasna Stajić Trošić, CMM, Sinteza i karakterizacija mikro i nanostrukturnih magnetnih materijala tipa Nd-Fe-Be dobijenih metodom brzog hlađenja, 28. 06. 2005. Beograd

36. Dr Vladimir Panić, CEH, Електрокаталитичке и капацитивне карактеристике електрода на бази рутенијум-оксида, 16. 12. 2005. Beograd

37. Dr Jasmina Stevanović, CEH, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija dvokomponentnih legura sa intermetalnim jedinjenjima i medjufazama, 20. 11. 2005. Beograd

38. Dr Katarina Radulović, CMT, Sinteza, transportna i optička svojstva olovo-telurida dopiranog borom, 09. 12. 2005. Beograd

39. Dr Sonja Grubišić, CH, Strukturna analiza konformacione fleksibilnosti u poliamino-polikarboksilato kompleksima prelaznih metala,30. 12. 2005. Beograd

40. Dr Božidarka Zarić, CH, Rekonstitucija dva humana LSm proteinska kompleksa otkriva aspekte njihove gradje, udruzivanja u oligomere i funkcije, 18. 03. 2005. Cirih

41. Dr Predrag Krstajić, CMT, Magnetizam i tunelovanje u strukturama napravlјenim od razređenih magnetnih poluprovodnika, 19. 07. 2006. Antverpen, Belgija

42. Dr Boško Grbić, CKHI, Katalitičko sagorevanje etilen-oksida na Pt/Al2O3. Katalizatoru u mutifunkcionalnom reaktoru, 23. 11. 2006. Beograd

43. Dr Radmila Garić Grulović, CKHI, Analogija izmedju prenosa količine kretanja, toplote i mase u vertikalnom dvofaznom toku tečnost-čestice, 31. 03. 2006. Beograd

44. Dr Zorana Arsenijević, CKHI, Sušenje rastvora i suspenzija u pokretnom sloju inertnih častica, 12. 05. 2006. Beograd

45. Dr Jelena Lović, CEH, Elektrohemijska oksidacija metanola i mravlje kiseline na model i realnim katalizatorima, 10. 07. 2006. Beograd

46. Dr Gordana Dević, CH, Organsko- geohemijska i ekohemijska karakterizacija mrkog uglja krepoljinskog basena, 15. 03. 2006. Beograd

47. Dr Milica Kašanin Grubin, CH, Utical minerala glina na razvoj sistema brazdi na badlands terenima, 09. 06. 2006. Toronto, Kanada

48. Dr Snežana Spasić, CH, Molekulske osnove fizioloških efekata vitamina E i njegovih derivata, 24. 11. 2006. Beograd

49. Dr Jasna Džunuzović, CH, Synthesis and characterization of alipatic hyperbranched polyesters, 27. 09. 2006. Osnabrik, Nemačka

50. Dr Nenad Radić, CKHI, Strukturna osetljivost potpune oksidacije organskih jedinjenja na  Pt/Al2 O3 katalizatorima, 28. 12. 2006. Beograd

51. Dr Nataša Božić, CH, Citosolne leucil-аминопептидазе srednjeg creva larvi Morimus funereus, 25. 12. 2007. Beograd

52. Dr Miroslava Vujcić, CH, Promene vezivanja glukokortikoidnog receptora za GRE I TAT regulatorne elemente u jetri pacova tokom starenja, 24. 12. 2007. Beograd

53. Dr Vladan Ćosović, CMM, Uticaj režima termičke obrade na strukturu i magnetna svojstva nanokristalnih Nd-Fe-B legura sa nestehiometrijskim sadržajem neodijuma, 05. 06. 2008. Beograd

54. Dr Danijela Ranđelović, CMT, Višenamenski mikroelektromehanički MEMS termalni senzori na bazi Zebekovog efekta, 06. 06. 2008. Beograd

55. Dr Ljiljana Rožić, CKHI, Dehidratacija aluminijum –oksihidrata u sistemu vertikalnog dvofaznog toka, 11. 07. 2008. Beograd

56. Dr Bojan Bondžić, CH, Sekvence tandem reakcija pod uslovima hidroformilacije – sinteza indola i tetrahidro-beta-karbolina, 26. 06. 2008. Dortmunt, Nemačka

57. Dr Bore Jegdić, CEH, Uticaj temperature na elektrohemijsko i anomalno ponašanje hroma i legura hroma u kiselim sredinama, 08. 06. 2008. Beograd

58. Dr Dušan Tripković, CEH, Uticaj morfologije površine platinskih materijala na elektrokatalitičku aktivnost u gorivim spregovima, 29. 09. 2008. Beograd

59. Dr Tatjana Šolević Knudsen, CH, Novi pristupi pronalaženju i karakterizaciji izvornih stena na osnovu raspodele policikličnih zasićenih i aromatičnih ugljovodonika u naftama, 01. 07. 2008. Beograd

60. Dr Aleksandra Šajnović, CH, Geohemijski pristupi u proceni geološke istorije neogenih jezerskih sedimenata Valjevsko- mioničkog basena, 10. 07. 2008. Beograd

61. Dr Vesna Vitnik, CH, Eksperimentalno i računarsko proučavanje mehanizma reakcije ketona sa bromoformom, 2009. Beograd

62. Dr Goran Janjić, CH, Kristalografsko i teorijsko ispitivanje interakcije molekula vode i aromatičnog prstena, 25. 12. 2009. Beograd

63. Dr Aleksandar Grujić, CMM, Dinamičko – mehanička svojstva hibridnih magnetnih kompozitivnih materijala sa polimernom matricom, 22. 12. 2009. Beograd

64. Dr Zorica Mojović, CKHI, Alumosilikati sa ugradjenim klasterima metala prelaznih grupa IB I IVB-VIII kao elektrokatalitički materijali, 06. 03. 2009. Beograd

65. Dr Tatjana Novaković, CKHI, Adsorpcione karakteristike aluminijum oksida dobijenog sprej pirolizom, 08. 05. 2009. Beograd

66. Dr Srdjan Petrović, CKHI, La(Ti–Mg-M)O3, M=(Pd, Fe) perovskit:sinteza, karakterizacija i katalitička aktivnost u potpunoj oksidaciji metana, 12. 06. 2009. Beograd

67. D r Miroslav Stanković, CKHI, Sinteza, karakterizacija i selektivnost katalizatora za hidrogenizaciju biljnih ulja, 11. јуна 2009 . Beograd

68. Dr Jelena Lamovec, CMT, Mikromehanička i strukturna svojstva laminatnih kompozitnih materijala sa primenom u mikroelektromehaničkim tehnologijama, 01. 07. 2010.  Beograd

69. Dr Mirko Stijepović, CMM, Modelovanje i energetska optimizacija procesa katalitičkog reforminga benzina, 10. 09. 2010. Beograd

70. Dr Predrag Banković, CKHI, Katalitička oksidacija vodonik peroksidom na čvrstim katalizatorima sa nanetim ili ugradjenim prelaznim metalima, 15. 10. 2010. Beograd

71. Dr Zorica Vuković, CKHI, Modifikacija porozne strukture Ca- smektita, kopolimera na bazi glicidilmetakrilata i njihovih kompozita, 26. 02. 2010. Beograd

72. Dr Vesna Cvetković, CEH, Elektrohemijsko izdvajanje magnezijuma iz rastopa smeše nitrata magnezijuma i amonijuma na različitim površinama pri potencijalima pozitivnijim od ravnotežnog, 28. 12. 2010. Novi Sad

73. Dr Nataša Jović Jovičić, CKHI, Sinteza, karakterizacija i sorpciona svojstva bentonita modifikovanih tetraalkilamonijum jonima, 30. 12. 2010. Beograd

74. D r Ana Ivanović Šašić, CKHI, Razvoj metoda za kvantifikaciju haosa u nelinearnim reakcionim sistemima, 05. 03. 2010. Beograd

75. Dr Davor Lončarević, CKHI, Aktivnost i selektivnost poli (4-vinilpiridin-ko-divinilbenzen)-co2+ kompleksa kao katalogizatora u parcijalnoj oksidaciji cikloheksana kiseonikom iz vazduha, 17. 12. 2010. Beograd

76. Dr Dejan Godjevac, CH, Polifenolni sastav (LC/UVMS analiza) i antioksidativne osobine ekstrakata semenki kultivisanih sorti groždja, kupina, malina i ribizli,28. 12. 2010. Beograd

77. Dr Matija Zlatar, CH, Studija teorijom gustine funkcionala vibronskog sprezanja: metoda sopstvene distorzije, 20. 08. 2010. Švajcarska

78. Dr Bojana Zmejkovski, CH, Sinteza, karakterizacija i citotoksičnost kompleksa Pd (II), Pt (II) I Pt (IV) SA ESTRIMA R2 edda-tipa, 27. 05. 2010. Beograd

79. Dr Sanja Sakan, CH, Novi pristupi u korišćenju mikroelemenata kao transfera za identifikaciju i diferencijaciju antropogenog uticaja i prirodnog fona u sedimentima, 08. 06. 2010. Beograd

80. Dr Aleksandar Rašović, CH, Sekvencijalno premeštanje 4- oksotiazolidina u 1,3-tiazine preko 1,2-ditiola, 09. 10. 2010. Beograd.

81. Dr Dragutin Nedeljković, CMM, Polimerni materijali za sintezu membrana sa promenljivom veličinom pora (kritičko poređenje različitih mehanizama sinteze), 08. 11. 2011. Kil, SR Nemačka

82. Dr Biljana Bobić, CEH, Ispitivanje uticaja procesa korozije na strukturne i mehaničke karakteristike odlivaka Zn 27A11, 5Cu0,02Mg legure ojačane česticama silicijum-karbida, 09. 12. 2011. Beograd

83. Dr Dušan Nešić, CMT, Strukture sa jednodimenzionalnim elektromagnetskim nepropusnim opsegom u mikrotalasnoj tehnici, 31. 05. 2011. Beograd

84. Dr Uroš Andjelković, CH, Izoformne eksterne invertaze kvasca Saccharomyces cerevisiae, 22. 01. 2011. Beograd

85. Dr Željko Vitnik, CH, Korelacije fizičkih i hemijskih osobina karboksilarnih kiselina sa izračunatim atomskim naelektrisanjima, 12. 12. 2011. Beograd

86. Dr Sanja Martinović, CEH, Ispitivanje uticaja temperature sinterovanja na termostabilnost niskocementnih visokoaluminatih vatrostalnih betona, 11. 11. 2011. Beograd

87. Dr Biljana Dojnov, CH, Amilaze srednjeg creva larvi bukove strižibube Morimus funereus i velike hrastove strižibube Cerambuh cerdo, 8. 02. 2011. Beograd

88. Dr Biljana Dojcinović , CH, Primena reaktora na bazi dielektričnog barijernog pražnjenja za dekolorizaciju reaktivnih tekstilnih boja, 14. 11. 2011. Beograd

89. Dr Jelena Milić, CH, Biohemijska karakterizacija sojeva bakterija koje razgradjuju ugljovodonike izolovanih iz sredina sa naftnim zagadjivačima, 29. 12. 2011.  Beograd

90. Dr Aleksandra Margetić , CH, Primena imobilizovanog ćelijskog kvasca Saccharomyces cerevisiae u proizvodnji invertnog šećera, 9. 06. 2011.

91. Dr Mila Ilić, Transformacije zagađivača naftnog tipa u procesu simulacije biodegradacije u laboratorijskim aerobnim uslovima, 22. 06. 2011. Hemijski fakultet u Beogradu

92. Dr Milica Vlahović, CEH, Sinteza betona na bazi sekundarnog sumpora i ispitivanje njegove otpornosti u agresivnoj sredini, 09. 11. 2012. Beograd

93. Dr Irena Novaković, CH, Proučavanje interakcija biološki aktivnog hinona avarona i njegovih derivata sa lizozimom, linearnom i cirkularnom dezoksiribonukleinskom kiselinom, 29. 05. 2012. Beograd

94. Dr Marija Pergal, CH, Sinteza, struktura i svojstva novih pouliuretana na bazi poli(ε –kaprolaktona) – b – poli (dimetilsiloksana)- b – poli (ε- kaprolaktona), 21. 03. 2012. Beograd

95. Dr Milovan Stojanović, CH, Primena vinilognih N- aciliminijum-jona u sintezi bicikličnih tiazolidina: stereohemija ciklizacija i mehanička proučavanja, 24. 01. 2012.  Beograd

96. Dr Bojan Gavrilović, CETE, Fauna Chrysomelidae Coleoptera Obedske bare i Fruške gore, 09. 03. 2012. Beograd

97. Predrag Polјak, CMT, Prilog razvoju i standardizaciji mernih metoda u merenjima u tački i merenjima na intervalu, Novi Sad, 22. 03. 2013.

98. Dr Jasmina Dostanić, CKHI, Proučavanje fotodegradacije arilazo piridonskih boja, 11. 03. 2013. Beograd

99. Dr Miloš Ćirić, CETE, Uticaj različitih tipova dodatne hrane u poluintenzivnoj proizvodnji mladji šarana (Cyprimus carpio) na strukturu i dinamiku ribnjačkog ekosistema, 24. 06. 2013. Beograd

100. Dr Jovana Tatar, CH, 4- oksotiazolidin-2-alkiliden vinil-bromidi i &. &-dibro – 2 –metoksiacetofenon:prekursori u sintetički korisnim transformacijama iniciranim retkim halofilnim napadom nukleofila, 08. 03. 2013. Beograd

101. Dr Sandra Šegan, CH, Korelacija strukture i retencije steroidnih tetraoksana primenom tankoslojne hromatografije i multivarijantnih hemometrijskih metoda, 30. 12. 2013. Beograd

102. Dr Sanja Eraković, CEH, Elektroforetsko taloženje i karakterizacija hidroksiapatit/lignin i srebro/hidroksipatit/lignin prevlaka na titanu, 03. 10. 2013. Beograd

103. Dr Milče Smilјanić, CMT, Nove primene procesa nagrizanja silicijuma u vodenom rastvoru TMAH u izradi MEMS senzora, 24. 10. 2013. Beograd

104. Dr Sanja Stevanović, CEH, Sinteza i karakterizacija platinskih legura za anodne reakcije u gorivnim spregovima, 23. 12. 2013. Beograd

105. Dr Milka Jadranin, Izolovanje, karakterizacija i biološka aktivnost jatrofanskih diterpena iz Euphorbia dendroides L. 13. 12. 2013. Hemijski fakultet u Beogradu

106. Dr Srđan Miletić, "Ispitivanje zagađenih staništa kao izvora mikroorganizama za bioremedijaciju", 2013. godine

Hemijski fakultet

107. Dr Mihal Djuriš, CKHI, Ispitivanje fluidizacionih karakteristika polidisperznih smeša nesferičnih čestica, 14. 02. 2014. Beograd

108. Dr Olga Jakšić, CMT, Adsorpciono – desorpcioni procesi na površini plazmonskih senzora, 28. 04. 2014. Beograd

109. Dr Marija Ajduković, CKHI, Elektrohemijsko ponašanje 4-nitrofenola na modifikovanoj elektrodi od staklastog ugljenika, 29. 12. 1014. Beograd

110. Dr Lugonja Nikoleta, "Ispitivanje antioksidativnog potencijala hrane za bebe", 13. 06. 2014. Hemijski fakultet u Beogradu

111. Dr Stanković Ivana, Molekulska dinamika celulaza: Ispitivanje prepoznavanja supstrata i konformacionih svojstava, 20. 02. 2014. Drzavni univerzitet u Kampinasu, Kampinas, Sao Paulo, Brazil

112. Dr Miroslav Novaković, CH, Izolovanje i identifikacija diarilheptanoida iz biljnih vrsta crna jova (Ainus glutinosa (L.) Gaertn ) i zelena Jova (Ainus virdilis (Chaix) DC. subsp. viridis) i njihova biološka aktivnost, 4. 7. 2014. Beograd

113. Dr Miroslav Pavlović, CMM, Sinteza i karakterizacija elektroprovodnih kompozitnih materijala na bazi biorazgradivih polimera i prahova metala, 12. 06. 2015. Beograd

114. Dr Sanja Marinović, CKHI, Primena novih polimernih nanokompozitnih materijala sa glinom u prečišćavanju voda koje sadrže derivate fenola, 20. 02. 2015, Beograd

115. Dr Jovana Stefanović - Kojić, Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost funkcionalizovanih derivata polisaharida gumiarabike, pululana i levana, 26. 12. 2015. Hemijski fakultet u Beogradu

116. Dr Anđelković Ljubica, Teorijsko proučavanje Jahn-Teller-ovog efekta i njegovog uticaja na osobine hemijskih sistema, 15. 12. 2015. Hemijski fakultet u Beogradu

117. Dr Marjana Marković, "Ispitivanje ekotoksičnosti proizvoda degradacije organskih zagađujućih supstanci u vodi nakon tretmana unapređenim oksidacionim procesima", 29. 10. 2015. Hemijski fakultet u Beogradu

118. Dr Zdravko Džambaski, 2-Alkiliden-4-oksotiazolidin-S-oksidi: sinteza, struktura i hemijske transformacije, 13. 02. 2015. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

119 . Dr Tihana Mudrinić, CKHI, Uticaj interakcije gvožđa i nikla na elektrohemijsko ponašanje elektroda na bazi bentonita modifikovanih kiselinom i polihidroksi ka tjonima, 13. 05. 2016, Beograd

120. Miloš Vorkapić, CMT, Model za obezbeđenje unapređenja procesa proizvodnje i lansiranje novog proizvoda u preduzećima maloserijskog tipa proizvodnje na teritoriji Republike Srbije, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 22. 03. 2016.

121. Dr Tatjana Kop, CH, Sinteza i ispitivanje morfoloških, elektrohemijskih i antioksidativnih osobina premošćenih bis-pirolidinskih derivata fulerena C 60, 07. 03. 2016. Beograd

122. Dr Milija Sarajlić, CMT, Mikroelektronski senzor elementarne žive (Hg) u gasnoj fazi, Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

123. Dr Dana Vasilјević Radović, CMT, Sinteza i svojstva slojevitih monokristala Zn-In-Se u svetlu trijade sinteza-struktura-svojstvo, Beograd

124. Dr Vladimir Šukalović, CH, Istraživanje interakcija između dopamin D2 receptora i liganda metodama numeričke hemije, Beograd