IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Oprema

Standardna oprema

Vrsta opreme:

Galvanostati – potenciostati (veći broj različitih instrumenata)

Lokacija opreme:
Centar za elektrohemiju, Njegoševa 12 i Karnegijeva 4/III
Proizvođač - model:
BioLigic, VoltaLab, AutoLAB, BAS, PAR

Kratak opis:
Opšta elektrohemijska oprema za standardna elektrohemijska merenja: ciklična voltametrija, polarizaciona merenja, EIS, hronopotenciometrija, koroziona merenja i mnoga druga.

Kontakt osoba:
Vladimir Panić, panic@ihtm.bg.ac.rs, Vladislava Jovanović, vlad@tmf.bg.ac.rs

Dostupnost

Sva oprema kojom IHTM raspolaže dostupna je, kako za istraživačke aktivnosti, tako i u komercijalne svrhe.
O uslovima korišćenja neophodno je kontaktirati osobe navedene ispod kratkog opisa pojedinačne opreme navedene na ovoj stranici.

Polarimetar

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Rudolph Research Analytical, 2004.

Opis: Automatic Polarimeter AUTOPOL® IV, Rudolph Research Analytical, opremljen natrijumovom lampom (589 nm) i ćelijom za merenje (dužina 10 cm) – za određivanje specifične rotacije, [α] .

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

UV/Vis spektrometar GBC Cintra 40

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: GBC Scientific Eqiupment, 2002.

Opis: GBC Cintra 40 UV–Visible spectrometer – za određivanje apsorpcionih maksimuma i molarne apsorptivnosti jedinjenja.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Zamrzivač (-80°C), 2007.

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Opis: Zamrzavanje i čuvanje materijala na niskoj temperaturi (-80°C)

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Aparat za pravljenje leda: Icematic F100 Compact

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Icematic, 2003.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Terenski spektrofotometar sa reagensima: HACH DR/200 Spectrophotometer

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: HACH The Analytical Methods Company

Opis: Aparat služi za određivanje koncentracija katjona i anjona u tečnim uzorcima na terenu.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Anaerobiostat: Heraeus Hygienisches

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Heraeus Hygienisches Institut, Hamburg

Opis: Gajenje mikroorganizama u anaerobnim uslovima.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Autoklav: Sutjeska

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Sutjeska, RO za proizvodnju medicinskih uređaja

Opis: Sterilizacija pod povišenim pritiskom i temperaturom.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Hladna komora: Energoinvest Jugostroj F-8

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Energoinvest Jugostroj F-8

Opis: Čuvanje uzoraka na temperaturi 2-4°C.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Liofilizator: Christ ALPHA 2-4 LD plus

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, 2007.

Opis: Liofilizacija (Freeze drying)

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Termostatitana tresilica: Adolf Kuhner Lab-Therm Lab-Shaker

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Adolf Kuhner AG, Switzerland

Opis: Gajenje mikroorganizama, produkcija bioaktivnih komponenti, biodegradacije.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Gasni hromatograf (GC) sa headspace

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Agilent, 2013.

Kontakt: Centar za hemiju, depchem@chem.bg.ac.rs

Kapitalna oprema

Vrsta opreme:

STM / AFM (skenirajući tunelski mikroskop / mikroskop atomskih sila)

Lokacija opreme:
Centar za elektrohemiju, Karnegijeva 4/III
Proizvođač - model:
Veeco - Nanoscope III d

Kratak opis:
STM je u mogućnosti da detektuje atomsku strukturu ispitivanog uzorka.
Opseg površina koje je moguće analizirati je od 50 x 50 do 500 x 500nm.
Ograničenje: moguće je analizirati samo provodne ili poluprovodne uzorke

AFM pored analize strukture uzoraka omogućava određivanje elastičnosti, tvrdoće i kontinualnosti polimernih, metalnih i drugih filmova na različitim supstratima.
Opseg površina koje je moguće analizirati je od 500 x 500 nm do 125 x 125 μm.
Ne postoji ograničenje prirode uzorka, mogu se analizirati i neprovodni materijali
Analiza je moguća i u tečnoj fazi, odnosno u realnim uslovima.

Kontakt osoba:
Dušan Tripković, tripkovic_dusan@yahoo.com

Gasni hromatograf sa dva detektora (GC-MS): plameno-jonizacionim (FID)
i masenim spektrometrom niske rezolucije (MSD)

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Agilent Technologies, 2007.

Opis: Gasni hromatograf 7890A GC System (Agilent Technologies) opremljen split/splitless injektorom i povezan sa dva detektora: plameno-jonizacionim (FID) i masenim kvadrupolnim detektorom 5975C inert XL EI/CI MSD (Agilent Technologies) – za snimanje masenih spektara isparljivih i termički stabilnih jedinjenja tehnikama elektronske (70 eV) i hemijske jonizacije.

Kontakt osoba: Dr Vlatka Vajs, naučni savetnik

Tečni hromatograf sa dva detektora (LC-MS/MS): photodiode-array (PDA) i
maseno-masenim spektrometrom niske rezolucije (MS/MS QQQ)

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Waters, 2011.

Opis: Tečni hromatograf Acquity UPLC H-Class sastavljen od kvatenarne pumpe sa degaserom, autosamplera i kolonskog kompartmenta (Waters), povezan sa 2998 Photodiode Array detektorom (PDA) (Waters) i Waters TQ detektorom – za snimanje masenih spektara jonizabilnih organskih jedinjenja rastvorljivih u polarnim rastvaračima (acetonitril, methanol, etanol, voda).

Kontakt osoba: Dr Vlatka Vajs, naučni savetnik

Tečni hromatograf sa dva detektora: diode-array (DAD) i masenim spektrometrom
visoke rezolucije (ToF) LC/ESI ToF MS

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Agilent Technologies, 2007.

Opis: 6210 Time-of-Flight LC/MS system (Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA) povezan preko ESI interfejsa sa Agilent 1200 Series HPLC instrumentom (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany), sastavljenim od degasera, binarne pumpe, autosamplera, kolonskog kompartmenta i diode-array detektora (DAD) – za snimanje masenih spektara visoke rezolucije, tj. za precizno merenje molekulske mase jonizabilnih organskih jedinjenja rastvorljivih u polarnim rastvaračima (acetonitril, methanol, etanol, voda).

Kontakt osoba: Dr Vlatka Vajs, naučni savetnik

Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju Bruker Avance III

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Bruker, 2007.

Opis: Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju, 500 MHz za 1H i 125 MHz za 13C – za snimanje 1H i 13C 1D i 2D NMR spektara u odgovarajućem deuterisanom rastvaraču.

Kontakt osoba: Dr Vlatka Vajs, naučni savetnik

Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju Varian 2000

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Varian, 1996.

Opis: Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju, 200 MHz za 1H i 50 MHz za13C – za snimanje 1H i 13C 1D i 2D NMR spektara u odgovarajućem deuterisanom rastvaraču.

Kontakt osoba: Dr Vlatka Vajs, naučni savetnik

Infracrveni spektrometar Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Thermo Scientific, 2007.

Opis: Infracrveni spektrometar Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR) – za snimanje IR spektara jedinjenja tehnikama kapilarnog filma ili KBr pilule, kao i ATR tehnikom.

Kontakt osoba: Dr Vlatka Vajs, naučni savetnik

ICP-OES Induktivno kuplovana plazma sa optičkom emisionom spektrometrijom:
Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Thermo Fisher Scientific,Cambridge, Velika Britanija, 2008.

Opis: Istovremena veoma brza multielementarna kvantitativna i kvalitativna analiza (> 70 elemenata,). Makro i mikroelementi: teški metali, plemeniti metali, ostali metali, nemetali i metaloidi. U Periodnom sistemu sivom bojom su označeni elementi koji mogu istovremeno da se rade, a crvenom elementi koji ne mogu da se radena ICP-OES.Uvođenje tečnih uzorka: direktno, generisanjem hidrida, rastvoreni u HF kiselini, organskom rastvaraču. Donja granica detekcije 0,01 - 1 μg/L. Uzorci: voda, hrana, dijetetski proizvodi, biološki i medicinskii, farmaceutski, depoziti, zemljište, sedimenti, nanomaterijali, geološki uzorci, petrohemijski, katalizatori, polimeri, itd.

Kontakt osoba: Dr Biljana Dojčinović, viši naučni saradnik

Mikrotalasni digestor: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Milestone, Italija, 2008.

Opis: Mikrotalasni digestor je opremljen HPR-1000/10S segmentiranim rotorom koji radi pod visokim pritiskom (100 bar) i visokom temperaturom (do 240°C). Ovaj rotor ima 10 mesta (segmenata) sa Teflonskim kivetama u kojima se odvija kiselinska digestija/rastvaranje. Specijalan dodatak su QS-50 kvarcni inserti koji se koriste za male količine uzoraka i maksimalnu zaštitu od kontaminacije. U uređaju se radi veoma brzo totalno rastvaranje/mineralizacija svih vrsta uzoraka (i silikata), ekstrakcija organskim rastvaračima, mikrotalasno-hidrotermalna sinteza. Svi procesi su znatno efikasniji/ubrzani (i maksimalno iznose 30 min). Kontaminacija je svedena na minimum.

Kontakt osoba: Dr Biljana Dojčinović, viši naučni saradnik

HPLC hromatograf: HPLC Dionex UltiMate 3000

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany, 2013.

Opis: HPLC hromatograf je opremljen diode-array detektorom (DAD), standardnim i specijalizovanim analitičkim i preparativnnim hromatografskim kolonama. Softver: Chromeleon 6.8. Kvalitativna i kvantitativna analiza organskih jedinjenja (fenoli, hlorfenoli, pesticidi, farmaceutska aktivna jedinjenja, alkaloidi, boje, surfaktanti, itd. )

Kontakt osoba: Dr Slađana Kostić Rajačić, naučni savetnik

Aparat za elementalnu analizu VARIO EL III CHNOS

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Elementar Analysensysteme GmbH, 2003.

Opis: Aparat za elementalnu analizu VARIO EL III CHNOS, Elementar Analysensysteme GmbH – za određivanje sadržaja ugljenika, vodonika, azota i sumpora u supstancama.

Kontakt osoba: Dr Vlatka Vajs, naučni savetnik

Kalorimeter: Adiabatisch C400

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: IKA, 1983.

Opis: Određivanje kalorične vrednosti ugljeva, mazuta, goriva i peleta.

Kontakt osoba: Dr Olga Cvetković, naučni savetnik

Totalni organski i neorganski ugljenik: Shimadzu TOC 5050

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Shimadzu, 2005.

Opis: Određivanje količine ukupnog neorganskog i organskog ugljenika u vodenim rastvorima.

Kontakt osoba: Dr Olga Cvetković, naučni savetnik

Sistem za hidrogenizaciju: Hydrogenation system

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Parr Instrument Company, 2007.

Opis: Sistem za hidrogenizaciju organskih jedinjenja na atmosferskom i povišenom pritisku (do 200 atm) na različitim temperaturama.

Kontakt osoba: Dr Igor Opsenica, docent

Fermentor: Chemap Fermenter

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Chemap, Švajcarska

Opis: Bioreaktor za proizvodnju biomase i produkata metabolizma bakterija i gljiva.

Kontakt osoba: Dr Miroslav Vrvić, redovni profesor

Agilent GC Systems - 7890A GC sa termalnim desorberom Markes UNITY I

Lokacija: Centar za hemiju, Studentski trg 12-16 Beograd

Proizvođač: Agilent, 2007.

Kontakt osoba: Dr Dragana Đorđević, naučni savetnik