IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Digitalizovane disertacije

Redni broj  Ime i prezime Teza Centar Datum odbrane
1. Dr Miomir G. Pavlović   

Površinsko hrapavljenje, rast dendrita i nastajanje prahova pri elektrohemijskom taloženju metala

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7711?tab=0#mda
 CEH  1982.
2. Dr Vladislava M. Jovanović    

Nova vrsta na srebro nataloženih anjonskih selektivnih elektroda

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:10920?tab=0#mda

 CEH  1988.
3. Dr Ksenija Đ. Popović   

Електрокатализа оксидације Д-глукозе на монокристалним платинским електродама 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7603?tab=0#mda
 CEH  1994.
4. Dr Vesna Jović   

Epitaksijalni rast iz tečne faze uskozonalnih poluporovodnika pogodnih za izradu detektora infracrvenog zračenja

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7596?tab=0#mda
 CMT  1995.
5. Dr Predrag Milanović   

Uticaj sastava i temperature vode na izbor toplotne šeme i materijala opreme za korišćenje geotermalne energije

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:6997?tab=0#mda
 RZ 1998. 
6. Dr Aleksandar Dekanski 

 

Zavisnost površinskih osobina staklastog ugljenika od strukture i naknadnog tretmana 

http://dx.doi.org/10.2298/BG19940214DEKANSKI
CEH 1998.
7. Dr Željko Čupić  

 

Modeliranje mehanizma oscilatornih katalitičkih procesa, sa primenom na reakciju razlaganja vodonikperoksida 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7574?tab=0#mda

CKHI 1998.
8. Dr Vladimir Panić 

 

Elektrokatalitičke i kapacitivne karakteristike elektroda na bazi rutenijum –oksida 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:6919?tab=0#mda

CEH 1999.
9. Dr Aleksandra Milutinović Nikolić 

 

Uticaj uslova formiranja kompozitne prevlake polimer-magnetni prah na fizičko-mehanička svojstva telekomunikacionih optičkih vlakana

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7719?tab=0#mda

CKHI 2001.
10. Dr Nataša P. Jović-Jovičić 

 

Sinteza, karakterizacija i sorpciona svojstva bentonita modifikovanih tetraalkilamonijum jonima

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7573?tab=0#mda
CKHI 2010.
11. Dr Jelena S. Lamovec  

 

Mikromehanička i strukturna svojstva laminatnih kompozitnih materijala sa primenom u mikroelektromehaničkim tehnologijama

http://dx.doi.org/10.2298/BG20100701LAMOVEC 
CMT 2010.
12. Dr Predrag  T. Banković 

 

Katalitička oksidacija vodonik peroksidom na čvrstim katalizatorima sa nanetim ili ugrađenim prelaznim metalima 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7563?tab=0#mda
CKHI 2010.
13. Dr Dejan Opsenica 

 

Steroidni tetraoksani: sinteza i biološka aktivnost

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7570?tab=0#mda
CH 2010.
14. Dr Nebojša D. Nikolić 

 

Strukturne karakteristike sjajnih galvanskih prevlaka

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7598?tab=0#mda
CEH 2010.
15. Dr Milka M. Vidović  

 

Sadržaj teških metala u humanom materijalu kao posledica zagađenja životne sredine

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7602?tab=0#mda
CETE 2010.
16. Dr Maja Obradović 

 

Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija legure Ni-W

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7743?tab=0#mda
CEH 2004.
17. Dr Srđan D. Stojanović 

 

Dismutacija azot monoksida u biološkim i model sistemima: in vitro ispitivanja 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7550?tab=0#mda
CH 2004.
18. Dr Zorana LJ. Arsenijević 

 

Sušenje rastvora i suspenzija u pokretnom sloju inertnih čestica

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7568?tab=0#mda

 CKHI  2006.
19.  Dr Jelena Lović  

 

Elektrohemijska oksidacija metanola i mravlje kiseline na model i realnim katalizatorima

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7546?tab=0#mda

 CEH   2006.
20.  Dr Nataša Božić   

 

Citosolne leucil-aminopeptidaze srednjeg creva larvi Morimus funereus

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7851?tab=0#mda

 CH  2007.
21.  Dr Bore V. Jegdić 

 

Uticaj temperature na elektrohemijsko i anomalno ponašanje hroma i legura hroma u kiselim sredinama

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7896?tab=0#mda

 CEH  2008.
22. Dr Vesna Vitnik 

 

Eksperimentalno i računarsko proučavanje mehanizma reakcije ketona sa bromoformom

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7729?tab=0#mda 
CH  2009.
23. Dr Zorica Mojović 

 

Alumosilikati sa ugrađenim klasterima metala prelaznih grupa lb i lVb-Vlll kao elektrokatalitički materijali 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7915?tab=0#mda 

CKHI 2009.
24. Dr Zorica M. Vuković  

 

Modifikacija porozne strukture Ca-smektita, kopolimera glicidilmetakrilata i njihovih kompozita

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7721?tab=0#mda

CKHI 2010.
25. Dr Ana Ivanović 

 

Razvoj metoda za kvantifikaciju haosa u nelinearnim reakcionim sistemima 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7773?tab=0#mda

CKHI 2010.
26. Dr Sanja Sakan  

 

Novi pristup u korišćenju mikroelemenata kao trasera za identifikaciju i diferencijaciju antropogenog uticaja i prirodnog fona u sedimentima

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7261?tab=0#mda

CH 2010.
27. Dr Davor Lončarević 

 

Aktivnost i selektivnost poli(4-vinilpiridin-ko-divinilbenzen)-Co2+ kompleksa kao katalizatora u parcijalnoj oksidaciji cikloheksana kiseonikom iz vazduha

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7548?tab=0#mda

CKHI 2010.
28. Dr Bojana Zmejkovski  

 

Sinteza, karakterizacija i citotoksičnost kompleksa Pd(II), Pt(II) i Pt(IV) sa estrima R[sub]2edda-tipa

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7943?tab=0#mda

CH 2010.
29. Dr Aleksandra Milovanović  

 

Primena imobilizovanog ćelijskog zida kvasca Saccharomyces cerevisiae u proizvodnji invertnog šećera

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7933?tab=0#mda 

CH 2011.
30. Dr Biljana Dojčinović  

 

Primena reaktora na bazi dielektričnog barijernog pražnjenja za dekolorizaciju reaktivnih tekstilnih boja 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7510?tab=0#mda

CH 2011.
31. Dr Biljana Dojnov  

 

Аmilaze srednjeg creva larvi bukove strižibube (Morimus funereus) i velike hrastove strižibube (Cerambyx cerdo)

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:7853?tab=0#mda

CH 2011.
32. Dr Biljana M. Bobić 

 

Ispitivanje uticaja procesa korozije na strukturne i mehaničke karakteristike odlivaka Zn27Al1,5Cu0,02Mg legure ojačane česticama silicijum-karbida 

http://dx.doi.org/10.2298/BG20111209BOBIC 
CEH 2011.
33. Dr Bojan D. Gavrilović

 

Fauna Chrysomelidae (Coleoptera) Obedske bare i Fruške gore

http://dx.doi.org/10.2298/BG20120309GAVRILOVIC
CETE 2012.
34.

Dr Olga Jakšić  

 

Adsorpciono-desorpcioni procesi na površini plazmonskih senzora

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:12325?tab=0#mda

 

CMT 2014.