IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Centar za elektrohemiju

Jedan od centara-osnivača IHTM. Prepoznatljiv u svetskim naučnim krugovima, bavi se istraživanjima i stručnim ekspertizama u sintezi i karakterizaciji elektrokatalitičkih materijala, galvanotehnici, elektrometalurgiji, koroziji i zaštiti od korozije.

Centar za elektrohemiju (CEH) ima 32 zaposlenih – 22 doktora nauka i 10 istraživača – studenata doktorskih studija, odnosno 11 naučnih savetnika, 1 višeg naučnog saradnika i 10 naučnih saradnika. Osnovna aktivnost Centra je fundamentalni naučnoistraživačkim rad na polјu elektrohemije i elektrohemijskog inženjerstva. Centar se bavi i primenjenim istraživanjima u oblastima galvanotehnike, elektrometalurgije, primene elektrohemijskih postupaka u zaštiti čovekove sredine, elektrohemije i hemije halogena, elektroanalitičke hemije i elektrohemijskih senzora, elektrodnih i drugih materijala od interesa za elektrohemijsku tehnologiju, gorivne spregove superkondenzatore, kao i korozije i zaštite od korozije. Kroz istraživačko-razvojni rad razvijaju se nove i pobolјšavaju postojeće elektrohemijskih tehnologije i postupci.

Akumulirano znanje, visokoobrazovni naučno-stručni kadar, savremena oprema, povezanost sa vodećim institucijama u oblasti elektrohemije u svetu i razvijene sopstvene tehnologije omogućuju CEH da nudi različite tehnologije, projektovanje maloserijskeih proizvodnih sklopova i konsultacijske usluge u različitim oblastima.

Kontakt

centar za elektrohemiju

Centar za elektrohemiju

Adresa:
Njegoševa 12,
P. fah 473
11000 Beograd 6
PAK 125213
Telefoni:
Centrala: +381 11 3640 232;
Rukovodilac Centra (dr Vladimir Panić): +381 11 3640-231;
Faks: +381 11 3640-234

pošta:
panic@ihtm.bg.ac.rs    

Laboratorije:
Karnegijeva 4/III, Beograd, soba 305
tel./fax: +381 11 3370 389,
tel: +381 11 3370 390;

Njegoševa 12, Beograd, soba 26
tel./fax: +381 11 3640 234;
tel: +381 11 3370 231;

pošta:
m.avramov.ivic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Milka Avramov Ivić, Šef laboratorije 305)
svetlana.strbac@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Svetlana Štrbac, elektrokataliza)
jelena.lovic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Jelena Lović, elektrohemijski senzori)
sanjas@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Sanja Stevanović, elektronska mikroskopija)
v.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Vesna Cvetković, Šef laboratorije 26)
mpavlovic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Miroslav Pavlović, elektroprovodni i elektroaktivni materijali, ac impedancija)

web sajt
elchem.ihtm.bg.ac.rs