IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Novosti

Obaveštenje – akreditacija Laboratorije Centra za hemiju

Akreditovana Laboratorija Centra za hemiju uspešno je prešla sa akreditacije  SRPS ISO/IEC 17025:2006 na akreditaciju u skladu sa novim izdanjem standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017. Obim akreditacije, sertifikat o akreditaciji i odluku  akreditaciji mogu se videti na strani Akreditovane laboratorije.

Uspeh mladih saradnika IHTM-a - odobren projekat za finansiranje u okviru programa "Inovacioni vaučeri"

U okviru programa "Inovacioni vaučeri," Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, odobren je projekat "Razvijanje i validacija analitičke metode za određivanje sadržaja PAH u lekovitom i začinskom bilju". Učesnici projekta ispred IHTM-a su dr Milica Sentić (rukovodilac projekta) i Ivana Trajković, iz Centra za ekologiju i tehnoekonomiku.

Uspeh naših saradnika – intervju u inostranim medijima

Vesnik evropskog konzorcijuma Graphene Flagship objavio je intervju sa našim kolegom dr Markom Spasenovićem. U rubrici „Spotlight“, kolega je pričao o razvoju gasnih senzora i mikrofona na bazi grafena u našem Centru za mikroelektronske tehnologije.

Graphene Flagship je projekat koji Evropska komisija (EK) finansira sa milijardu evra u periodu od deset godina. Projekat je, zajedno sa projektom „Human brain“, prvi ove razmere koji je EK lansirala 2013. godine u okviru programa FET Flagships koji ima za cilj da odgovori na velike naučne i tehnološke izazove današnjice kroz dugotrajna multidisciplinarna istraživanja i razvoj. Konzorcijum se sastoji od 150 akademskih i industrijskih partnera u 23 zemlje, a od 2018. IHTM je pridruženi partner.

Uspeh naših saradnika - rad objavljen u Nature Materials

U saradnji sa grupom dr Vojislava Stamenkovića, iz ‘’Argonne National Laboratory - Material Science Division’’, naš kolega dr Dušan Tripković je objavio rad “Eliminating Dissolution of Pt-based Electrocatalysts at the Atomic Scale” u prestižnom naučnom časopisu Nature Materials (Nature Materials, 2020, 19, 1207-1214, doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41563-020-0735-3, IF2019=38.663).

Rešavanje problema dugotrajnosti i stabilnosti katalizatora koji se koriste u gorivnim spregovima je dugogodišnji izazov za brojne istraživače u ovoj oblasti. U radu je prikazan novi pristup u rešavanju problema stabilnosti Pt katalizatora, tj. kako sprečiti rastvaranja Pt na atomskom nivou koje dovodi do smanjenja aktivnosti katalizatora. Problemu je pristupljeno sa dve strane: vršena je zaštita Pt katalizatora korisćenjem tankih filmova zlata, čime se štite nisko koordinisana aktivna mesta na površini platine i drugo, taloženje platine na već postojeći film zlata, dovodi do značajnog porasta udela 111 ravni, koja je najastabilnija orijentacija u reakciji redukcije kiseonika. Kako ova reakcija predstavlja najveći energetski gubitak u gorivim spregovima ona je ujedno i glavna prepreka za punu komercijalizaciju ove tehnologije. Korišćenjem obe metode dobijen je 3 nm Pt3Au/C katalizator kod koga je gotovo eliminisano rastvaranje platine i na taj način je dobijen katalizator 30 puta stabilniji u odnosu na komercijalni 3 nm Pt/C katalizator.

Rad se može pročtati na sajtu izdavača. Rad se takođe nalazi u institucionalnom repozitorijumu IHTM-a (objavljena verzija i recenzirana verzija).

Čestitamo kolegama i želimo im puno uspeha u daljim istraživanjima!

Istraživački boravak i saradnja sa Nacionalnim hemijskim institutom u Ljubljani pod pokroviteljstvom EIT Climate-KIC programa „Pioneers into Practice“

Dr Sanja Šešlija, Naučni saradnik Univerziteta u Beogradu - Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, provela je pet nedelja na Nacionalnom institutu za hemiju, Ljubljana, Slovenija  kao jedan od predstavnika Srbije u ovogodišnjem izdanju EIT Climate-KIC programa „Pioneers into Practice“ koji implementira Privredna komora Srbije. Glavni ciljevi istraživačkog boravka usmereni su ka promociji ponovne upotrebe poljoprivrednog otpada i formiranja pozitivnih socio-ekonomskih efekata kroz naučni koncept u kome je nova vrednost stvorena iz otpadnih i zagađujućih materijala. Sprovedeno istraživanje obuhvatilo je ekstrakciju pektina iz otpadne jabučne kaše primenom konvencionalnih rastvarača, jonskih tečnosti i eutektičkih rastvarača, kao i fizičko-hemijsku karakterizaciju izolovanog proizvoda. Kroz ovu saradnju  udruženi su  znanje i ekspertiza dve renomirane naučno-istraživačke institucije i postavljene osnove za budući  razvoj održivih postupaka proizvodnje hemikalija i zaštite životne sredine.

Predavanje na Kolarcu - „Ciklus ugljenika u prirodi i antropogeni uticaj na njega“

Naša koleginica Dr Gordana Gajica, naučni saradnik, će 29. oktobra održati predavanje „Ciklus ugljenika u prirodi i antropogeni uticaj na njega“ u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, sa početkom u 18h. Predavanje je deo ciklusa Ljudski uticaj na životnu sredinu: prošlost, sadašnjost, budućnost koje Zadužbina Ilije M. Kolarca organizuje u saradnji sa Sekcijom za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva.

Ciklus ugljenika opisuje način na koji element ugljenik kruži između biosfere, hidrosfere, atmosfere, litosfere i geosfere kroz razne biogeohemijske procese prelazeći iz jednog oblika u drugi. Ti putevi su veoma kompleksi i ponekad traju milionima godina dok jedan atom ugljenika napravi pun krug. Dobro funkcionisanje naše planete zavisi od procesa kojima ugljenik prirodno cirkuliše kroz nju i od uravnoteženosti tih procesa. Ukupna količina ugljen-dioksida u atmosferi raste svake godine usled ljudskih aktivnosti, što dovodi do promene protoka ugljenika na Zemlji, a to za posledicu ima klimatske promene i procese globalnog zagrevanja.

Uspeh naših saradnika - Zlatna medalja za najbolju inovaciju u oblasti novih tehnologija

Na XVI međunarodnoj izložbi inovacija i novih tehnologija „Novo vreme“ u Sevastopolju, Ruska Federacija u konkurenciji 27 prijavljenih zemalja Zlatnu medalju za najbolju inovaciju u oblasti novih tehnologija zajedno sa timom su dobile naše koleginice Milena Milošević i Jovanka Kovačina za inovaciju „Ekološki prihvatljiva tehnologija za proizvodnju gelnih premaza i protivpožarnih materijala koristeći bio-obnovljive i otpadne materijale“.

Inovacija je zajednički rad preduzeća Sinteza smola d.o.o., Tehnološko-metalurškog fakulteta i Instituta za hemiju tehnologiju i metalurgiju-Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Predstavlja razvoj novih ekološki i ekonomski prihvatljivih tehnologija za proizvodnju gelnih premaza i materijala koji smanjuju zapaljivost na bazi nezasićenih poliestarskih smola iz bioobnovljivih izvora. Proizvodi se mogu primeniti u raznim industrijama (građevinarstvo, rudarstvo, prerada polimera itd.). Autori inovacije su Aleksandar Marinković, Milutin Milosavljević, Tihomir Kovačević, Jovanka Kovačina, Milena Milošević, Aleksandar Jovanović,  Slobodan Petrović. U prilogu je dodeljena diploma.

Čestitamo kolegama u želimo im puno uspeha u daljem radu!

pdfZlatna medalja - SERBIA - Sevastopolj 2020

 

Ugovor o saradnji IHTM-a i Instituta za informacione tehnologije Kragujevac

U četvrtak 17.09.2020. potpisan je Ugovor o naučnoistraživačkoj i poslovno-tehničkoj saradnji Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Instituta za informacione tehnologije Kragujevac (http://iit.kg.ac.rs). Ugovorne strane su se potpisivanjem Ugovora obavezale na saradnju kroz izgradnju naučnih kapaciteta koji definišu zajednički rad na nacionalnim i međunarodnim projektima, kao i obezbeđivanje uslova mladim naučnim radnicima da se lakše uključe u naučnoistraživački i stručni rad. Potpisivanju ovog dokumenta prisustvovali su rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović, predstavnici Instituta za informacione tehnologije Kragujevac – dr Biljana Šmit, viši naučni saradnik i dr Dubravka Živković, naučni saradnik, kao i predstavnici Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – dr Željko Čupić, naučni savetnik i dr Uroš Anđelković, viši naučni saradnik.

Snimak izjava emitovanih na RTS u petak 02.10.2020. godine u jutarnjem programu:

Prilog Radio televizije Kragujevac može se videti na linku: https://www.youtube.com/watch?v=g9-as1A_ze0&feature=emb_title

kg 01
kg 02

Obaveštenje - Pravilnik o bližem uređivanju javnih nabavki unutar IHTM-a

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu je Pravilnik o bližem uređivanju javnih nabavki unutar Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Pravilnikom se uređuje način planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki, praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama, način komunikacije, pravila, obaveze i odgovornost lica i organizacionih delova Instituta u kontekstu svih aktivnosti vezanih za oblast javnih nabavki.

pdfPravilnik o bližem uređivanju javnih nabavki unutar IHTM-a

Učešće IHTM-a u Erazmus+ KA103 - European Mobility

IHTM učestvuje u Erazmus programima od 2017. godine kada je i otvorena mogućnost za učešće naše zemlje u ovim aktivnostima. U projektnom ciklusu 2020/21-2021/22. godina, našem institutu su u okviru programa Erazmus+ KA103 (European Mobility) dodeljena sredstva za pet mobilnosti. Iz ovog fonda biće finansirane posete naših istraživača vrhunskim naučnim institutima u Švedskoj, Austriji, Portugalu, Sloveniji i Hrvatskoj. Lista prihvaćenih predloga za saradnju se nalazi u prilogu.

pdfKA103 Cooperation Proposal List for Institute for Chemistry, Technology and Metallurgy 2020/2021