IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

III 43007 “Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Integralna interdisciplinarna istraživanja (III projekat)

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: Dr Ratko Kadović, redovni profesor

Realizatori projekta:

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu

Institut za nuklearne nauke “Vinča”
Institut za fiziku u Beogradu
Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu
Institut za šumarstvo u Beogradu
Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” a.d.u Beogradu
PKB Agroekonomik d.o.o. Beograd
Arhitektonski fakultet u Beogradu
Geografski fakultet u Beogradu
Građevinski fakultet u Beogradu
Elektronski fakultet u Nišu
Mašinski fakultet u Beogradu
Medicinski fakultet u Beogradu
Medicinski fakultet u Novom Sadu
Kriminalističko policijska akademija, Beograd
Poljoprivredni fakultet u Beogradu
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Prirodnomatematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Prirodnomatematički fakultet u Novom Sadu
Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu
Fakultet veterinarske medicine u Beogradu
Fakultet političkih nauka u Beogradu
Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Fizički fakultet u Beogradu
Filozofski fakultet u Beogradu
Hemijski fakultet u Beogradu
Šumarski fakultet u Beogradu
Srpska akademija nauka i umetnosti
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu
Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu DOO
Geoekonomski fakultet u Beogradu
IHIS Techno experts d.o.o.Beograd
Fakultet za primenjenu ekologiju "Futura", Univerzitet Singidunum u Beogradu
Univerzitet Union - Računarski fakultet
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union u Beogradu
Univerzitet Edukons
Alfa Univerzitet Beograd

Participanti:

JP Elektoriprivreda Srbije DSI

Tema i cilj projekta:

  • Razvoj regionalnog sistema za modeliranje geofizičkog sistema (Regional Earth Modeling System – REMS) integrisanjem atmosferskih, hidroloških, okeanskih i aerosolnih procesa. • Razvoj novih tehnologija u biljnoj proizvodnji kao posledica klimatskih promena; modela za bolju kontrolu životne sredine i širenja invazivnih vrsta i tropskih bolesti. • Uključenje u evropsku mrežu LIDAR-a; primena metode PTR-MS za merenje VOCs u vazduhu, medicini i biologiji; procena rizika po zdravlje od teških metala, radionuklida i organskih jedinjenja. • Klimatski modeli prilagođeni i implementirani za produkciju na superračunarskoj platformi “Plavi Dunav”. Stručnjaci iz klimatologije obučeni za rad na Nacionalnoj superračunarskoj infrastrukturi. • Asimilacija satelitskih i radarskih podataka, projektovanje prostorno-vremenske baze podataka i izrada GIS-a i WebGIS portala za prikaz i analizu podataka o klimatskim promenama. • Utvrđivanje uticaja klimatskih promena na sadržaj organske materije u zemljištu, fenološku dinamiku, kvalitet i prinos voćaka i vinove loze; preporuka optimalnih agrotehničkih mera i sortimenta. • Primena obnovljivih izvora energije na smanjenje emisije CO2 iz konvencionalnih izvora (primenom toplotnih pumpi, kogeneracije i biomase). Izrada i primena modela za kvantifikaciju rezultata. • Trendovi učestalosti pojava poplava i suša u uslovima klimatskih promena; kvantifikacija pojave ekstremnih (katastrofalnih) hidroloških situacija (poplava i suša) u uslovima klimatskih promena – apsolutne veličine, prostorno raspostiranje, trajanje i učestalost. • Optimalni način korišćenja zemljišnog prostora u cilju zaštite zemljišta i voda od degradacije; procedura za brza reagovanja u situacijama pojave bujičnih poplava. • Razvojem regionalnog klimatskog modela, biće proučene interakcije između klime i različitih aspekata razvoja i biodiverziteta šuma, zdravstvenog stanja i upravljanja šumskim ekosistemima. • Sorte šumskog drveća za pošumljavanje u izmenjenim klimatskim uslovima i odgovarajuće tehnologije; sistemi upravljanja šumama fokusirani na vezivanje ugljenika (pro-C). • Efekti ukrasnih i invazivnih biljaka na ekosisteme grada u uslovima klimatskih promena; optimalni tehnološki postupci proizvodnje ukrasnih biljaka, primena i održavanje. • Hipo- i hipertermije i koagulopatija, koncentracija jona u vazduhu i traumatizam, vazdušni pritisak i spontanog pneumotoraks, biometeorološke faze i plućna i kadiovaskularna oboljenja. • Klimatske promene i prostorni razvoj; planiranje i prilagođavanje promenama i njihovo ublažavanje; analiza mogućih pravaca promena strateškog i regulatornog okvira u Srbiji. • Demografski model; ekonomska ocena životne sredine i šteta; CERT model; WOCAT mreža; modeli održivog i institucionalnog upravljanja; model ekološkog marketinga. • Utvrđivanje deontologije etike životne sredine; praćenje inovativnih tehnologija i tehnika zaštite životne sredine; anticipacija trajnih oblika politika razvoja i alternativnih institucija. • Diseminacija rezultata.