IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Dr Biljana Bobić

Viši naučni saradnik

 

 

Adresa: Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Insitut od nacionalnog značaja,
Centar za elektrohemiju, Karnegijeva 4, Tehnološko-metalurški fakultet, III sprat, soba 338d, 11120 Beograd 35, PAK 135804, Srbija 

Telefon: +381 11 3370 389
Faks: +381 11 3640 234
Mobilni telefon: +381 062 8244 700
Elektronska pošta: Biljana.Bobic@ihtm.bg.ac.rs
                           biljanabobic@gmail.com 

Obrazovanje:

 • 1979 Diplomirani inženjer tehnologije, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
 • 1984 Magistar tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Centar za multidisciplinarne studije
 • 2011 Doktor tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

Zvanja:

 • 2008 Istraživač saradnik
 • 2012 Naučni saradnik
 • 2018 Viši naučni saradnik

Članstva u društvima:

 • Srpsko hemijsko društvo
 • Društvo za unapređivanje zavarivanja Srbije

Profesionalno iskustvo:

 • 1982 – 1983 Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
 • 1983 – 2005 Vojno-tehnički institut, Beograd
 • 2006 – 2012 Naučno-tehnološki park IHIS, Beograd, Zemun
 • 2012 – 2013 Institut GOŠA, Beograd
 • 2013 – Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehologiju i metalurgiju – Centar za elektrohemiju

Nagrade i priznanja:

 • 2013 Zlatna medalja. I. Bobić, B. Bobić, M. Babić, A. Vencl, S. Mitrović, Razvoj tehnologije dobijanja domaćih čestičnih hibridnih kompozita A356/SiC+grafit, sa osnovom od aluminijumske legure, 33. Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija, industrijskog dizajna i II kup nacija mladih inovatora "Pronalazaštvo–Beograd 2013", Beograd, 22.–29. maj 2013.
 • 2013 Srebrna medalja.  Ilija Bobić, Biljana Bobić, Miroslav Babić, Aleksandar Vencl, Slobodan Mitrović, Development of Domestic Hybrid Composites, A356/SiC/GrP, with Large Graphite Particles, "Makinova", Skopje, 15.–19.10.2013.
 • 2013 Srebrna medalja. Ilija Bobic, Biljana Bobic, Miroslav Babic, Aleksandar Vencl, Slobodan Mitrovic, Razvoj  domaćih čestičnih hibridnih kompozita  A356/SiC + grafit, sa krupnim česticama grafita, 11. Medjunarodna izložba inovacija "ARCA 2013", Zagreb, 2.–5. listopada 2013.
 • 2013 Zlatna medalja. I. Bobić, B. Bobić, M. Babić, A. Vencl, S. Mitrović, Development of Domestic Hybrid Composites A356/SiCp/Grp with Large  Graphite  Particles, Innovation 2013 IIIC Fourth International Poster Contest Invention, Taipei, Taiwan, December 2013.
 • 2011 Bronzana medalja. B. Bobić, A. Vencl, M. Babić, S. Mitrović, I. Bobić, Kompoziti sa dobrom otpornošću na habanje dobijeni infiltracijom čestica silicijum-karbida (SiC) i čestica grafita u osnovu od aluminijumske legure A356, 31. međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna ″Pronalazaštvo–Beograd 2011″, Beograd, 23.–27. maj 2011.
 • 2009 Bronzana medalja. B. Bobić, N. Bajić, Z. Aćimović–Pavlović, M. Rakin, I. Bobić, Kompoziti sa osnovom od ZA27 legure ojačanom česticama silicijum-karbida (SiC), otporni prema koroziji, 29. Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna ″Pronalazaštvo – Beograd 2009″, Beograd, 18.– 22. maj 2009.

Oblasti interesovanja:

Korozija metala i legura i njihovih zavarenih spojeva; Korozija mikro/nano kompozita sa metalnom osnovom; Zaštita od korozije metalnim, nemetalnim neorganskim i organskim prevlakama

Citiranost: 210, bez autocitata (januar 2017)

Znanje jezika: Engleski jezik, francuski jezik

Najznačajniji projekti:

Međunarodni:

2016 – 2018 EUREKA E!9983 PF + Weld Corrosion 

Osnovna istraživanja: 

Primenjena istraživanja:

2007 – 2008 Razvoj tehnologije proizvodnje univerzalnog aglomeriranog praška za zavarivanje EPP postupkom, EVB 451-01-02960/2006-46, MPNTR RS
2007 – 2008 Modifikovane legure Pb–Ag–Ca za elektrodne rešetke u olovnim akumulatorima i anode u hidrometalurgiji, EVB 451-01-02960/2006-44, MPNTR RS
2008 – 2010 Istraživanje optimalnog sastava metalnih komponenti i niskomolekularnih hidrofobnih jedinjenja za razvoj novog metalurškog kvaliteta punjene žice za zavarivanje čelika namenjenih za rad na niskim temperaturama, TR 19061, MPNTR RS
2008 – 2010 Razvoj elektrohemijskog postupka proizvodnje ferata (FeO42-, FeO43-), snažnih ekološki bezbednih oksidacionih sredstava, TR 19029, MPNTR RS
2011 – 2015 Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domaćih sirovina za proizvodnju specijalnih obloženih elektroda namenjenih za elektrolučno zavarivanje čelika, TR 34016, MPNTR RS
2011 – 2018 Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita, TR 35021, MPNTR RS

Ostalo:

2017 – 2018 Inovacioni projekat Rrazvoj inovativnog postupka laserskog čišćenja površina bakra i bakarnih legura, EVB 391-00-16/2017-16/38 Tip1, MPNTR RS

Izabrane publikacije:

Monografije, poglavlja u knjigama:

Publikovani radovi:

 1. Bobic, A. Vencl , J. Ruzic, I. Bobic, Z. Damnjanovic, Microstructural and basic mechanical characteristics of ZA27 alloy-based nanocomposites synthesized by mechanical milling and compocasting, Journal of Composite Materials (2018) https://doi.org/10.1177/0021998318817876
 2. Jegdić, B. Bobić, B. Radojković, B. Alić, Lj. Radovanović, Corrosion resistance of welded joints of X5CrNi18-10 stainless steel, Journal of Materials Processing Technology 266 (2019) 579-587
 3. V. Jegdić, B. M. Bobić, B. M. Radojković, .B. Alić, Influence of the welding current intensity and nitrogen content on the corrosion resistance of austenitic stainless steels, Materials and Corrosion 69 (2018) 1758-1769
 4. V. Jegdić, B. M. Bobić, B. M. Radojković, B. Alić, Influence of welding parameters on pit initiation and pit growth in welded joints of X5CrNi18-10 stainless steel, Welding in the World (2018) https://doi.org/10.1007/s40194-018-0644-0
 5. Vencl, . B. Bobić, F. Vučetić, P. Svobod, V. Popović, I. Bobić, Effect of Al2O3 nanoparticles and strontium addition on structural, mechanical and tribological properties of Zn25Al3Si alloy, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2018) https://doi.org/10.1007/s40430-018-1441-9
 6. Vencl, F. Vučetić, B. Bobić, J. Pitel, I. Bobić, Tribological characterisation in dry sliding conditions of compocasted hybrid A356/SiCp/Grp composites with graphite macroparticles, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2018) https://doi.org/10.1007/s00170-018-2866-0
 7. Bobić, J. Bajat, I. Bobić, B. Jegdić, Corrosion influence on surface appearance and microstructure of compo cast ZA27/SiCp composites in sodium chloride solution, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 26 (6) (2016) 1512-1521
 8. Bobić, J. Ružić, B. Bobić, M. Babić, A. Vencl, S. Mitrović, Microstructural characterization and artificial aging of compo-casted hybrid A356/SiCp/Grp composites with graphite macroparticles, Materials Science & Engineering A 612 (2014) 7-15
 9. Vecl, I. Bobić, F. Vučetić, B. Bobić, J. Ružić, Structural, mechanical and tribological characterization of Zn25Al alloys with Si and Sr addition, Materials and Design 64 (2014) 381-392
 10. Bobić, M. Babić, A. Vencl, B. Bobić, S. Mitrović, Artificial aging of thixocast ZA27 alloy and particulate ZA27 /SiCp composites, Journal of Materials Research (formerly Z. Metallkd.) 104 (2013) 954-965
 11. Bobić, J. Bajat, Z. Aćimovic-Pavlović, I. Bobić, B. Jegdić, Corrosion behaviour of thixoformed and heat-treated ZA27 alloys in NaCl solution, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 23 (2013) 931-941
 12. Bobić, J. Bajat, Z. Aćimović-Pavlović, M. Rakin, I. Bobić, The effect of T4 heat treatment on the microstructure and corrosion behaviour of Zn27Al1.5Cu0.02Mg alloy, Corrosion Science 53 (2011) 409-417
 13. Bajić, V. Šijački-Žeravčić, B. Bobić, D. Čikara, M. Arsić, Filler Metal Influence on Weld Metal Structure of Microalloyed Steel, Welding Journal 90 (4) (2011) 55-62
 14. Aćimović–Pavlović, K.T. Raić, I. Bobić, B. Bobić, Synthesis of ZrO2 Particles Reinforced ZA25 Alloy Composites by Compocasting Process, Advanced Composite Materials 20 (2011) 375-384
 15. Bobić, M. Babić, S. Mitrović, N. Ilić, I. Bobić, M. T. Jovanović, Microstructure and mechanical properties of Zn25Al3Cu based composites with large Al2O3 particles at room and elevated temperatures, International Journal of Materials Research (formerly Z. Metallkd.) 101 (2010) 1524-1531
 16. Vencl, I. Bobić, S. Arostegui, B. Bobić, A. Marinković, M. Babić, Structural, mechanical and tribological properties of A356 aluminium alloy reinforced with Al2O3, SiC and SiC + graphite particles, Journal of Alloys and Compounds 506 (2010) 631-639

Saopštenja:

 1. M. Radojković, B. V. Jegdić, S. S. Ristić, B. M. Bobić, S. R. Polić, Corrosion characteristics of laser cleaned brass surfaces, 8th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2018, Belgrade, Serbia, 11-12 October 2018, pp 456-461
 2. Bobić, Corrosion of Metal Matrix Composites, International Conference XVIII YuCorr, Tara Mountain, Serbia, 12-15 April 2016, pp 55-64
 3. Bobić, I. Bobić, A. Vencl, M. Babić, S. Mitrović, Corrosion behavior of compocasted ZA27/SiCp composites in sodium chloride solution, 14th International Conference on Tribology Serbiatrib '15, Belgrade, Serbia, 13-15 May 2015, pp 65-72
 4. Vencl, .I. Bobić, F. Vučetić, B. Bobić, M. Kandeva, The influence of strontium addition on the tribological properties of Zn25Al3Si alloy in boundary lubricated condition, International conference of materials, tribology, recycling MATRIB 2014, Vela Luka, Croatia, 26-28 June 2014, pp 609-616
 5. Bobić, A. Vencl, M. Babić, S. Mitrović, I. Bobić, The Influence of Corrosion on the Microstructure of Thermally Treated ZA27/SiCp Composites, 13th International Conference on Tribology Serbiatrib ′13, Kragujevac, Serbia, 15-17 May 2013, pp 106-112
 6. Bobić, M. Babić, A. Vencl, S. Mitrović, B. Bobić, Veštačko starenje tiksolivene ZA27 legure i čestičnih ZA27/SiC kompozita, 13th International Conference on Tribology Serbiatrib ′13, Kragujevac, Serbia, 15-17 May 2013, pp 409-413
 7. Jegdić, A. Alil, B. Bobić, M. Radosavljević, V. Mišković-Stanković, Corrosion testing of an Al-Zn-Mg-Cu Alloy after Different Heat Treatment Regimes by the Application of Electrochemical methods, 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2012, Belgrade, Serbia 18-19 September 2012, pp 588-593
 8. Alil, B. Jegdić, B. Bobić, M. Radosavljević, B. Katavić, Stress Corrosion Cracking of an Al-Zn-Mg-Cu Alloy after Different Precipitation Hardening Treatments, 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2012, Belgrade, Serbia, 18-19 September 2012, pp 582-587
 9. Alil, B. Jegdić, B. Bobić, M. Ristić, Corrosion behaviour of an Al-Zn-Mg-Cu alloy after different heat treatments, II International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2012 (IIZS 2012), October 31st 2012, Zrenjanin, Serbia, pp 121-128
 10. Bobić, S. Mitrović, M. Babić, A. Vencl, I. Bobić, Corrosion Behavior of the As-cast and Heat-treated ZA27 Alloy, 12th International Conference on Tribology Serbiatrib ’11, Kragujevac, Serbia, 11-13 May 2011, pp 91-97
 11. Bobić, M. Babić, S. Mitrović, A. Vencl, B. Bobić, Uticaj temperature na mehaničke karakteristike čestičnih ZA27/Al2O3 kompozita, , 12th International Conference on Tribology Serbiatrib ’11, Kragujevac, Serbia, 11-13 May 2011, pp 412-417
 12. Odanović, B. Bobić, V. Grabulov, B. Katavić, M. Arsić, Investigation of the light weight ceramics/metal composite armour protection capabilities, LWAG 2011 Aveiro Conference, New design concepts in light-weight armour for vehicles, Aveiro, Portugal, 27-28 October 2011
 13. Bajić, M. Simičić, B. Bobić, B. Petrovski, D.Veljić, Analysis of Influence of Filler Metal Composition on the Quality of Welded Joints of Micro-Alloyed Steel, II International Congress Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry, Jahorina, Republika Srpska, 9-11 March 2011, pp 1164-1175
 14. I. Bobić, M. Babić, S. Mitrović, B. Bobić, M. T. Jovanović, Rheological Behavior of ZA27 Alloy Semi-Solid Slurries and Al2O3 Particulate/ZA27 Composite Slurries, 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), Chalkidiki, Greece, October 2008, pp 363-372

Lična WEB stranica: http://www.researcherid.com/VerifyURL.action?id=frsMnQogejps5hXXW%2FgXnM9COZ2nWgJ3MIylI9cVpA1sqV8X%2B1zpoZbc29diLufR