IHTM PLAVI
University of Belgrade
Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy
National Institute of the Republic of Serbia

grb BUUniversity of Belgrade

History

Istorijaki pregled do 2000. godine

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) je osnovan 1961. godine, od strane Izvršnog veća NR Srbije, tri fakulteta Univerziteta u Beogradu (Prirodno-matematički, Tehnološko-metalurški, Farmaceutski) i četrnaest radnih organizacija sa cele teritorije Srbije, nastavio je tradicije Državne hemijske laboratorije koju je još 1859.godine osnovao Knez Miloš Obrenović.

Rad u oblasti elektrohemije započet je sa osnivanjem IHTM-a 1961. godine, stvaranjem Grupe za galvanske gorive spregove kojim je rukovodio prof. Panta S. Tutundžić. U početku ova grupa se sastojala od saradnika Katedre za fizičku hemiju i elektrohemiju tehnološko-metalurškog fakulteta. Posle smrti prof. Tutundžića 1964. godine saradnici Katedre kao i novo primlјeni stalni saradnici IHTM-a uspešno nastavlјaju rad pod rukovodstvom prof. Aleksandra Despića. Krajem 1964. godine ova grupa prerasta u Odelenje za elektrohemiju sa prof. A. Despićem kao Upravnikom. Godine 1970 Odelenje se deli na dva dela: Odelenje za elektrohemiju (sa prof. Dragutinom Dražićem kao Upravnikom) i Odelenje za hemijske izvore struje (sa Dr Petrom Rakinom ka Upravnikom). Oba odelenja su se transformisala u Institute sa istim nazivom 1973. godine.

Prilikom osnivanja Institut za elektrohemiju je postavio sledeće okvire rada:

 • konverzija hemijske u električni energiju (gorivi spregovi);
 • proučavanje i izrada postupaka za elektrohemijsko neposredno dobijanje metala (Cu, Zn, Cd i dr.);
 • elektrohemijske oksidacije neorganskih i organskih jedinjenja u vodenim i nevodenim rastvorima;
 • elektrohemijski i elektrometalurški procesi i postupci u rastopima neorganskih i organskih jedinjenja;
 • korozija, zaštita od korozije i tehnološki postupci zaštite;
 • postupci i procesi galvanske tehnike;
 • proučavanje kinetike elektrodnih procesa;
 • fizičko – hemijsko i elektrohemijsko proučavanje koloidnih sistema

Iz postavlјenih tema istraživanja proistekli su mnogi Projekti iz oblasti osnovnih istraživanja od kojih navedimo samo najveće i najznačajnije:

Projekti osnovnih istraživanja

1. GALVANSKI GORIVI SPREGOVI I - IV 

Rukovodilac: Prof. P. Tutundžić, akademik (do 1964. god), Prof. A. Despić, akademik
Godina: 1961 – 1969.
Tema: Novi postupci direktne konverzije hemijske u električnu energiju
Cilј: Razvoj nisko – temperaturnog vodonično / vazdušnog sprega snage 200 W
Rezultat: Naučni radovi i saopštenja, 3 eleborata i 9 patentnih prijava. Napravlјen je iprototip baterije.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF

2. PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA, RASTVARANјA I KOROZIJE METALA I LEGURA

Rukovodilac: Prof. M.Karšulin, akademik (Zagreb)
Rukovodilac dela Projekta u IHTM – CEH-u: Prof. A. Despić, akademik
Godina: 1968 - 1972
Tema: Formulisana u nazivu Projekta
Cilј: Objedinjavanje istraživanja i znanja iz ove oblasti na nivou SFRJ.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF (Beograd, Zagreb, Skoplјe), Institut “Ruđer Bošković” i Institut za fiziku (Zagreb), Institut tehničkih nauka – SANU (Beograd)

3. METALIKA

Rukovodilac: Prof. A. Despić, akademik
Godina: 1976 – 1995. (Projekat je trajao 4 petogodišnja ciklusa)
Tema: Elektrohemijsko taloženje metala i legura, korozija i zaštita, makromorfologija elektrodepozita.
Cilј: Ispitivanje elektrohemijskih procesa vezanih za površinsku obradu i koroziju metala i legura.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF, Institut tehničkih nauka – SANU, Institut za nuklearne nauke – “Vinča”, Polјoprivredni fakultet.

4. ELEKTRODIKA I ELEKTROKATALIZA

Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik
Godina: 1976 – 1980.
Tema: Elektrokataliza izdvajanja vodonika na titanu i anodnih procesa na platini.
Cilј: Dobijanja parametara vezanih za karakterizaciju ovih procesa.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF

5. ELEKTRODIKA, ELEKTROKATALIZA I ELEKTROHEMIJSKA KONVERZIJA ENERGIJE

Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik, Prof. R. Adžić, akademik
Godina: 1981 – 1995. (Projekat je trajao 3 petogodišnja ciklusa)
Tema: Elektrodni i drugi materijali u elektrohemijskim procesima i elektrohemijske reakcije značajne za konverziju energije.
Cilј: Ispitivanja oksidacije nekih organskih molekula na monokristalnim elektrodama od platine i redukcija kiseonika na monokristalima zlata i platine, izučavanje elektrokatalize na prelaznim metalima i elektrohemijski procesi na neplemenitim metalima.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF, , Institut tehničkih nauka – SANU, Agronomski fakultet, Čačak, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Centar za multidisciplinarne studije, Beograd.

6. FUNDAMENTALNA ISTRAŽIVANјA POVRŠINE MATERIJALA I ELEKTROHEMIJSKIH PROCESA ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik (koordinator)
Godina: 1988 – 1991.
Tema: Fundamentalna istraživanјa površine materijala i elektrohemijskih procesa za nove tehnologije
Cilј: Objedinjavanje istraživanja i znanja iz ove oblasti na nivou SFRJ.
Rezultat: Monografija predata Saveznom Ministarstvu za nauku. Svi radovi su saopšteni na Simpozijumu u Aranđelovcu.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF (Beograd, Zagreb, Split, Skoplјe), Institut “Ruđer Bošković” i Institut za fiziku (Zagreb), Institut tehničkih nauka – SANU (Beograd), Institut za nuklearne nauke – “Vinča” (Beograd)

7. ELEKTRODIKA I ELEKTROKATALIZA - 02E20

Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik (koordinator)
Godina: 1996 – 2000.

Institucije i istraživači:

 • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Centar za Elektrohemiju:
  Dr Amalija Tripković, naučni savetnik; Prof. Dragutin Dražić, akademik; Dr Milka Avramov-Ivić; naučni savetnik; Dr Jovan Popić, docent; Dr Vladislava Jovanović, naučni savetnik; Dr Aleksandar Dekanski, viši naučni saradnik; Dr Radoslav Adžić, naučni savetnik, akademik; Dr Svetlana Štrbac, viši naučni saradnik; Dr Ksenija Popović, viši naučni saradnik; Mr Jelena (Momčilović) Lović, istraživač saradnik.
 • Agronomski fakultet, Čačak:
  Mr Lenka Ribić-Zelenović, asistent; Dr Miroslav Spasojević, redovni profesor; Dr Milica Cvijović, docent.
 • Hemijski fakultet, Beograd:
  Suzana Burojević, asistent pripravnik.
 • Institut za ispitivanje materijala - IMS D.D. u mešovitoj svojini, Beograd:
  Dr Časlav Lačnjevac, naučni saradnik.
 • Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd:
  Dr Ljilјana Gajić-Krstajić, naučni saradnik; Dr Borka Jović, naučni saradnik.
 • Polјoprivredni fakultet, Zemun:
  Dr Milan Jakšić, redovni profesor.
 • Rudarsko-geološki fakultet, Beograd:
  Dr Svetlana Popov, redovni profesor; Dr Dušica Vučinić, docent.
 • Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd:
  Dr Snežana Gojković, docent; Mr Tanja Vidaković, asistent; Dr Branimir Grgur, docent; Dr Ljilјana Vračar, vanredni profesor; Dr Milan Vojnović, redovni profesor; Mr Vladimir Panić, istraživač pripravnik; dr Branislav Nikolić, redovni profesor; Mr Jelena Zotović, asistent; Dr Vesna Mišković-Stanković, vanredni profesor; Dr Darko Šepa, redovni profesor; Dr Nedelјko Krstajić, vanredni profesor.

Projekat 02E20 se sastojao iz šest podprojekata:

 • Podprojekat 1: Elektrodni i drugi materijali u elektrohemijskim sistemima;
 • Podprojekat 2: Elektrohemijski procesi na neplemenitim materijalima;
 • Podprojekat 3: Elektrokataliza na monokristalnim i modifikovanim površinama;
 • Podprojekat 4: Elektrokataliza na prelaznim metalima;
 • Podprojekat 5: Adsorpcija površinskih supstanci na mineralima;
 • Podprojekat 6: Vodonična energija.
Centar za elektrohemiju je bio nosilac tri podprojekta u okviru projekta ELEKTRODIKA I ELEKTROKATALIZA i to:

Podprojekat 1 – ELEKTRODNI I DRUGI MATERIJALI U ELEKTROHEMIJSKIM SISTEMIMA;

 • Izdvajanja hlora
 • Redukciju kiseonika i izdvajanje vodonika
 • Oksidaciju malih organskih molekula.

Podprojekat 2 – ELEKTROHEMIJSKI PROCESI NA NEPLEMENITIM MATERIJALIMA;

 • Elektrohemijska redukcija kiseonika na gvožđu i površinama modifikovanim jedinjenjima gvožđa
 • Kataforetsko taloženje zaštitnih prevlaka
 • Elektrosorpcija jona na elektrodama

Podprojekat 3 – ELEKTROKATALIZA NA MONOKRISTALNIM I MODIFIKOVANIM POVRŠINAMA.

 • Oksidacija metanola i drugih alkohola na monokristalnim platinskim i zlatnim elektrodama
 • Nanoskopska ispitivanja nukleacije i rasta u toku elektrodepozicije hroma na pirolitičkom grafitu (HOPG) i zlata i rutenijuma na niskoindeksnim monokristalima zlata.
 • Redukcija kiseonika na monokristalima (platine) i zlata
 • Adsorpcija anjona na monokristalima zlata, platine i srebra
 • Redukcija CO2 na rutenijum oksidu i modifikovanoj rutenijum oksidnoj elektrodi adatomima Cd i Cu

8. DOBIJANJE METALA I NјIHOVIH LEGURA ELEKTOHEMIJSKIM I METALURŠKIM PUTEM (METALIKA) - 02E21

Rukovodilac: Prof. A. Despić, akademik (koordinator)
Godina: 1996 – 2000.

Institucije i istraživači:

 • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Centar za elektrohemiju:
  Dr Miomir Pavlović, naučni savetnik; Prof. Aleksandar Despić, akademik; Mr Nebojša Nikolić, istraživač saradnik; Dr Jasmina Stevanović, viši naučni saradnik, Dr Rade Stevanović, naučni saradnik; Mr Maja Obradović, istraživač saradnik.
 • Centar za multidisciplinarne studije, Beograd:
  Mr Nevenka Tošić, istraživač saradnik; Dr Vladimir Jović, Naučni savetnik.
 • Tehnički fakultet, Novi Sad:
  Dr Leposava Šiđanin, redovni profesor; Dr Pavel Kovač, redovni profesor; Milorad Novović, asistent pripravnik.
 • Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd:
  Mr Tomislav Trišović, istraživač saradnik; Dr Gordana Adžić, naučni saradnik; Dr Vedrana Marinović, naučni saradnik.
 • Mašinski fakultet, Niš:
  Mr Goran Radenković, asistent.
 • Polјoprivredni fakultet, Zemun:
  Dr Evica Stojilković, docent.
 • Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd:
  Dr Miodrag Maksimović, redovni profesor; Dr Zorica Cvijović, redovni profesor; Dr Draginja Mihajlović, redovni profesor; Dr Velimir Radmilović, redovni profesor; Mr Vida Knežević, asistent; Dr Konstantin Popov, redovni profesor.

PROJEKAT 02E21 se sastojao od 6 podprojekata:

 • Podprojekat 1: Uticaj stanja površine na proces razelektrisanja i kristalizacije;
 • Podprojekat 2: Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija legura i kompozitnih materijala;
 • Podprojekat 3: Fundamentalni problemi elektrokristalizacije metala i galvanske tehnike;
 • Podprojekat 4: Elektrohemijsko dobijanje geometrijskih struktura mikro i nanometarskih dimenzija;
 • Podprojekat 5: Legure nastale brzim očvršćavanjem;
 • Podprojekat 6: Fundamentalni aspekti strukture i osobine inženjerskih materijala.

Centar za elektrohemiju je bio nosilac tri podprojekta u okviru projekta METALIKA i to:

 • Podprojekat 1 - UTICAJ STANјA POVRŠINE NA PROCES RAZELEKTRISANјA I KRISTALIZACIJE;
 • Podprojekat 2 - ELEKTROHEMIJSKO DOBIJANјE I KARAKTERIZACIJA LEGURA I KOMPOZITNIH MATERIJALA;
 • Podprojekat 3 - FUNDAMENTALNI PROBLEMI ELEKTROKRISTALIZACIJE METALA I GALVANSKE TEHNIKE.
Međunarodni projekti
 • “PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA I RASTVARANјA METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, GF-31057 (NSF), 1972 – 1978. Rukovodioci: Prof. Aleksandar Despić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Prof. Harry B. Mark (University of Cincinnati).
 • “ISPITIVANјE ELEKTROHEMIJSKIH OSOBINA LEGURA ALUMINIJUMA SA GALIJUMOM I FOSFOROM”, Jugoslovensko – amrički fond, W-7405-ENG.48 (DOE), 1981 – 1982. Rukovodioci: Prof. Aleksandar Despić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Dr E. Behrin (Lawrence Livermore National Laboratory, University of California).
 • “PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA I RASTVARANјA METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-524 (NSF), 1982 – 1985. Rukovodioci: Prof. Dragutin Dražić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i James Mc Breen (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • “ELEKTROKATALIZA NA POVRŠINAMA MODIFIKOVANIM ADATOMIMA STRANIH METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-471 (NSF), 1983 – 1986. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Prof. Ernest Yeager (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio).
 • “STRUKTURNI EFEKTI U ELEKTROKATALIZI ZA GORIVE SPREGOVE”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-553 (DOE), 1985 – 1988. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • “PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA I RASTVARANјA METALA I KOROZIJE”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-522 (NSF), 1985 – 1990. Rukovodioci: Prof. Dragutin Dražić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Dr James Mc Breen (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • “ELEKTROKATALIZA NA POVRŠINAMA MODIFIKOVANIM ADATOMIMA STRANIH METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-764 (NSF), 1986 – 1989. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Prof. Ernest Yeager (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio).
 • “ENERGETSKI EFIKASNI ELEKTRODNI MATERIJALI, SISTEMI, INERTAN SUBSTRAT – AKTIVIRANA POVRŠINA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-675 (DOE), 1986 – 1990. Rukovodioci: Prof. Radoslav Atanasoski (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • “STRUKTURNI EFEKTI U ELEKTROKATALIZI ZA GORIVE SPREGOVE”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-427 (DOE), 1988 – 1991. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).
 • EC - TEMPUS: “DEVELOPMENT OF EDUCATION AND TRAINING IN THE FIELD OF SURFACE PROCESSING”, finansijer Evropska Zajednica, Contract Nr. JEP-1530/1, 1990 – 1992. Rukovodioci: Prof. Aleksandar Despić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Dr A. Choms (European Accademy of Surface Technology, Schwabisch Gmund, Germany).
 • “ELEKTROHEMIJSKA REDUKCIJA UGLJENDIOKSIDA NA MODIFIKOVANIM POVRŠINAMA”, finansijer Evropska Zajednica, Contract No. CI1*-CT90-0866 (TS TS), 1991 – 1993. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Prof. Dr W. Vielstich (Department of Physical Chemistry, University of Bonn, Germany).
 • “STRUKTURNI EFEKTI U ELEKTROKATALIZI ZA GORIVE SPREGOVE”, Jugoslovensko – amrički fond, JF-966 (DOE), 1991 – 1994. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York) – prekinut zbog uvođenja sankcija.

Fundamentalna istraživanja urađena u svim ovim projektima su rezultirala i praktičnom primenom u privredi. Najznačajniji primenjeni rezultati su:

 • Projekat kalijumove hemije, "Župa", Kruševac (1974)
 • Razvoj tehnologije i aktiviranja titanskih anoda (1980)
 • Tehnološka linija za tvrdo hromiranje autoventila i ventila specijalne namene "Prvi partizan", Užice (1986)
 • Tehnološki postupak proizvodnje spirala za kontracepciju, sistem Ag/Cu -BIOARGENTUM, "Galenika", Beograd (1987)
 • Projekat sinteze amonijum-perhlorata kao komponente za rekatno goviro "19 decembar", Podgorica 1989.
 • Postrojenje za proizvodnju metalnog praha reversnim strujama, "Energoinvest", Sarajevo, (1991)
 • Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem, "RTB, TIR-Bor", Bor (2000)
 • Od svog osnivanja do danas IHTM – Centar za elektrohemiju objedinjavao je rad zaposlenih istraživača u Centru, saradnika sa TMF-a, kao i saradnika iz drugih institucija neophodnih za realizaciju istraživanja i Projekata. U Centru je urađen veliki broj magistarskih teza i doktorskih disertacija na poslediplomskim studijama Tehnološko-metalurškog fakulteta, Centra za multidisciplinarne studije i drugih srodnih fakulteta iz SFRJ i SRJ.

Centar za elektrohemiju je ostvario plodnu međunarodnu saradnju na naučnom planu
(razmena informacija, školovanje kadrova, rad na zajedničkim projektima i uzajamne posete) sa poznatim svetskim elektrohemijskim centrima:

 • Case Western Reserve University, Cleveland, USA
 • Texas A&M University, College Station, USA
 • University of Berkeley, California, USA
 • University of Minnesota, Minneapolis, USA
 • University of Southampton, Engleska
 • Centre National de Recherche Scientifique, Francuska
 • Technische Universitat Drezden, DR Nemačka
 • Institut elektokhimii AN SSSR, Moskva, SSSR
 • Centralna laboratorija za hemijske izvore struje BAN, Bugarska
 • University of Milano, Italija
 • J. Heyrovsky Institute for Physical Chemistry and Electrochemistry Prag, ČSSR
 • Fritz-Haber-Institute der Max-Planck Gesellschaft Berlin, SR Nemačka

Glavne reference:

 • Više od 1000 objavlјenih radova u relevantnim međunarodnim časopisima, više desetina preglednih članaka i poglavlјa u knjigama, više hilјada citata (SCI);
 • Više desetina doktorskih disertacija i magistarskih teza
 • Koordinacija i rukovođenje naučno-istraživačkim projektima:
 • Tri Oktobarske nagrade grada Beograda (1968, 1974 i 1984) i Sedmojulska nagrada Srbije (1990)
 • Osnivanje i koordinacija Biroa za hlor (1977) - stručne asocijacije proizvođača i potrošača hlora iz SFRJ
 • Osnivanje i koordinacija Centra za galvanotehniku (1989) - stručne asocijacije koja je okuplјala i aktivno sarađivala sa preko 100 preduzeća iz oblasti galvanotehnike i površinske zaštite iz SFRJ.
 • Laboratorija za elektrohemijsku konverziju energije, kao deo Centra za elektrohemiju, je u sradnji sa Fakultetom za naravoslovije in tehnologijo (Ljublјana) funkcionisala u okviru Laboratorije za hemiju UNESCO-a.

Najznačajniji istraživači:

 • Prof. Dr Panta Tutundžić , profesor i akademik, jedan od osnivača IHTM-a, utemeljitelj srpske elektrohemije, naučne radove iz oblasti teorijske i tehničke elektrohemije objavlјivao je u Glasniku hemijskog društva, Zeitschrift für Elektrohemie, Berichte der deutschen cheminschen Gesellschaft, Analytica Chimicakemica Acta, Glasu SAN i dr.
 • Prof. Dr Aleksandar Despić, akademik, jedan od osnivača IHTM-a , pokretač i moderator intenzivne saradnje sa vodećim institucijama u oblasti elektrohemije u zemlјi i svetu,
 • Prof. Dr Dragutin Dražić, akademik, dugogodišnji koordinator fundamentalnih projekata koji su objedinjavali razne institucije i istraživače u zemlјi; rukovodilac u međunarodnim projektima od strane IHTM - Centra za elektrohemiju.
 • Prof. Dr Radoslav Adžić, akademik, svetski poznati istraživač u oblasti fundamentalnih istraživanja u elektrokatalizi i rukovodilac od strane IHTM - Centra za elektrohemiju u međunarodnim projektima
 • Dr Radosalv Atanasoski, naučni savetnik, istaknuti istraživač u primenjenim i razvojnim elektrohemijskim istraživanjima i učesnik u razvoju tehnologije aktiviranja titanskih anoda (DSA).
 • Dr Amalija Tripković, naučni savetnik, svetski priznati radovi iz oblasti elektrohemijske konverzije energije - gorivi spregovi; jedan od vodećih učesnika na međunarodnim projektima; predsednik Naučnog veća IHTM-a u dva mandata.
 • Prof. Dr Miomir Pavlović, naučni savetnik, svetski priznati radovi iz oblasti elektrohemijskog inženjerstva i korozije i zaštite materijala; saradnik na međunarodnim projektima; rukovodilac više projekata u saradnji sa privredom.
 • Dr Nenad Markovič, jedan od najpriznatijih elektrohemičara današnjice, početkom devedesetih godina dvadesetog veka otišao u USA, danas radi u Argonne National Laboratory kao Group Leader of the Energy Conversion and Storage Group

Oblast primenjenih istraživanja i usluga:

 • Ostvarivanje novih i pobolјšanje postojećih elektrohemijskih tehnologija, postupaka i postrojenja uz ostvarenje kompletnih projekata i inženjering usluga u izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji odgovarajućih pogona.
 • elektrohemijsko dobijanje NaClO3, NaClO4 i NH4ClO4
 • elektrohemijska proizvodnja metalnih prahova, različite nasipne mase i granulometrijskog sastava (Cu, Ni, Zn, Cd, Pb, Fe, Ag, Au, Ru)
 • proizvodnja Ca-glukonata
 • Oblast antikorozione i površinske zaštite materijala
 • projektovanje, izvođenje, održavanje i nadzor sistema zaštite od korozije i objekata izloženih uticaju atmosfere, tla, rečne i morske vode (cevovoda, pumpne stanice, pontoni, platforme, brodovi, mostovi, rashladni sistemi i dr.)
 • protektorska (anodna) i
 • aktivna (katodna) zaštita i proizvodnja opreme za pasivnu i aktivnu katodnu zaštitu
 • elektroforetska zaštita
 • Projektovanje i konstruisanje galvanotehničkih linija različitih kapaciteta, namena i stepena složenosti
 • servisiranje i rekonstrukcija svih linija domaćeg i stranog porekla
 • poseduje sopstvenu galvansku liniju za pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju (zaštitu delova) gotovo svih metalnih prevlaka
 • vrši metalizaciju većine plastičnih masa
 • vrši atestiranje zaštitnih prevlaka.
 • Tehnologija i proizvodnja titanskih elektroda sa aktivnom katalitičkom prevlakom na bazi oksida plementiih metala (DSA-anode), za hloralkalne elektrolize i galvanske pogone.
 • Proizvodnja, reaktivacija i popravka svih tipova aktiviranih titanskih anoda (u obliku ploče, šipke ii mreže) po sopstvenoj tehnologiji.
 • Proizvodnja hlorinatora za pitku vodu i sprečavanje obrastanja u rashladnim sistemima.
 • Primenjena istraživanja u hemijskim izvorima struje.
 • Izvor električne energije zasnovan na elektrohemijskom sistemu reaktivni metal-vazduh sa stalnim elektrolitom ("Metalna sveća").
 • Primena elektrohemijskih postupaka u zaštiti životne sredine.
 • Proizvodnja hemikalija kvaliteta p.a.
 • Pomoćna sredstva za hemijsku i metalnu industriju (sredstva za hemijsko i elektrohemijsko odmašćivanje, nagrizanje, dekapiranje, fosfatiranje).
 • Senzori i elektrohemijske metode kontrole
 • Valaorizacija sekundarnih sirovina i otpadnog materijala
 • Konsalting usluge u vezi transfera novih tehnologija koje u sebi sadrže elektrohemijske postupke.

Pregled prodatih usluga na tržištu:

 • Osnivač i nosilac aktivnosti Biroa za hlor 1977. (stručna asocijacija proizvođača hlora u Jugoslaviji),
 • Osnivač i nosilac aktivnosti Centra za galvanotehniku 1989. (stručna asocijacija sa preko 100 preduzeća iz oblasti galvanotehnike i površinske zaštite materijala),
 • Fabrika kalijumove hemije "Župa" - Kruševac, 1974.
 • Razvoj tehnologije, proizvodnja i reparacija aktivnih titanskih anoda za potrebe hlor-alkalne industrije, 1980. [Proizvodnja, zamena i transfer tehnologije dimenziono stabilnih anoda (DSA) sa aktivnim prevlakama oksida plemenitih metala, svih oblika i dimenzija - u obliku ploča, šipki ili mreže. U prethodnoj i sadašnjoj Jugoslaviji proizvedeno i reaktivirano više od 5000 anoda].
 • Tehnološki postupak za proizvodnju srebrnog praha kontrolisane veličine čestica, TUP "Nikola Mašanović" - Dubrovnik, 1980.
 • Novi proizvodni postupak dobijawa EKG senzora, elektroda na bazi sistema Ag/AgCl za jednokratnu upotrebu "Mihajlo Pupin", Beograd, 1984.
 • Tehnološka linija za tvrdo hromiranje auto-ventila i ventila specijalne namene, "Prvi partizan" - Užice, 1986.
 • Novi proizvodni postupak dobijanja EKG senzora, elektroda na bazi sistema Ag/AgCl za jednokratnu upotrebu, "Interflow", Beograd, 1986.
 • Novi proizvodni postupak proizvodnje spirala za kontracepciju, sistem Ag/Cu - BIOARGENTUM, "GALENIKA"- Beograd, 1987.
 • Eksperimentalno postrojenje za proizvodnju metalnog praha reversnim strujama, "ENERGOINVEST - CIRM", Sarajevo, 1991.
 • Tehnološki postupak tvrdog hromiranja valјaka za grafičku industriju, "AMB GRAFIKA", Novi Sad, 1991.
 • Tehnološki postupak sanacije i zaštite od korozije vertikalnih prihvatnih posuda za skladištenje voćnih kaša zapremine 75 m3, "Budimka" - Požega, 1993.
 • Sprečavanje taloženja sonih naslaga u posudi za toplјenje NH4NO3 i reaktoru za proizvodnju azot-suboksida i sprečavanje pojave korozije, "TEHNOGAS", Beograd, 1994.
 • Razvoj postupka nanošenja srebra i specijalnih legura za potrebe železnice i gradskog saobraćaja, "MINEL-ELVO", Beograd, 1994.
 • Razvoj tehnološkog postupka zaštite od korozije aluminijumskih tuba za kozmetičke proizvode, "Merima", Kruševac, 1994.
 • Tehnološki postupak dobijanja zaštitno-dekorativnih, tvrdih i poroznih prevlaka hroma, "ŽUPA" - Kruševac, 1995.
 • Razvoj postupka za zaštitu od korozije instalacija sa geotermalnom vodom, PIK "7 juli", Debrc, Beograd, 1996.
 • Izrada tehničke dokumentacije i probnog pogona za grejanje geotermalnom vodom, PIK "7 juli", Debrc, Beograd, 1997.
 • Razvoj tehnološkog postupka za zaštitu bakarnog praha od oksidacije i razrada njegove primene, RTB TIR - Bor, 1997.
 • Legure za antikorozionu zaštitu, "FADIP", Bečej, 1997.
 • Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem nasipne mase (2,1 - 2,6) g/cm3 i granulometrijskog sastava +250 mm (45-55)%,
  RTB TIR - Bor, 1998.
 • Tehnološki postupak elektrohemijske aktivacije procesa bezstrujnog taloženja legura nikla, "FADIP", Bečej, 1999.
 • Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem nasipne mase (0,9 - 1,95) g/cm3, RTB TIR - Bor, 2000.
 • Sanacija i zaštita od korozije dela mostova i cevovoda oko objekta elektrolize "ŽUPA" - Kruševac, 2000.
 • Tehnološki postupak nanošenja prevlake tvrdog hroma na pito cev tip 1135-1, "Teleoptik-Žirskopi", Begorad-Zemun, 2000.
 • Tehnološki postupak fosfatiranja čeličnih konstrukcija autobusa, "Ikarbus", Zemun, 2000.
 • Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem zadatih karakteristika, RTB, Bor, 2000
 • Depozicija srebra i ispitivanje dobijenih prevlaka, IMTEL, Beograd, 2000
 • Istraživanje uticaja deblјine sloja bakra i srebra na uzorcima, IHTM-CMM, Beograd, 2000
 • Ispitivanje uzoraka talasovoda merenjem deblјine prevlaka srebra. Merenje hrapavosti i zaštita srebrenjem, "MOMA STANIJLOVIĆ", Beograd, 2000
 • Sanacija i zaštita od korozije dela mostova i cevovoda oko objekta elektrolize, ŽUPA, Kruševac, 2000
 • Razrada tehnološkog postupka nanošenja tvrdog hroma na pito cev, TELEOPTIK, Beograd, 2000
 • Ispitivanje epoksi-poliesterske prevalke na čeličnim limovima, LOZNICA-ELEKTRO, Loznica, 2000
 • Izrada detalјne analize uticaja samostalne radnje na životnu sredinu, ANTIKOR, Beograd, 2000
 • Izrada detalјne analize uticaja farbanja na životnu sredinu, MINEL, Beograd, 2000
 • Razvoj sredstava za fosfatiranje čeličnih konstrukcija autobusa, IKARBUS, Zemun, 2000
 • Rad na delu projekta "Fizičko-hemijski procesi u tehnologiji savremenih materijala", SANU, Beograd, 2000

Department of Electrochemistry

Contact

centar za elektrohemiju

Department of Electrochemistry

Address:
Njegoševa 12,
P. fah 473
11000 Belgrade 6
PAK 125213
Phones:
Centrala: +381 11 3640 232;
Director of Center: (Ph.D. Vladimir Panić): +381 11 3640-231;
Fax: +381 11 3640-234

e-mail:
panic@ihtm.bg.ac.rs    

Labs:
Karnegijeva 4/III, Belgrade, office 305
phone/fax: +381 11 3370 389,
phone: +381 11 3370 390;

Njegoševa 12, Beograd, office 26
phone/fax: +381 11 3640 234;
phone: +381 11 3370 231;

e-mail:
m.avramov.ivic@ihtm.bg.ac.rs (dr Milka Avramov Ivić, 
Šef laboratorije 305)
svetlana.strbac@ihtm.bg.ac.rs (dr Svetlana Štrbac, elektrokataliza)
jelena.lovic@ihtm.bg.ac.rs (dr Jelena Lović, elektrohemijski senzori)
sanjas@ihtm.bg.ac.rs (dr Sanja Stevanović, elektronska mikroskopija)
v.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs (dr Vesna Cvetković, Šef laboratorije 26)
mpavlovic@ihtm.bg.ac.rs (dr Miroslav Pavlović, elektroprovodni i elektroaktivni materijali, ac impedancija)

website
elchem.ihtm.bg.ac.rs