IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Упутство за пријаву за избор у стручна, истраживачка и научна звање

Потребни документи које треба доставити при пријави:

1. Потписана молба са предлогом комисије за писање Извештаја о кандидату – три до пет чланова комисије, бар један члан мора бити ван ИХТМ.

2. Биографија.

3. Библиографија, сложена према Правилнику Министарства за просвету и науку.

4. Сепарати радова означени према Правилнику Министарства за просвету и науку.

5. Копија докторске дипломе код научног звања (код оних који су докторирали пре мање од 6 месеци потврда о одбрањеној докторској дисертацији)

6. Потврда о упису докторских студија и потврда о пријављеној теми код избора у звање истраживач сарадник.

7. Потврда о упису докторских студија код избора у звање истраживач приправник.

8. Уверење о избору или реизбору у претходно звање за избор у научна звања, осим за избор у звање научни сарадник.

9. Докази о испуњености квалитативних услова према Правилнику.
- потврде о менторству на дисертацијама
- потврде о руковођењу пројектима/потпројектима/задацима
- позивна писма за предавања по позиву (искључиво на ваше име)
- докази о наградама

10. Предлог резимеа потписан од стране кандидата – у три примерка.

Материјал треба доставити у папирној и електронској форми.

Материјал у папирној форми, сложен у регистратор или фасциклу према горе наведеном редоследу, доставља се правнику ИХТМ-а, Јелени Ивановић (Његошева 12).
Пре достављања овог материјала, целокупни материјал потребно је доставити у електронској форми (пдф формат) коришћењем онлајн обрасца који се налази ОВДЕ.
(папирна верзија материјала не може бити примљена у процедуру пре тога)

  1. Молба.пдф
  2. Биографија.пдф
  3. Библиографија.пдф
  4. Листа цитата. пдф
  5. Предлог резиме.пдф
  6. Сепарати радова.пдф
  7. Докази о испуњености квалитативних критеријума.пдф
  8. Копије техничких решења и патената.пдф

Комисија за избор у истраживачка и стручна звања доставља:

Један примерак потписаног Реферата (Извештаја) у оригиналу и две (2) копије, као и
Један примерак потписаног Резимеа у оригиналу и две (2) копије.
Електронску копију Извештаја и Резимеа (у пдф формату)

Комисија за избор у научна звања доставља:

Два примерка потписаног Реферата (Извештаја) у оригиналу и пет (5) копија, као и
Два примерка потписаног Резимеа у оригиналу и двадесет (20) копија.
Електронску копију Извештаја и Резимеа (у пдф формату)

По достављању ИЗВЕШТАЈА материјали се стављају на увид јавности у дужини од месец дана.

Након истека тог рока о кандидату одлучује Научно веђе ИХТМ.
За истраживачка и стручна звања одлука Научног већа је коначна, док се материјал за кандидате за изборе у научна звања који су добили позитивно мишљење Научног већа прослеђује Министарству просвете и науке.

За додатне информације и обавештења контакт особа је Јелена Ивановић, тел 011 36 40 240