IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Далиборка Николић Паунић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Aдреса:

НУ ИХТМ Центар за екологију и техноекономику (ЦЕТЕ), Универзитет у Београду,
Његошева 12,
11000 Београд
Tелефон: +38111-3640-221
Факс: +38111-3640-229
Mобилни телефон:
Eлектронска пошта: daliborkan@ihtm.bg.ac.rs

Oбразовање:

2003. Дипломирани инжењер технологије – мастер
2005. -...Докторант Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду

Звања:

2005. Истраживач приправник
2010. Истраживач сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво, Удруженје хемичара и технолога Србије

Професионално искуство:

2003 – 2004., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
- стипендиста Министраства за науку и технологију
2005 – 2005., Управа за воде, Градска управа града Београда
- рад на пословима праћења и заштите квалитета вода
2006 – 2007., Институт за хемију, технологију и металургију (IХТМ)
– Предузеће за технолошки развој, Београд
- Истраживач приправник.
2007. – 2011, Научна установа ИХТМ, Сектор за екологију и техноекономику, Универзитет у Београду
- Истраживач сарадник.
2011. – данас, Научна установа ИХТМ, Центар за екологију и техноекономику, Универзитет у Београду
- Истраживач сарадник.

Награде и признања: Специјална годишња награда Српског хемијског друштва за постигнут успех током студија

Области интересовања:

Хемијско инжењерство, интензификација процеса, динамика процеса, нелинеарни процеси, периодичне операције, хемијски реактори, студије могућности, техно-економија и математичко моделовање у хемијском инжењерству.

Стручне вештине:

Употреба софтверских симулатора у истраживању сложених техничких система у процесној индустрији, развој метаматичких апарата и њихова примена у истраживању периодичних процеса нелинеарних система.

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Примењена истраживања:
2010., TP-19059, “Модел за техно-економску евалуацију и праћење квалитета развојних активности програма “ХИП-Петрохемије” на плану боље валоризације производа пиролизе сировог бензина (примарних олефина и нус-производа) у условима ограничења која намећу еколошке регулативе”, Корисник: “ХИП-Петрохемија”, Панчево.
2005 -2007., TР-6721, ‘’Развој процеса и постројења за производњу специјалних хемијских деривата глацијалне сирћетне киселине’’, Министарство за науку и заштиту животне средине Р. Србије, ИХТМ-ИТР, Београд.

Основна истраживања:
2004 – 2005., Бр. 1700, „Истраживање феномена преноса релевантних за развој процеса и опреме у области контактора флуид-честице и сепарационих процеса“, Министарство ѕа науку и заштиту животне средине Р. Србије, Технолошко-металуршки факултет.
2007 – 2009., Бр. 146021, „Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената и природне радиоактивности у акумулацијама воде за пиће у Републици Србији”, Министарство за науку и технолошки развој Р. Србије, НУ ИХТМ.
2009 – 2010., Бр. 19059, „Развој модела за израду програма оптималне валоризације расположивих вишкова олефина у Панчеву кроѕ освајање тржишно атрактивних производа више фазе дораде у условима еколошких ограничења“, Министарство ѕа науку и технолошки развој Р. Србије, НУ ИХТМ.
2010 – 2011., “Aнализа периодичних процеса заснована на нелинеарном фреквентном одзиву”, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Макс-Планк институт за динамику сложених техничких система, Магдебург, Немачка.
2010 - ..., Бр. III45001, „Наноструктурни функционални материјали у каталитичким и сорпционим процесима“, Министарство просвете и науке Р. Србије, НУ ИХТМ.
Међународни пројекти
2010 – 2011., “Aнализа периодичних процеса заснована на нелинеарном фреквентном одзиву”, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Макс-Планк институт за динамику сложених техничких система, Магдебург, Немачка.

Изабране публикације:

Радови у врхунким међународним часописима:

 1. M. Петковска, Д. Николић, A. Марковић, A. Seidel-Morgenstern. Fast evaluation of periodic operation of a heterogeneous reactor based on nonlinear frequency response analysis. Chemical Engineering Science 65 (2010), стp. 3632-3637. ISSN: 0009-2509, IF 2,674
 2. Далиборка Николић Паунић, Менка Петковска. Evaluation of periodic processes with two modulated inputs based on nonlinear frequency response analysis. Case study: CSTR with modulation of the inlet concentration and flow-rate. Chemical Engineering Science 104 (2013), стp. 208-219. ISSN: 0009-2509, IF 2.674
 3. Далиборка Николић, Andreas Seidel-Morgenstern, Mенка Петковска. Nonlinear frequency response analysis of forced periodic operation of non-isothermal CSTR using single input modulations. Part I: Modulation of inlet concentration or flow-rate. Chemical Engineering Science 117 (2014), стp.71-84. ISSN: 0009-2509, IF 2,674
 4. Далибока Николић, Andreas Seidel-Morgenstern, Mенка Петковска. Nonlinear frequency response analysis of forced periodic operation of non-isothermal CSTR using single input modulations. Part II: Modulation of inlet temperature or temperature of the cooling/heating fluid. Chemical Engineering Science 117 (2014), стp.31-44. ISSN: 0009-2509, IF 2,674.
 5. Николић, Д., Seidel-Morgenstern, A., Петковска, М. Nonlinear frequency response analysis of forced periodic operation of non-isothermal CSTR with simultaneous modulation of inlet concentration and inlet temperature. Chemical Engineering Science 2015, 137, стр.40-58. ISSN: 0009-2509, IF 2.674

Саопштења са међународних скупова:

 1. М. Петковска, Д. Николић, А. Мерковић, A. Seidel Morgenstern, Fast Evaluation of Periodic Operation of a Heterogeneous Reactor Based on Nonlinear Frequency Response Analysis, Други европски конгрес интензификације процеса (EPIC 2009), 14-17. jун 2009, Венеција, Италија.
 2. Д. Николић Паунић, M. Петковска. Evaluation of periodic processes with two modulated inputs based on nonlinear frequency response analysis, EPIC 2011, Трећа европска конференција интензификације процеса, 20 – 23. јун 2011., Манчестер, Велика Британија.
 3. Д. Николић Паунић, M. Петковска, A. Seidel-Morgenstern. Analysis of forced periodic operations of non-isothermal CSTR with modulation of inlet concentration and temperature. ECCE 2011. Осми европски конгрес хемијских инжењера, 25.-29. септембар 2011., Берлин, Немачка.
 4. Д. Николић Паунић, M. Петковска, Application of nonlinear frequency response method for investigation of periodically operated chemical reactors, Симпозијум Нелинеарна динамика – Мулти и интердисциплинарне примене, SNDMIA 2012, 1.-5. октобар 2012., Београд.
 5. Д. Николић, A. Seidel-Morgenstern, M. Петковска, Periodically operated CSTRs with simultaneous modulation of feed concentration and flow-rate – Nonlinear frequency response approach, Десети европски конгрес хемијског ижењерства (ECCE 10), септембар 27- октобарr 1, 2015, Ница, Француска.
 6. Д. Николић, M. Felischak, A. Seidel-Morgenstern, M. Петковска, Evaluation of possible performance improvement through periodic operation for the reaction of acetic acid anhydride hydrolysis- Nonlinear frequency response approach. Европски конгрес реакторског инжењерства (ESCRE 2015), 27-30 октобар 2015, Furstenfeldbrusk (Mинхен, Немачка).