IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Сандра Шеган

Доктор хемијских наука, смер Аналитичка хемија
Претходно образовање: професор биологије и хемије

Датум рођења: 25.01.1975. Задар, Хрватска
Адреса: ИХТМ – Центар за хемију, Студентски трг 12, 11000 Београд, Сербиа
Е-маил: sgaica@chem.bg.ac.rs; Тел: 011 33-36-755

Образовање

Јун 2000. Дипломирала на Биолошком факултету Универзитета у Београду, смер Биологија-хемија са просечном оценом 8,59 у току студија и оценом 10 (десет) на дипломском испиту

2001. Уписала се на последипломске студије на Хемијском факултету Универзитета у Београду, смер Аналитичка хемија

28.03.2005. Одбранила Магистарску тезу под називом „Испитивање хроматографског понашања стероидних тетраоксана на танким слојевима различитих сорбената” и стекла звање магистра хемијских наука.

30.12.2013. Одбранила Докторску тезу под називом „Корелација структуре и ретенције стероидних тетраоксана применом танкослојне хроматографије и мултиваријантних хемометријских метода” и стекла звање доктора хемијских наука

Избори у звања

2005. научно звање истраживач-сарадник
2014. научно звање научни сарадник

Радно искуство

2002. – 2003. Стипендиста Министарства за науку, технологије и развој

2003. - Запослена на Институту за хемију, технологију и металургију, Центру за хемију

Учешће у пројектима

Пројекат у току

1. „Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А”, број пројекта ОН172008. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац пројекта: Богдан А. Шолаја. Трајање: 2011 – . Учесник у пројекту

Завршени пројекти

1. „Синтеза и структура пероксидних антималарика из природних производа”, пројекат број 1579 (2002. – 2005.), Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије.
Руководилац пројекта: Богдан А. Шолаја. Трајање: 2004-2005
Учесник у пројекту.

2. Пероксидни антималарици и њихове химере са хинолинима: синтеза и биолошка активност”, пројекат број 142002, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије Руководилац пројекта: Богдан А. Шолаја. Трајање: 2006 – 2010.
Учесник у пројекту

Чланство у стручним друштвима

2001. – Члан Српског хемијског друштва

Научни радови

 1. Sandra B. Gaica, Dejan M. Opsenica, Bogdan A. Šolaja, Živoslav Lj. Tešić and Dušanka M. Milojković–Opsenica, The Retention Behaviour of Some Cholic Acid Derivatives on Different Adsorbents, J. Planar Chromatogr. 15 (2002) 299-305. 
 2. Sandra B. Gaica, Dejan M. Opsenica, Bogdan A. Šolaja, Živoslav Lj. Tešić and Dušanka M. Milojković–Opsenica, The Effect of Strucure of Mixed Tetraoxanes on their Retention Behaviour on Different Adsorbents, J. Planar Chromatogr. 17 (2004) 342-349. 
 3. Igor M. Opsenica, Kirsten K. Smith, Lucia Gerena, Sandra Gaica, Bogdan A. Šolaja, Ribofuranose as a carrier of tetraoxane and 4-aminoquinoline antimalarial pharmacophores, J. Serb. Chem. Soc. 73 (2008) 1021-1025. 
 4. Sandra B. Šegan, Dejan M. Opsenica, Bogdan A. Šolaja, Dušanka M. Milojković- Opsenica, Planar chromatography of cholic acid-derived cis-trans isomeric bis-steroidal tetraoxanes, J. Planar Chromatogr., 22, (2009) 175-181. 
 5.  Filip Andrić, Jelena Trifković, Aleksandra Radoičić, Sandra Šegan, Živoslav Tešić, Dušanka Milojković-Opsenica, Determination of the soil-water partition coefficients (log KOC) of some mono- and poly-substituted phenols by reversed-phase thin-layer chromatography, Chemosphere 81(3) (2010) 299-305. 
 6.  Dejan Šegan, Rastko Vukićević, Sandra Šegan, Nešo Šojic, Olivier Buriez, Dragan Manojlović, Kinetic Investigations of the Electrochemical bromination of peracetylated Dglucal in Organic Solvents, Electrochimica Acta 56(27) (2011) 9968-9972. 
 7.  Sandra Šegan, Jelena Trifković, Tatjana Verbić, Dejan Opsenica, Mario Zlatović, James Burnett, Bogdan Šolaja, Dušanka Milojković-Opsenica, Correlation between structure, retention, property, and activity of biologically relevant 1,7-bis(aminoalkyl)diazachrysene derivatives, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 72 (2013) 231– 239. 
 8. Sandra Šegan, Nataša Terzić-Jovanović, Dušanka Milojković-Opsenica, Jelena Trifković, Bogdan Šolaja, Dejan Opsenica, Correlation study of retention data and antimalarial activity of 1,2,4,5-mixed tetraoxanes with their molecular structure descriptors and LSER parameters, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 97 (2014) 178–183. 
 9.  Milica Videnović, Dejan M. Opsenica, James C. Burnett, Laura Gomba, Jonathan E. Nuss, Života Selaković, Jelena Konstantinović, Maja Krstić, Sandra Šegan, Mario Zlatović, Richard J. Sciotti, Sina Bavari, and Bogdan A. Šolaja, Second Generation Steroidal 4-Aminoquinolines Are Potent, Dual-Target Inhibitors of the Botulinum Neurotoxin Serotype A Metalloprotease and P. falciparum Malaria, Journal of Medicinal Chemistry 57 (2014) 4134−4153. 
 10. Života Selaković, Veronica Soloveva, Dima N. Gharaibeh, Jay Wells, Sandra Šegan, Rekha G. Panchal, and Bogdan A. Šolaja, Anti-Ebola Activity of Diazachrysene Small Molecules, ACS Infectious Diseases 1 (2015) 264−271. 
 11. Sandra Šegan, Filip Andrić, Aleksandra Radoičić, Dejan Opsenica, Bogdan Šolaja, Mario Zlatović, Dušanka Milojković-Opsenica, Correlation between structure, retention and activity of cholic acid derived cis–trans isomeric bis-steroidal tetraoxanes, Journal of Separation Science 34 (2011) 2659–2667. 
 12. Tomislav Tosti, Sandra Šegan, Dragana Milić, Aleksandra Radoičić, Živoslav Tešić and Dušanka Milojković-Opsenica, Estimation of Lipophilicity of Some Polyoxygenated Steroids by the Means of Normal-Phase Thin-Layer Chromatography, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 38 (2015) 1097–1103. 
 13. Marija Stanojević, Jelena Trifković, Milica Fotirić Akšić, Vera Rakonjac, Dragan Nikolić, Sandra Šegan, Dušanka Milojković-Opsenica, Sugar Profile of Kernels as a Marker of Origin and Ripening Time of Peach (Prunus persicae L.), Plant Foods Hum. Nutr. 70 (2015) 433–440. 
 14. Karlo Jurica, Irena Brčić Karačonji, Sandra Šegan, Dušanka Milojković Opsenica, and Dario Kremer, Quantitative analysis of arbutin and hydroquinone in strawberry tree (Arbutus unedo L., Ericaceae) leaves by gas chromatography-mass spectrometry, Arh. Hig. Rada Toksikol. 66 (2015) 197-202. 
 15. Sandra Šegan, Igor Opsenica, Mario Zlatović, Dušanka Milojković-Opsenica, Bogdan Šolaja, Quantitative structure retention/activity relationships of biologicallyrelevant 4-amino-7-chloroquinoline based compounds, Journal of Chromatography B 1012 (2016) 144–152.