IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Сања Сакан

Научни сарадник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ-Центар за хемију, Студентски трг 14-16, III спрат, соба 630
11158 Београд 118, ПАК 105104, Србија
Телефон: + 381 11 3336 801
Факс: + 381 11 2636 061
Електронска пошта: ssakan@chem.bg.ac.rs

Образовање: 2010 Др хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звањe: 2011 Научни сарадник

Чланства у друштвима: Члан Српског хемијског друштва

Професионлно искуство: 2001 ИХТМ – Центар за хемију

Награде и признања: 2001 2nd prize "YOUNG SCIENTIST AWARDS OF B.EN.A.", from Alexander von Humboldt in Edirne, Turkey

Области интересовања:

Проблематика хемије животне средине, првенствено проблеми везани за загађивања вода, седимента и земљишта тешким металима, кроз проучавање њихове мобилности, биодоступности, процену антропогеног удела, процену ризика од загађења и могућих токсиколошких ефеката ових елемената на живи свет.
Примена различитих статистичких метода у анализирању великих база података.

Цитираност: 219 (173 без аутоцитата), h-indeks = 7, База SCOPUS, јануар 2016

Знање језика: Енглески, руски

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2007–2008 "Continuous water quality monitoring in surface waters at Montenegro and Serbia", SEE–ERA NET Pilot Joint Call Research Project, Contact number: 401-00-282/2007-01-7
2015– COST акција ES1306: "Connecting European Connectivity Research"

Основна истраживања:
2002–2005 "Хемодинамика загађујућих супстанци у воденим ресурсима (површинске и подземне воде и седименти)" бр. 1727
2006–2010 "Геохемијска испитивања у функцији проналажења нових лежишта фосилних горива И заштите животне средине" бр. 146008
2011– "Проучавање физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и истраживање могућности за минимизирање последица", бр. 172001

Интегрисана и интердисциплинарна истраживања:
2011– "Истраживање климатских промена и њихових утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање", бр. 43007

Изабране публикације:

Поглавља у књигама:

 1. Sakan, S., Sakan, N., Đorđević, D. (2015). Pollution charasteristics and potential ecological risk assessment of heavy metals in river sediments based on calculation of pollution indices, in Advances in Environmental Research, 63-84, Nova Science Publishers, New York, ISBN: 978-1-63482-885-7
 2. Sakan, S., Sakan, N., Đorđević, D. (2015). Evaluation of the possibility of using normalization with cobalt in detection of anthropogenic heavy metals in sediments, in Advances in Chemistry Research, 167-183, Nova Science Publishers, New York, ISBN: 978-1-63463-630-8
 3. Sakan, S and Đorđević, D. (2012). Distinguishing between natural and anthropogenic sources of trace elements in the sediments using the methods of geochemical normalization and statistical analysis, in Trace Elements: Environmental Sources, Geochemistry and Human Health, Nova Science Publishers, New York, ISBN: 978-1-62981-401-7
 4. Sakan, S and Đorđević, D. (2012). Assessment of trace element contamination in the river and alluvial sediments using a sequential extraction technique and statistical analysis, in Metal Contamination: Sources, Detection and Environmental Impact,119-156, Nova Science Publishers,  New York, ISBN: 978-1-61942-116- 

Публиковани радови:

 1. Dević, G., Đorđević, D., Sakan, S. (2016). Assessment of the environmental significance of nutrients and heavy metal pollution in the river network of Serbia. Environmental Science and Pollution Research, 23, 282-297
 2. Pavlović, P., Mitrović, M., Đorđević, D., Sakan, S., Slobnik, J., Liška, I., Csanyi, B., Jarić, S., Kostić, O., Pavlović, D., Marinković, N., Tubić, B., Paunović, M. (2016). Assessment of the contamination of riparian soil and vegetation by trace metals – a Danube River case study. Science of the Total Environment, 540, 396-409
 3. Sakan, S., Popović, A., Anđelković, I., Đorđević, D. (2015). Aquatic sediments pollution estimate using the metal fractionation, secondary phase enrichment factor calculation, and used statistical methods. Environmental Geochemistry and Health, article in press, DOI 10.1007/s10653-015-9766-0
 4. Sakan, S., Dević, G., Relić, D., Anđelković, I., Sakan N., Đorđević, D. (2015). Environmental assessment of heavy metal pollution in freshwater sediment, Serbia. CLEAN - Soil Air Water, 43 (6), 838-845.
 5. Sakan, S., Dević, G., Relić, D., Anđelković, I., Sakan N., Đorđević, D. (2015). Evaluation of sediment contamination with heavy metals: the importance of determining appropriate background content and suitable element for normalization. Environmental Geochemistry and Health, 37, 97-113.
 6. Sakan, S., Dević, G., Relić, D., Anđelković, I., Sakan N., Đorđević, D. (2015). Risk assessment of trace element contamination in river sediments in Serbia using pollution indices and statistical methods: a pilot study. Environmental Earth Sciences, 73, 6625-6638.
 7. Dević, G., Đorđević, D., Sakan, S. (2014). Natural and anthropogenic factors affecting the groundwater quality in Serbia. Science of the Total Environment, 468-469,109–116.
 8. Dević, G., Đorđević, D., Sakan S, Đorđević, D. (2014). Freshwater environmental quality parameters of man-made lakes of Serbia. Environmental Monitoring and Assessment 186, 5221-5234.
 9. Sakan, S., Sakan, N., Đorđević D. (2013) Trace element study in Tisa River and Danube alluvial sediment in Serbia. International Journal of Sediment Research, 28, 234-245.
 10. Relić, D., Đorđević, D., Sakan, S., Anđelković, I., Pantelić, A., Stanković, R., Popović, A. (2013). Conventional, microwave, and ultrasound sequential extractions for the fractionation of metals in sediments within the Petrochemical Industry, Serbia. Environmental Monitoring and Assessment, 185, 7627-7645.
 11. Sakan, S., Đorđević, D., Lazić, M., Tadić, M. (2012). Assessment of arsenic and mercury contamination in the Tisa river sediments and industrial canal sediments (Danube alluvial formation), Serbia. Journal of Environmental Science and Health - Part A , 47, 109-116.     
 12. Sakan, S, Đorđević, D., Dević, G., Relić, D., Anđelković, I., Đuričić, J. (2011). A study of trace element contamination in river sediments in Serbia using microwave–assisted aqua regia digestion and multivariate statistical analysis, Microchemical Journal, 99, 492–502.
 13. Relić, D., Dorđević, D., Sakan, S., Anđelković, I., Miletić, S., Đuričić, J. (2011). Aqua regia extracted metals in sediments from the industrial area and surroundings of Pančevo, Serbia.  Journal of Hazardous Materials, 186, 1893–1901.
 14. Sakan, S., Đorđević, D. and Trifunović, S. (2011). Geochemical and statistical methods in the evaluation of trace element contamination: an application on canal sediments, Polish Journal of Environmental Studies, 20, 187-199.
 15. Sakan, S., Đorđević, D. (2010). Evaluation of heavy metal contamination in sediments using the method of total digestion and determination of the binding forms-Tisa River Basin, Serbia, Journal of  Environmental Science and Health - Part A, 45, 783-794.
 16. Sakan, S., Đorđević, D., Manojlović, D. (2010). Trace elements as tracers of environmental pollution in the canal sediments (alluvial formation of the Danube River, Serbia), Environmental Monitoring and Assessment, 167, 219-233.
 17. Sakan, S., Đorđević, D., Manojlović, D., Polić, P. (2009). Assessment of heavy metal pollutants accumulation in the Tisza river sediment.  Journal of Environmental Management, 90, 3382-3390.
 18. 18. Sakan, S., Gržetić, I.,  Đorđević, D. (2007). Distribution and fractionation of heavy metals in the Tisza (Tisa) river sediments. Environmental Science and Pollution Research, 14, 229-236.