IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

др Јелена Милић

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2636061
Факс: +381 11 2636061
Електронска пошта: jelenamilic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2004 .Дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2007. Мастер-биохемичар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2011. Доктор биохемијских наука, Хемијски факултет, Униветзитет у Београду

Звања:

2005. Истраживач приправник
2007. Истраживач сарадник
2012. Научни сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво
Удружење микробиолога Србије
Society of Environmetal Toxicology and Chemistry

Професионално искуство:

2005-2012 – ИХТМ – Центар за хемију
2012-2013 – Агенција за хемикалије Републике Србије
2014-2015 – Национални консултант за израду инвентара за PFOS хемикалије при Ажурирању националног имплементационог плана за спроводјење Стокхолмске конвенције
2013- данас – ИХТМ – Центар за хемију

Области интересовања:

Биодеградација угљоводоника нафтног типа
Биоремедијација подручја загадјених нафтом и њеним дериватима
Микробиолошке трансформације загадјивача нафтног типа
Биомониторинг загадјивача у храни и хуманим узорцима
Полициклични ароматични угљоводоници
Дуготрајни органски загадјивачи
Процена ризика од загадјивача по животну средину

Знање језика: Српски, Енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни пројекти:
- Capacity Building For Analysis And Reduction Measures Of Persistent Organic Pollutants In Serbia JICA
- Enabling Activities to review and update the national implementation plan under of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in Serbia GEF/UNIDO
- Chemicals Risk Management in Serbia Kemi/SIDA
- IPA Twinning project “Strengthening Administrative Capacities for Implementation of Chemical Management System in Serbia”
- Reinforcement of the FCUB towards becoming a centre of excellence in the region of WB for molecular biotechnology and food research FP7 RegPot

Национални пројекти:
- Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа (ИИИ43004).
- Метаболичка активност неких особених микроорганизама као извор биолошки активних супстанци и трансформација природних и синтетичких супстрата (ОН-1740)
- Рекултивација депонија исплаке и могућност ремедијације и биоремедијације земљишта, отпадних вода и тешких талога акцидентно и инцидентно контаминираног нафтом и њеним дериватима (ТД-7032Б)

Изабране публикације:

  1. Jelena Milić, Jelena Avdalović, Tatjana Šolević Knudsen, Gordana Gojgić Cvijović, Tanja Jednak, Miroslav M. Vrvić; Initial microbial degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 2015 OnLine-First (00):43-43
  2. J. S. Milić, V.P. Beškoski, D. V. Randjelović, J. Stojanović, M. M. Vrvić,Visualisation of the interaction between Acidithiobacillus ferrooxidans and oil shale by atomic force microscopy, Journal of Mining and Metallurgy 48(2) (2012) 207-217
  3. G.D. Gojgic-Cvijovic, J. S. Milic, T. M. Solevic, V. P. Beskoski, M. V. Ilic, L. S. Djokic, T. M. Narancic, M. M. Vrvic, Biodegradation of petroleum sludge and petroleum polluted soil by a bacterial consortium: a laboratory study, Biodegradation, 23 (1) (2012), p.1-14
  4. Vladimir P. Beškoski, Gordana Đ. Gojgić-Cvijović, Jelena S. Milić, Mila V. Ilić, Srđan B. Miletić, Branimir S. Jovančićević, Miroslav M. Vrvić,Bioremedijacija zemljišta kontaminiranog naftom i naftnim derivatima: mikroorganizmi, putanje razgradnje, tehnologije, Hem. Ind. 66(2) (2012) 275-289.
  5. V.P. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, J. Milić, M. Ilić, S. Miletić, T. Šolević, M.M. Vrvić, Ex situ bioremediation of a soil contaminated by mazut (heavy residual fuel oil) – A field experiment, Chemosphere 83 (2011), 34-40