IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Биљана Дојчиновић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
Лабораторија 538, II спрат, блок Ц

Телефон: +381 11 33 36 745
Факс: +381 11 26 36 061
Мобилни телефон: +381 64 18 74 123
Електронска пошта: bmatic@chem.bg.ac.rs

Опште информације:

Образовање: Рођена у Шапцу 1974. год.

Образовање:

2001- Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2007- Дипломирани хемичар-мастер, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2011- Доктор наука-хемијске науке, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2002- Истраживач приправник
2008- Истраживач сарадник
2013- Виши научни сарадник

Чланства у друштвима:

2001- Српско хемијско друштво
2014 - Судски вештак за област хемије, Министарство правде Републике Србије

Професионално искуство:

2001 - ИХТМ – Центар за хемију, Универзитет у Београду
2010-2012- Асистент на Хемијском факултету Универзитета у Београду (хонорарни рад) за предмете:

 • Одабране области примењене хемије
 • Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији
 • Загађивачи хране

Награде и признања:

2013- Прва награда "Доцент Др Милена Далмација" за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на Универзитетима у Р. Србији (период 2010-2013). 

2010 – IUPAC награда за најбољу постер презентацију, XLIVIII Саветовање Српског хемијског друштва
2006 – IUPAC награда за најбољу постер презентацију, XLIV Саветовање Српског хемијског друштва

Области интересовања:

1. Advanced Oxidation Process, AOPs - Развој, оптимизација и примена унапређених оксидационих процеса за отклањање органских загађујућих супстанци из животне средине (текстилне боје, хербициди, хлорфеноли, никотин, детергенти, фенол, итд.). AOP-и од интереса су: третмани нискотемпературном плазмом (DBD, Dielectric Barrier Discharge), фотокатализа, хомогени и хетерогени Фентонов реагенс и фото-Фентонов реагенс и њему слични, озонолиза, итд.)

2. ICP-OES (индуктивно куплована плазма са оптичком емисионом спектрометријом)- Истовремена мултиелементарна квалитативна и квантитативна анализа микро и макроелемената (преко 66 елемената) у води, храни, биолошким и медицинским узорцима, узорцима из животне средине, наноматеријалима, катализаторима, сорбентима, легурама, петрохемијским узорцима, керамикама, земљишту, пластикама, композитним материјалима, итд. Циљ: развој, оптимизација, корекција сметњи и примена аналитичке технике.

3. ICP- MS (индуктивно куплована плазма са масеном спектрометријом) - Високоефикасна мултиелементрарна аналитичка техника за квантификацију трагова метала, неметала и металоида (ng/L, ppt) у медицинским, биолошким и онколошким узорцима, води, храни, узорцима из животне срешдине, итд.

4. HPLC-ICP-MS (HPLC сепарациона аналитичка техника повезана/упарена са индуктивно куплованом плазмом са масеном спектрометријом)- специјација As-ових ( и Cr, Se, Hg, итд.) органских и неорганских једињења у води, храни, биолошким, медицинским и другим врстама узорака.

5. Microwave-hydrothermal synthesis Микроталасно-хидротермална (солвотермална) синтеза нових наноструктурисаних материјала који се користе као сорбенти, катализатори (фотокатализа, Fenton-like catalysis, итд.) и материјали за остале примене.

Знање језика:

енглески, руски

Најзначајнији пројекти:

Међународни:

Руководилац пројекта:

2016 – 2018 Билатерални- Република Француска и Република Србија (N0: 451-03-39/2016/09/02):
"Развој „зелених технологија“ за пречишћавање отпадних вода заснованих на наноферитима",
Руководилац пројекта: др Биљана Дојчиновић (ИХТМ)

Истраживач на пројекту:

2012 – 2014 Билатерални- Република Француска и Република Србија (N0: 680-00-132/2012-09/07):
"Мултианалитна детекција загађивача са новим електрохемијским системима",
Руководилац пројекта: проф. др Драган Манојловић (Хемијски факултет)

2008 – 2010 Билатерални- Република Француска и Република Србија
(N0: 337-00-00286/2007-02/10):"Мрежа макропорозних ултрамикроелектрода које се
примењују за анализу трагова металних јона у животној средини",
Руководилац пројекта: проф. др Драган Манојловић (Хемијски факултет)

2008 – "WATER ANALYSIS-South-Eastern European Interlaboratory Study",
Реализатори: Република Србија, Грчка и Румунија

Основна истраживања:

Истраживач на пројекту:

2002- 2005 "Синтеза, модификовање и карактерисање синтетских и природних полимерних материјала", Министарство за науку и технологију Републике Србије (N0: 1948)

2006-2007 "Синтеза и карактеризација полимера и полимерних нанокомпозита, дефинисане молекулске и надмолекулске структуре", Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије (N0: 142023)

2007-2010 "Геохемијска испитивања у функцији проналажења нових лежишта фосилних горива и заштите животне средине", Министарство науке и заштите животне средине Р. Србије (N0: 146008)

2011-2016 "Примена унпређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине укључујући развој и оптимизацију електрохемијских и спектрометријских техника за праћење ефикасности", Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (N0: 172030)

Примењена истраживања:

2008 "Лабораторијска испитивања у реалним условима смањења штетних гасова SO2 и NОx у димним гасовима насталих сагоревањем колубарских лигнита применом плазма генератора DBD конструкције". Реализатори: ЈП "Електропривреда Србије", Привредно друштво термоелектране "Никола Тесла" Д.О.О. и Физички факултет Универзитета у Београду (Уговор број: 16474)

Остало:

јун 2011. Предавање на семинару: "Примена ICP-OES технике за анализу узорака из животне средине –директна и хидридна техника, утицај матрикса", "Smarter technology –Safe food and Enviroment" (ANALYSIS д.о.о., Београд, Thermo Fisher Scientific (Енглеска) и Хемијски факултет, Београд)

јун 2012. Сертификат "Планирање и реализација ПТ активности” Consult ADQM д.о.о., Београд. 2010-2013- Припрема, акредитација и одржавање две акредитоване методе у оквиру ИХТМ код Акредитационог тела Србије (АТС): "Одређивање трагова елемената у води индуктивно куплованом плазма-атомском емисионом спектрометријом" (EPA METHOD 200.7 Revision 5.0) и "Одређивање хемијске потрошње кисеоника (волуметрија)" (SRPS ISO6060:1994).

јул 2015. Предавање "Примена ICP техника за одређивање биодистрибуције елемената", у оквиру теме "Напредне технике за карактеризацију наноматеријала" Институт за нуклеарне науке "Винча".

Чланства у комисијама:

Чланства у већима: Ментор једне докторске дисертације одбрањене (2015) на Хемијском факултету у Београду
Израда и одбрана три докторске дисертације на Хемијском факултету (2013 и 2014)
Израда и одбрана једног мастер рада на Хемијском факултету (2014)
Израда и одбрана два дипломска рада на Хемијском факултету (2013)
Члан комисија за избор више кандидата у научна звања (Универзитет у Београду)
Ментор награђеног рада из хемије (3. награда) за трећи разред гимназије- Републичко такмичење талената, Републички центар за таленте, Београд, 2013.

Од 2014. члан је Научног већа Научне установе ИХТМ, Универзитет у Београду

Изабране научне публикације:

 1. Biljana P. Dojčinović, Vesna V. Antić, Marija V. Vučković, Jasna Djonlagić; Synthesis thermoplastic poly(ester siloxane)s in the melt and in solution, Journal of the Serbian Chemical Society 70 (2005) 1469-1485. IF: 0.552
 2. Marija V. Vuckovic, Vesna V. Antic, Biljana P. Dojcinovic, Milutin N. Govedarica, Jasna Djonlagic; Synthesis and characterization of poly(ester ether siloxane)s, Polymer International, 55 (2006) 1304-1314.
  IF: 1.475
 3. Dragan Manojlović, Ana Popara, Biljana P. Dojčinović, Aleksandar Nikolić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Jagoš Purić; Comparison of two methods for removal of arsenic from potable water, Vacuum 83 (1) (2008) 142–145. IF: 1.114
 4. Biljana P. Dojčinović, Dragan Manojlović, Goran M. Roglić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Jagoš Purić; Plasma assisted degradation of phenol solutions, Vacuum 83 (1) (2008) 234–237. IF: 1.114
 5. Vesna V. Antić, Marija V. Vučković, Biljana P. Dojčinović, Mališa P. Antić, Miroljub B. Barać, Milutin N. Govedarica; About the mode of incorporation of silanol-terminated polysiloxanes into butylene terephthalate-b-dimethylsiloxane copolymers, Reactive and Functional Polymers 68 (2008) 851–860. IF: 2.039
 6. Gordana Ćirić-Marjanović, Ljiljana Dragičević, Maja Milojević, Miloš Mojović, Slavko Mentus, Biljana Dojčinović, Budimir Marjanović, Jaroslav Stejskal; Synthesis and Characterization of Self-Assembled Polyaniline Nanotubes/Silica Nanocomposites, The Journal of Physical Chemistry B 113 (2009) 7116–7127.
  IF: 4.189
 7. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, B. Dojčinović, B. Nedić, I. Gržetić, D.Jovanović; Synthesis, characterisation and adsorptive properties of organobentonites, Acta Physica Polonica A, 117 (5) (2010) 849-854. IF: 0.467
 8. Svetlana M. Stanišić, Ljubiša M. Ignjatović, Dragan D. Manojlović, Biljana P. Dojčinović; The comparison of sample extraction procedures for the determination of cations in soil by IC and ICP-AES, Central European Journal of Chemistry 9(3) (2011) 481-491. IF: 1.065
 9. Ivan Andjelkovic, Dragan Manojlovic, Dragana Djordjevic, Biljana Dojcinovic, Goran Roglic, Ljubisa Ignjatovic; Arsenic removal from aqueous solution by sorption on zirconium- and titanium-modified sorbents, Journal of the Serbian Chemical Society 76 (10) (2011) 1427–1436. IF: 0.820
 10. Dalibor Stankovic, Dragan Manojlovic, Goran Roglic, Sladjana Kostic-Rajacic, Ivan Andjelkovic, Biljana Dojcinovic, Jelena Mutic; Simultaneous determination of Pb and Cd traces in water samples by Anodic Stripping Voltammetry using modified GC electrode, Electroanalysis 23 (8) (2011) 1928-1933. IF: 2.630
 11. Biljana P. Dojčinović, Goran M. Roglić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Mirjana M. Kostić, Jelena Nešić, Dragan D. Manojlović; Decolorization of reactive textile dyes using water falling film dielectric barrier discharge, Journal of Hazardous Materials 192 (2011) 763– 771. IF: 4.144
 12. Biljana P. Dojčinović, Goran M. Roglić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Tomislav B. Tosti, Marijana D. Marković, Dragan D. Manojlović; Decolorization of Reactive Black 5 Using Dielectric Barrier Discharge in the Presence of Inorganic Salts, Journal of the Serbian Chemical Society 77 (4) (2012) 535–548. IF: 0.879
 13. Nina Radić, Bratislav M. Obradović, Mirjana Kostić, Biljana Dojčinović, Milorad M. Kuraica, Mirko Černák; Deposition of silver ions onto DBD and DCSBD plasma treated nonwoven polypropylene, Surface and Coatings Technology 206 (2012) 5006–5011. Impakt Faktor: 2,141
 14. Dragana D. Jovanović, Katarina Paunović, Dragan D. Manojlović, Branko Jakovljević, Zorica Rasic-Milutinović, Biljana P. Dojcinović; Arsenic in drinking water and acute coronary syndrome in Zrenjanin municipality, Serbia, Environmental Research 117 (2012) 75–82. IF: 3.500
 15. Maja Natić, Dragana Dabić, Dušanka Milojković-Opsenica, Biljana Dojčinović, Goran Roglić, Dragan Manojlović, Živoslav Tešić; Development and validation of a simple thin-layer chromatographic method for the analysis of p-chlorophenol in treated wastewater, Journal of the Serbian Chemical Society 77 (11) 1649–1659 (2012). IF: 0.912
 16. Slavko Dimović, Ivana Smičiklas, Marija Šljivić-Ivanović, Biljana Dojčinović, Speciation of 90Sr and other metal cations in artificially contaminated soils: the influence of bone sorbent addition, Journal of Soils and Sediments (2013) 13 (2) 383-393. IF: 1.965
 17. Nina Radić, Bratislav M. Obradović, Mirjana Kostić, Biljana Dojčinović, Markéta Hudcová, Milorad M. Kuraica, Mirko Černák; Deposition of gold nanoparticles on polypropylene nonwoven pretreated by dielectric barrier discharge and diffuse coplanar surface barrier discharge, Plasma Chemistry and Plasma Processing, (2013) 33(1) 201-218. IF: 1.728
 18. Milica Jović, Dalibor Stanković, Dragan Manojlović, Ivan Anđelković, Anđelija Milić, Biljana Dojčinović, Goran Roglić; Study of the electrochemical oxidation of reactive textile dyes using platinum electrode, International Journal of Electrochemical Science (2013) 8(1) 168 – 183. IF: 3.729
 19. Nešić, J., Manojlović, D.D., Andelković, I., Dojčinović, B.P., Vulić, P.J., Krstić, J., Roglić, G.M., Preparation, characterization and photocatalytic activity of lanthanum and vanadium co-doped mesoporous TiO2 for azo-dye degradation, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (2013) 378 67-75. IF: 3.187
 20. Vadym Prysiazhnyi, Ana Kramar, Biljana Dojčinović, Andrijana Zekić, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Mirjana Kostić; Silver incorporation on viscose and cotton fibers after air, nitrogen and oxygen DBD plasma pretreatment, Cellulose, (2013) 20(1) 315-325. IF: 3.476
 21. Aleksandra Pavlović, Dragana Dabić, Nebojša Momirović, Biljana Dojčinović, Dušanka Milojković-Opsenica, Živoslav Tešić, Maja Natic; Chemical composition of two different extracts of berries harvested in Serbia, Journal of Agricultural and Food Chemistry, (2013) 61 (17) 4188-4194. IF: 2.906
 22. Milica Jović, Dragan Manojlović, Dalibor Stanković, Biljana Dojčinović, Bratislav Obradović, Uroš Gašić, Goran Roglić, Degradation of triketone herbicides, mesotrione and sulcotrione, using advanced, Journal of Hazardous Materials, (2013) 260 1092-1099. IF: 3.925
 23. Ana Kramar, Vadym Prysiazhnyi, Biljana Dojčinović, K. Mihajlovski, Bratislav M. Obradović, Milorad M. Kuraica, Mirjana Kostić; Antimicrobial viscose fabric prepared by treatment in DBD and subsequent deposition of silver and copper ions - Investigation of plasma aging effect, Surface and Coatings Technology, (2013) 234 92-99. IF: 1.941
 24. Nataša Jović-Jovičić, Aleksandra Milutinović-Nikolić,, Marija Žunić, Zorica Mojović, Predrag Banković, Biljana Dojčinović, Ana Ivanović-Šašić, Dušan Jovanović, Organobentonites as multifunctional adsorbents of organic and inorganic water pollutants, Journal of the Serbian Chemical Society (2014) 79(2) 253–263.
  IF: 0.912
 25. Nesić Jelena, Manojlović Dragan D, Jović Milica S, Dojčinović Biljana P, Vulić Predrag J, Krstić Jugoslav B, Roglić Goran M, Fenton-like oxidation of azo dye using mesoporous Fe/TiO2 prepared by microwave-assisted hydrothermal process Journal of the Serbian Chemical Society (2014) 79(8) 977-991.
  IF: 0.912
 26. Štrbac Snežana, Šajnović Aleksandra M, Grubin-Kašanin Milica, Vasić Nebojša Dojčinović Biljana P, Simonović Predrag D, Jovančićević Branimir S, Metals in Sediment and Phragmites Australis (Common Reed) from Tisza River, Serbia; Applied Ecology and Environmental Research (2014) 12(1) 105-122. IF: 0.586
 27. Milošković Aleksandra, Dojčinović Biljana P, Simić Snežana B, Pavlović Milena, Simić Vladica M, Heavy Metal and Trace Element Bioaccumulation in Target Tissues of Three Edible Predatory Fish Species from Bovan Reservoir (Serbia); Fresenius Environmental Bulletin, (2014) 23(8A) 1884-1891. IF: 0.641
 28.  Nićetin Milica R., Pezo Lato L., Lončar Biljana Lj., Filipović Vladimir S., Šuput Danijela Z., Zlatanović Snežana, Dojčinović Biljana P., Evaluation of water, sucrose and minerals effective diffusivities during osmotic treatment of pork in sugar beet molasses, Hemijska industrija, (2015) 69 (3) 241–251. IF: 0.364
 29. Aleksandar Ž. Kostić, Mirjana B. Pešić, Mirjana D. Mosić, Biljana P. Dojčinović, Maja M. Natić, Jelena Đ. Trifković, Mineral content of bee pollen from Serbia, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju), Arh Hig Rada Toksikol (2015) 66 251-258. IF: 0.932
 30.  Radojković Marija M., Zeković Zoran P., Dojčinović Biljana P., Stojanović Zorica S., Cvetanović Aleksandra D., Manojlović Dragan D. Characterization of Morus species in respect to micro, macro, and toxic elements, Acta periodica technologica, (2014) 45 229-237
 31.  Milica Pantelić, Dragana Dabić, Saša Matijašević, Sonja Davidović, Biljana Dojčinović, Dušanka Milojković-Opsenica, Živoslav Tešić, Maja Natić, Chemical Characterization of Fruit Wine Made from Oblačinska Sour Cherry, Scientific World Journal (2014), Volume 2014, Article ID 454797, 9 pages. IF: 1.730
 32. Mudrinić Tihana M, Mojović Zorica D, Milutinović-Nikolić Aleksandra D, Banković Predrag T, Dojčinović Biljana P, Vukelić Nikola S, Jovanović Dušan M, Beneficial effect of Ni in pillared bentonite based electrodes on the electrochemical oxidation of phenol; Electrochimica Acta 144 (2014) 92–99. IF: 4.086
 33. Jović Milica S, Dojčinović Biljana P, Kovačević Vesna V, Obradović Bratislav M, Kuraica Milorad M, Gašic Uroš M, Roglić Goran M, Effect of different catalysts on mesotrione degradation in water falling film DBD reactor, Chemical Engineering Journal 248 (2014) 63–70. IF: 4.058
 34. Šavikin Katarina P, Živković Jelena Zdunić Gordana M, Godjevac Dejan M, Djordjević Boban S, Dojčinović Biljana P, Djordjević Neda O, Phenolic and mineral profiles of four Balkan indigenous apple cultivars monitored at two different maturity stages, Journal of Food Composition and Analysis 35 (2) (2014) 101–111. IF: 2.259
 35.  Savić Aleksandar R, Filipović Lana M, Arandjelović Sandra S, Dojčinović Biljana P, Radulović Siniša S, Sabo Tibor J, Grgurić-Šipka Sanja R, Synthesis, characterization and cytotoxic activity of novel platinum(II) iodido complexes, European Journal of Medicinal Chemistry 82 (2014) 372-384. IF: 3.499
 36. Šljivić-Ivanović Marija Z, Smičiklas Ivana D, Milenković Aleksandra S, Dojčinović Biljana P, Babić Biljana M, Mitrić Miodrag N, Evaluation of the effects of treatment factors on the properties of bio-apatite materials, Journal of Materials Science (2015) 50(1) 354-365. IF: 2.371
 37.  Stefan Nikolić, Dejan M.Opsenica, Vuk Filipović, Biljana Dojčinović, Sandra Aranđelović, Siniša Radulović, Sanja Grgurić-Šipka, Strong in Vitro Cytotoxic Potential of New Ruthenium–Cymene Complexes, Organometallics (2015) 34(14) 3464-3473. IF: 4.126
 38. Paul-Steffen Kuhn, Laura Cremer, Anatolie Gavriluta, Katarina K. Jovanović, Lana Filipović, Alfred A. Hummer, Gabriel E. Büchel, Biljana P. Dojčinović, Samuel M. Meier, Annette Rompel, Siniša Radulović, Jean Bernard Tommasino, Dominique Luneau, Vladimir B. Arion, Heteropentanuclear Oxalato-Bridged nd–4f (n=4, 5) Metal Complexes with NO Ligand: Synthesis, Crystal Structures, Aqueous Stability and Antiproliferative Activity, Chemistry - A European Journal (2015) 21 (39) 13703-13713. IF: 5.731
 39. Marijana D. Marković, Biljana P. Dojčinović, Bratislav M. Obradović, Jelena Nešić, Maja M. Natić, Tomislav B. Tosti, Milorad M. Kuraica, Dragan D. Manojlović, Degradation and detoxification of the 4-chlorophenol by non-thermal plasma-influence of homogeneous catalysts, Separation and Purification Technology (2015) 154 246–254. IF: 3.091
 40.  Marija Z. Šljivić-Ivanović, Ivana D. Smičiklas, Slavko D. Dimović, Mihajlo D. Jović, Biljana P. Dojčinović, Study of Simultaneous Radionuclide Sorption by Mixture Design Methodology, Industrial and Engineering Chemistry Research (2015) 54 11212−11221. IF: 2.587
 41. Munera M. Aonyas, Jelena Nešić, Milica Jović, Marijana Marković, Biljana Dojcinović, Bratislav Obradović, Goran M. Roglić, Degradation of Triton X-100 in water falling film dielectric barrier discharge reactor, CLEAN-Soil, Air, Water (2015) 43 (9999) 1–8. IF: 1.945
 42.  Aleksandar Ž. Kostić, Nebojša Ð. Pantelić, Lazar M. Kaluđerović, Jarmila P. Jonaš, Biljana P. Dojčinović, Jelena B. Popović-Djordjević, Physicochemical Properties of Waters in Southern Banat (Serbia); Potential Leaching of Some Trace Elements from Ground and Human Health Risk, Exposure and Health (2016) DOI 10.1007/s12403-016-0197-7. IF: 0.912
 43. Aleksandra Milošković, Biljana Dojčinović, Simona Kovačević, Nataša Radojković, Milena Radenković, Djuradj Milošević, Vladica Simić, Spatial monitoring of heavy metals in the inland waters of Serbia: a multispecies approach based on commercial fish, Environmental Science and Pollution Research (2016), DOI 10.1007/s11356-016-6207-2. IF: 2.828