IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Дејан Гођевац

Виши научни сарадник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Србија
Центар за инструменталну анализу, Лабораторија за течну хроматографију и масену спектрометрију
(приземље, соба 313)
Телефон: +381 11 2630474
Факс: +381 11 2636061
Електронска пошта: dgodjev@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2001. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2004. Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2010. Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2002. Истраживач приправник
2005. Истраживач сарадник
2012. Виши научни сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво
Биохемијско друштво Србије

Професионално искуство:

2002 – 2012. Хемијски факултет, Универзитет у Београду, асистент за предмете Структртурне инструменталне методе, Инструменталне методе 2, Загађивачи хране
2002 и сада ИХТМ, Центар за хемију, Универзитет у Београду
2008. Амперова школa за NMR, Познањ-Вјержба, Пољска
2008. Учешће нa 23. и 24. Тесту оспособљености Оргaнизaције зa зaбрaну хемијског оружјa (OPCW)
2009. Учешће нa 25. Тесту оспособљености Оргaнизaције зa зaбрaну хемијског оружјa (OPCW)
2010. Учешће нa 27. Тесту оспособљености Оргaнизaције зa зaбрaну хемијског оружјa (OPCW)
2014. Учешће нa 35. Тесту оспособљености Оргaнизaције зa зaбрaну хемијског оружјa (OPCW)

Области интересовања:

Метаболомика биљака
Хемија природних производа
Спектроскопске и спектрометријске методе за одређивање структуре (NMR, IR, UV-Vis, MS и MS-MS)
Хроматографске методе (HPLC, GC)
Анализа хемијског оружја

Стручне вештине:

Више од петнаест годинa искуствa у:
изоловaњу и кaрaктеризaцији биоaктивних природних производa из сaмониклих и гaјених биљaкa;
aнaлизи рaзноврсних узорaкa из животне средине, индустрије и нaучно-истрaживaчких рaдовa, кaо и хемикaлијa нa које се односи Конвенцијa о хемијском оружју (CWC);
раду на NMR, HPLC, LC-HRMS, LC-MS-MS, GC-MS, GC-MS-MS, UV, IR

Знање језика: Енглески, француски

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2013 – 2014. Иновaтивни прилaз бољем коришћењу локaлног биодиверзитетa у земљaмa југоисточне Европе зaсновaн нa етнофaрмaкологији. UNESCO
2014-2015. Валидација антиинфламаторног деловања биљака које се у европској традиционалној медицини користе код хроничних запаљенских болести. Билатерални пројекат са Републиком Француском „Павле Савић“
2015 и сада Секундaрни метaболити дивље-рaстућих и култивисaних биљaкa сa потенцијaлном биолошком aктивношћу (Пројекaт међуaкaдемске сaрaдње између Бугaрске aкaдемије нaукa (БАН) и Српске aкaдемије нaукa и уметности (САНУ))

Основна истраживања:
2005. (2001 – 2005.) Природни производи из биљaкa и морских оргaнизaмa: медицински и еколошки знaчaј (1755). Министaрство просвете, нaуке и технолошког рaзвојa Републике Србије
2006 – 2010. Секундaрни метaболити сaмониклих, лековитих биљaкa: изоловaње, кaрaктеризaцијa и биолошкa aктивност (142053). Министaрство просвете, нaуке и технолошког рaзвојa Републике Србије
2011 – 2016. Биоaктивни природни производи сaмониклих, гaјених и јестивих биљaкa: одређивaње структуре и aктивности (172053). Министaрство просвете, нaуке и технолошког рaзвојa Републике Србије

Изабарне публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

1. Aleksandra Konić-Ristić, Katarina Šavikin, Gordana Zdunić, Dejan Gođevac, Teodora Janković, Nebojša Menković (2012) Phenolic compounds, health effects and antioxidant properties of berries. In: Phytochemicals: Occurrence in nature, health effects and antioxidant properties, Hai-Xue Kuang (ed.), Nova Science Publishers.
2. Dejan Gođevac, Milka Jadranin, Ivana Aljančić, Vlatka Vajs, Vele Tešević, Slobodan Milosavljević. Application of Spectroscopic Methods and Hyphenated Techniques to the Analysis of Complex Plant Extracts. In: Máthé, A. (Ed.) Medicinal and Aromatic Plants of the World – Vol 1: Scientific, Production, Commercial and Utilization Aspects (2015) Springer, Netherlands, p. 61–85.

Публиковани радови:

1. Bjelaković, Mira S., Godjevac, Dejan M., Milić, Dragana R. Synthesis and antioxidant properties of fullero-steroidal covalent conjugates. Carbon (2007), 45(11), 2260-2265.
2. Gođevac, Dejan, Vujisić, Ljubodrag, Mojović, Milos, Ignjatović, Aleksandar, Spasojević, Ivan, Vajs, Vlatka. Evaluation of antioxidant capacity of Allium ursinum L. volatile oil and its effect on membrane fluidity. Food Chemistry 2008, 107(4), 1692-1700.
3. Stanković, Miroslava, Tešević, Vele, Vajs, Vlatka, Todorović, Nina, Milosavljević, Slobodan, Gođevac, Dejan. Antioxidant properties of grape seed extract on human lymphocyte oxidative defence. Planta Medica (2008), 74(7), 730-735.
4. Dejan Godevac, Vele Teševic, Vlatka Vajs, Slobodan Milosavljevic, Miroslava Stankovic. Antioxidant properties of raspberry seed extracts on micronucleus distribution in peripheral blood lymphocytes. Food and Chemical Toxicology 47 (2009), 2853-2859.
5. Jelena Živković, Zoran Zeković, Ibrahim Mujić, Dejan Gođevac, Miloš Mojović, Aida Mujić, Ivan Spasojević. EPR Spin-Trapping and Spin-Probing Spectroscopy in Assessing Antioxidant Properties: Example on Extracts of Catkin, Leaves, and Spiny Burs of Castanea sativa. Food Biophysics (2009) 4:126–133.
6. Gligorijević, Nevenka, Todorović, Tamara, Radulović, Sinisa, Sladić, Dusan, Filipović, Nenad, Gođevac, Dejan, Jeremić, Dejan, Andelković, Katarina. Synthesis and characterization of new Pt(II) and Pd(II) complexes with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone: Cytotoxic activity evaluation of Cd(II), Zn(II), Ni(II), Pt(II) and Pd(II) complexes with heteroaromatic selenosemicarbazones. European Journal of Medicinal Chemistry (2009), 44(4), 1623-1629.
7. Mitić, Dragana, Milenković, Marina, Milosavljević, Slobodan, Gođevac, Dejan, Miodragović, Zoran, Andelković, Katarina, Miodragović, Djenana. Synthesis, characterization and antimicrobial activity of Co(II), Zn(II) and Cd(II) complexes with N-benzyloxycarbonyl-S-phenylalanine. European Journal of Medicinal Chemistry (2009), 44(4), 1537-1544.
8. Pljevljakušić D, Šavikin K, Janković T, Zdunić G, Ristić M, Godjevac D, Konić-Ristić A. Chemical properties of the cultivated Sideritis raeseri subsp. raeseri. Food Chemistry (2011), 124, 226-233.
9. Bajić Aleksandar, Zakrzewska Joanna, Godjevac Dejan, Andjus Pavle, Jones David R., Spasić Mihajlo, Spasojević Ivan. Relevance of the ability of fructose 1,6-bis(phosphate) to sequester ferrous but not ferric ions, Carbohydrate Research (2011) 346 (3), 416-420.
10. Godevac, Dejan; Tesevic, Vele; Vajs, Vlatka; Milosavljevic, Slobodan; Stankovic, Miroslava. Blackberry Seed Extracts and Isolated Polyphenolic Compounds Showing Protective Effect on Human Lymphocytes DNA, JOURNAL OF FOOD SCIENCE 2011 76 (7):C1039-C1043
11. Dejan Gođevac, Vele Tešević, Vlatka Vajs, Slobodan Milosavljević and Miroslava Stanković, Antioxidant evaluation of heterocyclic compounds by cytokinesis-block micronucleus assay Mini-Reviews in Medicinal Chemistry Volume 2013 13(3), 431-438.
12. Tatjana Stevic, Tanja Beric, Katarina Savikin, Marina Sokovic, Dejan Godevac, Ivica Dimkic, Slavisa Stankovic, Antifungal activity of selected essential oils against fungi isolated from medicinal plant. Industrial Crops and Products (2014) 55, 116–122.
13. Pergal MV, Nestorov J, Tovilović G, Ostojić S, Gođevac D, Vasiljević-Radović D, Djonlagić J. Structure and properties of thermoplastic polyurethanes based on poly(dimethylsiloxane): Assessment of biocompatibility. Journal of Biomedical Materials Research Part A (2014) 102(11), 3951–3964.
14. Katarina Šavikin, Jelena Živković, Gordana Zdunić, Dejan Gođevac, Boban Đorđević, Biljana Dojčinović, Neda Đorđević. Phenolic and mineral profiles of four Balkan indigenous apple cultivars monitored at two different maturity stages. Journal of Food Composition and Analysis, (2014), 35, 101-111.
15. Savikin, Katarina; Zdunic, Gordana; Jankovic, Teodora; Godjevac, Dejan; Stanojkovic, Tatjana; Pljevljakusic, Dejan, Berry fruit teas: Phenolic composition and cytotoxic activity Food Research International (2014), 62, 677-683.
16. Gođevac, D., Mandić, B., Vajs, V., Menković, N., Macura, S., Milosavljević, S. Complete assignments of 1H and 13C NMR spectra of leucanthoside A, a new triterpenoid saponin from Cephalaria leucantha L. Magnetic Resonance in Chemistry (2006), 44(7), 731-735.
17. Matić, Ivana; Žižak, Željko; Simonović, Mladen; Simonović, Branislav; Gođevac, Dejan; Šavikin, Katarina; Juranić, Zorica. Cytotoxic Effect of Wine Polyphenolic Extracts and Resveratrol Against Human Carcinoma Cells and Normal Peripheral Blood Mononuclear Cells. Journal of Medicinal Food (2010), 13(4), 851-862.
18. Pergal, Marija V.; Antic, Vesna V.; Govedarica, Milutin N.; Goaeevac, Dejan; Ostojic, Sanja; Djonlagic, Jasna. Synthesis and characterization of novel urethane-siloxane copolymers with a high content of PCL-PDMS-PCL segments. Journal of Applied Polymer Science (2011), 122(4), 2715-2730.
19. Mujić I, Zeković Z, Vidović S, Radojković M, Zivković J, Gođevac D. Fatty Acid Profiles of Four Wild Mushrooms and Their Potential Benefits for Hypertension Treatment, J Med Food. (2011), 14(11), 1330-1337.
20. Ljubodrag V. Vujisić, Slobodan E. Makarov, Božidar P. M. Ćurčić, Bojan S. Ilić, Vele V. Tešević, Dejan M. Gođevac, Ivan M. Vučković, Srećko B. Ćurčić, Bojan M. Mitić Composition of the Defensive Secretion in Three Species of European Millipedes J Chem Ecol, (2011), 37(12) 1358-1364.
21. Matić IZ, Juranić Z, Savikin K, Zdunić G, Nađvinski N, Gođevac D. Chamomile and Marigold Tea: Chemical Characterization and Evaluation of Anticancer Activity. Phytotherapy Research (2013), 27(6), 852-858.
22. Jasmina Balijagić, Teodora Janković, Gordana Zdunić, Jelena Bošković, Katarina Šavikin, Dejan Gođevac, Tatjana Stanojković, Miodrag Jovančević, Nebojša Menković. Chemical Profile, Radical Scavenging and Cytotoxic Activity of Yellow Gentian Leaves (Genitaneae luteae folium) Grown in Northern Regions of Montenegro. Natural Product Communications, (2012) 24, 159-166.
23. Balaban Milica R, Antic Vesna V, Pergal Marija V, Godjevac Dejan M, Francolini Iolanda, Martinelli Andrea, Rogan Jelena, Djonlagic Jasna A, Influence of the chemical structure of poly(urea-urethane-siloxane)s on their morphological, surface and thermal properties POLYMER BULLETIN 2013 70 (9), 2493-2518.
24. Menković, Nebojša; Gođevac, Dejan; Šavikin, Katarina; Zdunić, Gordana; Milosavljević, Slobodan; Bojadži, Andon; Avramoski, Oliver Bioactive compounds of endemic species Sideritis raeseri subsp. raeseri grown in National Park Galicica. Records of Natural Products (2013), 7(3), 161-168.
25. Milan S. Stankovic, Milica Petrovic, Dejan Godjevac, Zora Dajic Stevanovic. Screening inland halophytes from the central Balkan for their antioxidant activity in relation to total phenolic compounds and flavonoids: Are there any prospective medicinal plants. Journal of Arid Environments 120 (2015) 26-32.
26. Godevac, Dejan; Tesevic, Vele; Vajs, Vlatka; Milosavljevic, Slobodan; Stankovic, Miroslava. Chemical Composition of Currant Seed Extracts and Their Protective Effect on Human Lymphocytes DNA, JOURNAL OF FOOD SCIENCE 2012, 77(7), C779-83.
27. Aleksandra Konić-Ristić, Katarina Šavikin, Gordana Zdunić, Dejan Gođevac, Teodora Janković, Nebojša Menković (2012) Phenolic compounds, health effects and antioxidant properties of berries. In: Phytochemicals: Occurrence in nature, health effects and antioxidant properties, Hai-Xue Kuang (ed.), Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-62417-354-7.
28. Godjevac, Dejan, Vajs, Vlatka, Menković, Nebojša, Tešević, Vele, Janaćković, Peđa, Milosavljević, Slobodan. Flavonoids from flowers of Cephalaria pastricensis and their antiradical activity. Journal of the Serbian Chemical Society (2004), 69(11), 883-886.
29. Gođevac, Dejan, Mandić, Boris, Vajs, Vlatka, Tešević, Vele, Menković, Nebojsa, Janaćković, Peđa, Milosavljević, Slobodan. Triterpenoid saponins and iridoid glycosides from the aerial parts of Cephalaria pastricensis. Biochemical Systematics and Ecology (2006), 34(12), 890-893.
30. Beškoski, Vladimir P., Matić, Valerija F., Milić, Jelena, Gođevac, Dejan, Mandić, Boris, Vrvić, Miroslav M. Oxidation of dibenzothiophene as a model substrate for the removal of organic sulphur from fossil fuels by iron(III) ions generated from pyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans. Journal of the Serbian Chemical Society (2007), 72(6), 533-537.
31. Gođevac Dejan, Zdunić Gordana, Šavikin Katarina, Vajs Vlatka, Menković Nebojša Antioxidant activity of nine Fabaceae species growing in Serbia and Montenegro. Fitoterapia (2008), 79(3), 185-7.
32. Gođevac, Dejan, Pejin, Boris, Zdunić, Gordana, Šavikin, Katarina, Stešević, Danijela, Vajs, Vlatka, Milosavljević, Slobodan. Flavonoids from the aerial parts of Onobrychis montana subsp. scardica. Journal of the Serbian Chemical Society (2008), 73(5), 525-529.
33. Zdunić, G., Gođevac, D., Milenković, M., Vučićević, D., Šavikin, K., Menković, N., Petrović, S. Evaluation of Hypericum perforatum Oil Extracts for an Antiinflammatory and Gastroprotective Activity in Rats. Phytotherаpy Research (2009), 23, 1559–1564.
34. Mandić, Boris M., Gođevac, Dejan N., Beškoski, Vladimir P., Simić, Milena R., Trifunović, Snežana S., Tešević, Vele V., Vajs, Vlatka V., Milosavljević, Slobodan M. Pyrrolizidine alkaloids from seven wild-growing Senecio species in Serbia and Montenegro. Journal of the Serbian Chemical Society (2009), 74(1), 27-34.
35. Gordana Zdunić, Dejan Gođevac, Katarina Šavikin, Miroslav Novaković, Slobodan Milosavljević, Silvana Petrović. Isolation and identification of phenolic compounds from Hypericum richeri Vill. and their antioxidant capacity. Natural Product Research (2009) 1478-6427.
36. Dejan Gođevac, Vele Tešević, Milovan Veličković, Ljubodrag Vujisić, Vlatka Vajs, Slobodan Milosavljević. Polyhenolic compounds in seeds from some grape cultivars grown in Serbia Journal of the Serbian Chemical Society (2010), 75(12), 1641-1652.
37. Gođevac Dejan, Menković Nebojša, Vujisić Ljubodrag, Tešević Vele, Vajs Vlatka, Milosavljević Slobodan. A new triterpenoid saponin from the aerial parts of Cephalaria ambrosioides. Natural Product Research (2010), 24(14), 1307-1312.
38. Filipovic, Nenad; Todorovic, Tamara; Markovic, Rade; Marinkovic, Aleksandar; Tufegdzic, Srdan; Godevac, Dejan; Andelkovic, Katarina. Synthesis, characterization and biological activities of N-heteroaromatic hydrazones and their complexes with Pd(II), Pt(II) and Cd(II). Transition Metal Chemistry (2010) 35(6), 765-772.
39. Mandić, Boris M.; Gođevac, Dejan M.; Vujisić, Ljubodrag V.; Trifunović, Snežana S.; Tešević, Vele V.; Vajs, Vlatka V.; Milosavljević, Slobodan M. Semiquinol and phenol compounds from seven Senecio species. Chemical Papers (2011), 65(1), 90-92.
40. Aljančić, I. S.; Vajs, V. E.; Milosavljević, S. M.; Todorović, N.; Menković, N. R.; Godjevac, D.; Tadić, V. M. Comparative analysis of parthenolide content in Tanacetum larvatum, an endemic species of Montenegro, collected from three different locations. Chemistry of Natural Compounds (2010), 46(4), 658-660.
41. Dejan Gođevac, Vlatka Vajs, Slobodan Milosavljević, Boban Đorđević, Gordana Zdunić, Vele Tešević, Chemical composition of white currant seed extract, Journal of the Serbian Chemical Society (2011), 76 (11) 1465–1470.
42. Ana Topalovic, Dejan Godjevac, Natalija Perovic, Snezana Trifunovic, Comparative study of the phenolic composition of seeds from grapes cv. 'Cardinal' and 'Alphonse Lavallee' during last month of ripening. Italian Journal of Food Science, (2012) 24, 159-166.
43. DEJAN GOĐEVAC, LJUBODRAG VUJISIĆ, IVAN VUČKOVIĆ, VLATKA VAJS, MARINA SOKOVIĆ, PETAR D. MARIN, VELE TEŠEVIĆ Composition and Antimicrobial activity of the essential oil from Galatella linosyris (L.) Rchb. f. (Asteraceae), Journal of the Serbian Chemical Society, (2012) 77, 619-626.
44. NEBOJŠA MENKOVIĆ, JELENA ŽIVKOVIĆ, KATARINA ŠAVIKIN, DEJAN GOĐEVAC and GORDANA ZDUNIĆ. Phenolic Composition and Free Radical Scavenging Activity of Wine Produced from Serbian Autochtonous Grape Variety Prokupac – a model approach Journal of the Serbian Chemical Society, (2014) 79, 11-24.
45. TATJANA LJ. SEKULIĆ, LJ. V. VUJISIĆ, B. P. M. ĆURČIĆ, B. M. MANDIĆ, D. Ž. ANTIĆ, SNEŽANA S. TRIFUNOVIĆ, D. M. GOĐEVAC, VLATKA E. VAJS, V. T. TOMIĆ and S. E. MAKAROV. QUINONES AND NON-QUINONES FROM THE DEFENSIVE SECRETION OF UNCIGER TRANSSILVANICUS (VERHOEFF, 1899) (DIPLOPODA, JULIDA, JULIDAE), FROM SERBIA. Arch. Biol. Sci., Belgrade, (2014), 66 (1), 385-391.
46. Pergal Marija V, Stefanovic Ivan S, Godjevac Dejan M, Antic Vesna V, Milacic Vesna, Ostojic Sanja B, Rogan Jelena R, Djonlagic Jasna A. Structural, thermal and surface characterization of thermoplastic polyurethanes based on poly(dimethylsiloxane) J. Serb. Chem. Soc. 79 (7) 843–866 (2014).
47. Gordana Zdunić, Dejan Gođevac, Marina Milenković, Katarina Šavikin, Nebojša Menković, Silvana Petrović. Anti-inflammatory and Gastroprotective Properties of Hypericum richeri Oil Extracts. Natural Product Communications (2010) 5(8), 1215-1218.
48. Milan S. Stankovic, Milica Petrovic, Dejan Godjevac, Zora Dajic Stevanovic. Screening inland halophytes from the central Balkan for their antioxidant activity in relation to total phenolic compounds and flavonoids: Are there any prospective medicinal plants. Journal of Arid Environments 120 (2015) 26-32.
49. Gođevac D, Stanković J, Novaković M, Anđelković B, Dajić-Stevanović Z, Petrović M, Stanković M. Phenolic Compounds from Atriplex littoralis and Their Radiation-Mitigating Activity. J Nat Prod. 2015 78(9):2198-204.
50. Vajic, Una-Jovana; Grujic-Milanovic, Jelica; Zivkovic, Jelena; Savikin, Katarina; Godjevac, Dejan; Miloradovic, Zoran; Bugarski, Branko; Mihailovic-Stanojevic, Nevena. Optimization of extraction of stinging nettle leaf phenolic compounds using response surface methodology. Industrial Crops and Products (2015), 74, 912-917.