IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Југослав Б. Крстић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

Адреса: Универзитет у Београду,
НУ Институт за хемију, технологију и металургију,
Институт од националног значаја за Републику Србију,
Центар за катализу и хемијско инжењерство,
Његошева 12, 11000 Београд,
ПАК 125213, Република Србија.
Локација Центра:
Зграда Хемијског факултета,
Студентски трг 12-16, III спрат, Лабораторија 605.
Телефон: +381 11 2630 213; +381 11 2637 977
Факс: +381 11 2637 977
Електронска пошта: jkrstic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 28.10.1968.
Београд

Академски степен: Доктор физичкохемијских наука

Звање: Виши научни сарадник

Чланства у друштвима:

Друштво физикохемичара Србије,
Српско хемијско друштво

Професионлно искуство:

2000 – 2002 НУ Геоинститут – Хемијска лабораторија
2002 – до данас НУ ИХТМ – Центар за катализу и хемијско инжењерство

Области интересовања:

 • Синтеза, карактеризација и испитивање својстава катализатора на различитим природним и синтетичким носачима.
 • Хидрогенизација - посебно биљних уља и масти.
 • Фотокатализа.
 • Синтеза биодизла.
 • Синтеза, карактеризација и испитивање својстава нових материјала (карбонски, силикати, титатнати, ферити, мешовити оксиди) - адсорбенси, суперкондензатори и сензори.
 • Заштита животне средине - уклањање полутаната.
 • Аналитичка хемија.

Стручне вештине:

 • Бројне карактеризационе технике и методе (ICP-OEC, AAS, FTIR, DR UV-Vis, RAMAN, GC, TG-DTA, TPR, TPO, TPD, XRD, волуметријска H2 хемисорпција високе резолуције, волуметријске N2 i CO2 физисорпција високе резолуције, Hg порозиметрија, поларографија ...)
 • Конструкција и модификације постојеће лабораторијске опреме
 • Познавање одговарајућих професионалних софтверских пакета

Цитираност: Преко 1100 цитата (преко 850 хетероцитата) април 2019. год.
h-индекс = 19 (h-индекс = 17 хетероцитати) април 2019. год.

Знање језика: енглески

Најзначајнији пројекти: Међународни:
2004-2006: Synthesis and catalytic properties of heterogeneous catalysts.
2006-2008: Morphology, texture and properties of modified nickel-containing catalyst precursors
for vegetable oil hydrogenation.
2009-2011: Ni/SiO2 Catalysts for Edible Vegetable Oil Hydrogenation with Controlled Pore Structure
2011-2012: Heterogeneous process of biodiesel synthesis – catalyst preparation, characterization
and testing.
2010-2012: Synthesis and catalytic properties of heterogeneous catalysts.
2014-2016: New Nano-Sized Hydrogenation Catalysts Based on Metals of VIII Group.
2017-2019: Synthesis and properties of catalytic materials in environmental protection
Интегрална интердиспциплинарна истраживања (ИИИ):
2011-2019 Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим
процесима, ИИИ 45001
Основна истраживања:
2008-2010: Мезопорозни и наноматеријали у каталитичким и сорпционим процесима
Примењена истраживања:
2002-2004: Модификација природних силикатних материјала и синтеза нових типова хидрогенационих катализатора на силикатном носачу, МХТ.2.09.0022.Б.
2004.-2005: Развој технологије производње материјала на бази сепиолита, ПТР-2082.
2005-2007: Развој минералних сорбента на бази бентонита и сепиолита за примену у прехрамбеној индустрији, ТД-7057Б.
2005-2008: Испитивање и развој технологија производње нових производа на бази секундарних сировина са колубарског угљеног басена,ТР-6712Б.

Изабране публикације: Монографије, поглавља у књигама:

 1. Krstić, Z. Mojović, A. Abu Rabi, D. Lončarević, N. Vukelić, D. Jovanović,
  Adsorption of Methylen Blue from Aqueous Solution onto Bentonit
  Survival and Sustainability: Environmental Concerns in the 21st Century, Editors: Hüsein Gökçekuş, Umut Türker, James W. LaMoreaux, Springer, 2011, pp. 1097-1106, ISBN: 978-3-540-95990-8
 2. Milutinović-Nikolić, J. Krstić, J. Dostanić
  Kompoziti na bazi bentonita i netkanih tekstilnih materijala
  NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, Beograd, Srbija, 2013, ISBN: 978-86-81405-19-2
 3. Stanković, J. Krstić, M. Gabrovska, V. Radonjić, D. Nikolova, D. Lončarević, and D. Jovanović
  Supported Nickel-Based Catalysts for Partial Hydrogenation of Edible Oils
  In New Advances in Hydrogenation Processes-Fundamentals and Applications. InTech. Chapter 8, Editor Maryam Takht Ravanchi, 2017, pp. 131-179, ISBN: 978-953-51-2869-4

Публиковани радови:

 1. Tomašević, S. Rajšić, D. Đorđević, M.Tasić, J. Krstić, V. Novaković
  Heavy metals accumulation in tree leaves from urban areas
  Environmental Chemistry Letters, (2004),Vol. 2, Iss. 3,str.. 151-154
 2. Terzić, J. Krstić, A. Popović , N. Dogović
  Synthetic activated carbons for the removal of hydrogen cyanide from air
  Chemical Engineering and Processing, (2005), Vol. 44, Iss. 11, str. 1181-1187
 3. Gabrovska, J. Krstić, R. Edreva-Kardjieva, M. Stanković, D. Jovanović
  The influence of the support on the properties of nickel catalysts for edible oil hydrogenation
  Applied Catalysis A: General, (2006), Vol. 299, str. 73-83
 4. Lukić, J. Krstić, D. Jovanović, D. Skala
  Alumina/silica supported K2CO3 as a catalyst for biodiesel synthesis from sunflower oil
  Bioresource Technology, (2009), vol. 100 br. 20, str. 4690-4696
 5. Banić, B. Abramović, J. Krstić, D. Šojić, D. Lončarević, Z. Cherkezova-Zheleva,V. Guzsvány, Photodegradation of thiacloprid using Fe/TiO2 as a heterogeneous photo-Fenton catalyst
  Applied Catalysis B: Environmental (2011) Vol. 107, str. 363– 371
 6. Pavlović, J. Krstić, M.J. Šćepanović, J. Dojčilović, D.Minić, J. Blanuša, S. Stevanović, V. Mitić, V. Pavlović, Structural investigation of mechanically activated nanocrystalline BaTiO3 powders
  Ceramics International, (2011), Vol. 37, Iss.7, Str. 2513-2518
 7. Đokića, Ž. Kesić, J. Krstić, D. Jovanović, D. Skala
  Decrease of free fatty acid content in vegetable oil using silica supported ferric sulfate catalyst
  Fuel, (2012), Vol. 97, str. 595-60
 8. Laušević, P. Y. Apel, J. Krstić, I. Blonskaya
  ,,Porous carbon thin films for electrochemical capacitors
  Carbon, Vol. 64, (2013), str. 456-463
 9. Kragović, A. Daković, M. Marković, J. Krstić, D. Gatta, N. Rotiroti
  Characterization of lead sorption by the natural and Fe(III)-modified zeolite”,
  Applied Surface Science, Volume 283, 15 (2013), Str. 764-774
 10. Miladinović, J. Krstić, M. Tasić, O. Stamenković, V. Veljković
  A kinetic study of quicklime-catalyzed sunflower oil methanolysis
  Chemical Engineering Research and Design, (2014), Vol. 92, Iss. 9, str. 1740-1752
 11. Krstić, M. Gabrovska, D. Lončarević, D. Nikolova, V. Radonjić, N. Vukelić, D Jovanović
  Influence of Ni/SiO2 activity on the reaction pathway in sunflower oil hydrogenation
  Chemical Engineering Research and Design, (2015), Vol 100, str. 72–80
 12. Finčur, J. Krstić, F. Šibul, D. Šojić, V. Despotović, N. Banić, J. Agbaba, B. Abramović,
  Removal of alprazolam from aqueous solutions by advanced oxidation processes: Influencing factors, intermediates, and products
  Chemical Engineering Journal, (2017), Vol. 307, str. 1105–1115

(Укупно 78 радова штампан у целости, од којих 69 са SCI листе тј. у часописима са импакт фактором – Април 2019.)

Саопштења:

(Више од 100 саопштења од којих 29 штампаних у целости - Април 2019.)

Патент и техничка решења: Домаћи патенти:

 1. ,,Синтеза нанодиспергованог композита волфрам карбида и угљеника методом истовремене редукције и карбуризације WО3 помоћу угљеничног материјала богатог ковалентно везаним азотом“, 2016. Патентни број РС 54982 Б1