IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Татјана Новаковић

Научни саветник

 

 

 

 

Адреса: Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију – Институт од националног значаја за Републику Србију,
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, соба 605.
Телефон: +381 11 2630 213; +381 11 2628 587
Факс: +381 11 182 995
Електронска пошта: tnovak@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 19.06.1962. Радојево

Академски степен: Доктор физичкохемијских наука

Звање: Научни саветник

Чланства у друштвима:

Друштво физикохемичара Србије, Српско хемијско друштво, Српско хемијско друштво-Секција за керамику, Српско керамичко друштво

Професионлно искуство: 

1989 –   ИХТМ – Центар за катализу и хемијско инжењерство

Области интересовања:

Сорпциони и каталитички процеси, оксидни материјали, нанокомпозити, заштита животне средине

Стручне вештине: 

Рад на лабораторијској опреми  (Sorptomatic, Hg Porosimeters,  UV-Vis spektrofotometar) и познавање одговарајућих професионалних софтверских пакета

Цитираност: 377 (292 без самоцитата), април, 2019. година; h index = 11

Знање језика: Енглески, француски

Најзначајнији пројекти:

Међународни:

Пројекти билатералне сарадње са Бугарском  (IONH - BAN)

2002-2005 Synthesis and modification of Ni-containing catalysts for vegetable edible oils hydrogenation

2004-2006 Synthesis and catalytic properties of heterogeneous catalysts

2008 –2013 Наноструктурни термостабилни каталитички системи са ниским хидродинамичким

отпором за пречишћавање отпадних гасова

2014 – 2016 Preparation and application of new catalytic materials

Основна истраживања:

2005 – 2010  Синтеза и карактеризација и тестирање каталитичких својстава специјално дизајнираних материјала, пројекат број ON 142019B, MNTR RS

2011-2019 ON 172015 Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са

моделирањем и предвиђањем њиховог понашања под неравнотежним условима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Примењена истраживања:

2001-2004 МNТ.2.09.0022B Модификација природних силикатних материјала и синтеза нових типова хидрогенационих катализатора на силикатном носачу

2005-2010.god. MNT : Пројекат Технолошког развоја, ТR-6712B под Испитивање и развој технологија производње нових производа на бази секундарних минералних сировина са Колубарског угљеног басена 

2005-2007 Top-Daun пројекат број ТД-7084 Б под називом „Производња и примена етил алкохола као енергента

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

  1. Nastasović, D. Đorđević, D. Jakovljević, T. Novaković, Z. Vuković, S. Jovanović“ Heavy Metal Ions Removal with Macroporous Poly (4-vinylpyridine-ethylene Glycol Dimethacrylate)” In “Leading Edge Polymer Research”, 2006 Nova Science Publisher, Inc., Editor: Robert K. Bregg, Chapter 7, (2006) p. 213-234
  2. Aleksandra B. Nastasović, Tatjana B. Novaković, Zorica M. Vuković, Bojana M. Ekmeščić, Danijela V. Ranđelović, Danijela D. Maksin, Zoran P. Miladinović “Polymer Based Monolit Porous Composite” In “Proceedings of the III Advanced Ceramics and Applications Conference”, Publisher Atlantis Press, Editors William E. Lee, Rajner Gadow, Vojislav Mitić, Nina Obradović, (2015) p. 241-257 DOI 10.2991/978-94-6239-157-4_17

Публиковани радови:
1. Lj.S.Rožić, S.P.Petrović, T.B.Novaković, Ž.D.Čupić, Ž.B.Grbavčić, D.M.Jovanović “ Textural and fractal properties of CuO/Al2O3 catalyst supports”, Chemical Engineering Journal , vol 120, (2006) p. 55-61
2. Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić, Srđan Petrović, Aleksandra Rosić “Synthesis and characterization of acid activated Serbian smectite clays obtained by statistically designed experiments” Chemical Engineering Journal, vol 137, 2, (2008) p. 436-442
3. Milica Carević, Nadica D. Abazović, Tatjana Savić, Tatjana B. Novaković, Miloš D. Mojović, Mirjana I. Čomor “Structural, optical and photodegradation properties of pure and Fe-doped titania nanoparticles probed using simulated Solar light ” Ceramics International 42 (2016) p. 1521-1529
4. M.V. Carević, N.D. Abazović, T.B. Novaković , V.B. Pavlović, M.I.Čomor „Zirconium dioxide nanopowders with incorporated Si4+ ions as efficient photocatalyst for degradation of trichlorophenol using simulated Solar light” Applied Catalysis B: Environmental 195 (2016) p. 112-120 doi:10.1016/j.apcatb.2016.05.005
5. Marija Radoičić, Gordana Ćirić-Marjanović, Vuk Spasojević, Phil Ahrenkiel, Miodrag Mitrić, Tatjana Novaković, Zoran Šaponjić „Superior photocatalytic properties of carbonized PANI/TiO2 nanocomposites" Applied Catalysis B: Environmental 213 (2017) p. 155-166
DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.apcatb.2017.05.023
6. Milica V. Carević, Nadica D. Abazović, Tatjana D. Savić, Tatjana B. Novaković, Dejan J. Pjević, Mirjana I. Čomor "Binary oxide ceramics for enhanced phenols degradation under simulated Solar light" (JACERS-39876.R2) Journal of the American Ceramic Society (2017) pp. 1-12 DOI: 10.1111/jace.15324
7. A. Nastasović, S. Jovanović, D. Đorđević, A. Onjia, D. Jakovljević, T. Novaković “Metal sorption on macroporous poly(GMA-co-EGDMA) modifieg with ethylene diamine” Reactive and Functional Polymers vol. 58, (2004) p. 139-147
8. T. Novaković, N. Radić, B. Grbić, V. Dondur, M. Mitrić, D. Randjelović, D. Stoych and P. Stefanov „The thermal stability of porous alumina/stainless steel catalyst support obtained by spray pyrolysis“ Applied Surface Science 255, (2008) p. 3049-3055
9. Srđan Petrović, Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić “Statistical design of experiments of acid activation of smectite clay from Serbia and its bleaching capacity” Journal of Chemical Technology and Biotechnology 84 (2) (2009) p. 176-179
10. Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović "Modeling and optimization process parameters of acid activation of bentonite by response surface methodology"Applied Clay Science 48 (2010) p. 154-158
11. Ljiljana Rožić, Boško Grbić, Nenad Radić, Srđan Petrović, Tatjana Novaković, Zorica Vuković, Zoran Nedić
“Mesoporous 12-tungstophosphoric acid/activated bentonite catalysts for oxidation of 2-propanol “
Applied Clay Science 53 (2) (2011) p. 151-156
12. Nenad Radić, Boško Grbić, Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović, Dimitar Stoychev, Plamen Stefanov “Effects of organic additives on alumina coatings on stainless steel obtained by spray pyrolysis”
Journal of Non-Crystalline Solids 357 (21) No.1 (2011) p. 3592-3597
13. Nikola Tasić, Zorica Marinković Stanojević, Zorica Branković, Uroš Lačnjevac, Vesna Ribić, Milan Žunić,
Tatjana Novaković, Matejka Podlogar, Goran Branković „Mesoporous films prepared from synthesized TiO2 nanoparticles and their application in dye-sensitized solar cells (DSSCs)“ Electrochimica Acta 210 (2016) p. 606-614 DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.electacta.2016.05.179
14. Jelica Lazarević, Aleksandar Radojković, Igor Kostić, Slobodan Krnjajić, Jelena Mitrović, Miroslav B. Kostić, Tatjana Novaković, Zorica Branković, Goran Branković “Insecticidal impact of alumina powders against Acanthoscelides obtectus (Say)” Journal of Stored Products Research 77 (2018) 45-54
15. N.N. Jovanović, T. Novaković, J. Janaćković and A. Terlecki-Baričević "Properties of activated alumina obtained by flash calcination of gibbsite" Journal of Colloid and Interface Science vol 150. No 1, (1992) p. 36
16.Z. Vuković, A. Milutinović-Nikolić, J. Krstić, A. Abu-Rabi, T. Novaković and D. Jovanović “The Influence of acid Treatment on the Nanostructure and Textural Properties of Bentonite Clays” Materials Science Forum vol. 494, (2005) p. 339-344
17. Tatjana Novaković, Nenad Radić, Boško Grbić, Tsvetana Marinova, Plamen Stefanov, Dimitar Stoychev “Oxidation of n-hexane over Pt and Cu–Co oxide catalysts supported on a thin-film zirconia/stainless steel carrier” Catalysis communication 9, (2008) p. 1111–1118
18. Srdjan Petrović, Ljiljana Rožić, Zorica Vuković, Tatjana Novaković, Dragomir Stanisavljev “Response surface optimization for activation of bentonite using microwave irradiation” Clays and Clay Minerals 60 (2012) p. 32-39
19. Ana Ivanović-Šašić, Tatjana Novaković, Zorica Mojović, Željko Čupić, Dušan Jovanović “Cyclic voltammetric study of the influence of porosity on electrochemical response of nickel-alumina modified glassy carbon electrode” Science of Sintering 50 (3)(2018) p. 1-9
20. Nikola Tasić, Zorica Marinković Stanojević, ZoricaBranković, Milan Žunić, Uroš Lačcnjevac, Martina Gilić, Tatjana Novaković, Goran Branković “Mesoporous TiO2 spheresas a photoanodic material indye-sensitized
solar cells” Processing and Application of Ceramics 12 (4) (2018) p. 374–382.
21. N.N. Jovanović, V.R. Nikolić, T. Novaković i A. Terlecki-Baričević " Effect of the rapid thermal decomposition of gibbsite on the fractal dimension of product surfaces " Journal of Serbian Chemical Society vol 58. (3-4) (1993) p. 229
22. T. Srećković, M.G. Kakazey, T.B. Novaković “ Evolution of the Dispersivity and Structure of Polycrystal Zinc-Oxide During Tribophysical Activation “ Science of Sintering vol.27 (3), (1995) p. 183
23. N.N. Jovanović, Z.M. Vuković, T.B. Novaković and A. Radaković “ The effect of thermal treatment on the fractal dimensions of the surface of alumina obtained by the sol-gel method “ Journal of Serbian Chemical Society 61 (1) (1996) p. 39
24. N.N. Jovanović, Z.M. Vuković, T.B. Novaković “ The Effects of Additives on the Thermal Stability of Porous Structure of Alumina Obtained by the Sol-Gel Process “ Science of Sintering 28, Spec. Issue, 165 (1996)
25. Lj. Rožić, T. Novaković, N. Jovanović i A. Terlecki-Baričević and Ž. Grbavčić “The kinetics of the partiial dehydration of gibbsite to activated alumina in a reactor for pneumatic transport” Journal of Serbian Chemical Society vol 66 (4) (2001) p. 273-280
26. Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović, Željko Čupić, Željko Grbavčić and Aleksandra Rosić
„The sorption and crystalographic characteristics of alumina activated in the reactor for pneumatic transport“ Jоurnal of Serbian Chemical Society vol 71 (11) (2006) p. 1237-1246
27. T. Novaković, N. Radić, B. Grbić, D. Stoychev, P. Stefanov and T. Marinova “Preparation of ZrO2 and Al2O3 Thin-films on Stainless Steel by Spray Pyrolysis” Materials Science Forum vol. 555, (2007) p. 321-326
28. Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković and Srđan Petrović “Process improvement approach to the acid activation of smectite using factorial and orthogonal central composite design methods” Journal of Serbian Chemical Society vol 73 (4) (2008) p. 487-497
29. Ljiljana Rožić, Srđan Petrović, Tatjana Novaković, "β – carotene removal from soybean oil with smectite clay using central composite design" RJ of Physical Chemistry 83 (9) (2009) p. 1621-1624
30. Tatjana B. Novaković, Ljiljana S. Rožić, Srđan P. Petrović, Zorica M. Vuković and Vera T. Dondur “Pore surface fractal analysis of peg and La3+ doped mesoporous alumina obtained by sol-gel method” Journal of Serbian Chemical Society vol 75 ( 6) (2010) p. 833-843
31. Srđan P. Petrović , Zorica M. Vuković, Tatjana B. Novaković, Zoran P. Nedić, Ljiljana S. Rožić "Fractal analysis of bentonite modified with heteropoly acid by using nitrogen sorption and mercury intrusion porosimetry" Journal of the Serbian Chemical Society 76 (10), (2011) p. 1403-1410
32. Tatjana B. Novaković, Ljiljana S. Rožić, Zorica M. Vuković, Srđan P. Petrović " Uticaj dodatka polietilen glikola i lantana na mehanizam sinterovanja aluminijum-oksida dobijenog sol-gel postupkom", Hemijska industrija 65 (4) (2011) p. 355-362
33. Ljiljana S. Rožić, Srdjan P. Petrović, Zorica M. Vuković, Tatjana B. Novaković, Dragomir R. Stanisavljev
"Optimalno faktorno planiranje procesa kiselinske aktivacije bentonita u mikrotalasnom polju" Hemijska industrija 65 (5) (2011) p. 489-495
34. Mojović Zorica, Rožić Ljiljana, Novaković Tatjana, Vuković Zorica, Petrović Srđan, Ranđelović Danijela, Mitrić Miodrag “Electrochemical behavior of H3PW12O40/acid-activated bentonite powders”
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 18 (2) (2012) p. 329-338
35. Tatjana D. Savić, Ivana Lj. Validžić, Tatjana B. Novaković, Zorica M. Vuković, Mirjana I. Čomor “A synergy of ZnO and ZnWO4 in Composite Nanostructures Deduced from Optical Properties and Photocatalysis” Journal of Cluster Science, 23 (4) (2013) p. 679-688
36. Tatjana B. Novaković, Ljiljana S. Rožić, Srdjan P. Petrović, Zorica M. Vuković, Miodrag M. Mitrić “Study of the effect of Mg (II) addition and annealing conditions on the structure of mesoporous aluminum oxide using Plackett-Burman design” Journal of the Serbian Chemical Society 80 (12) (2015) p.1529-1540
37. Tatjana B. Novaković, Ljiljana S. Rožić, Srdjan P. Petrović, Dragomir Stanisavljev “Desorption of β-carotene from bentonite adsorbent under microwave irradiation” Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering Vol. 34, No. 2, (2015)

Укупно 48

Саопштења:
Велики број саопштења