IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Зорица Мојовић

Научни саветник

 

 

 

 

 Адреса: Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију – Институт од националног значаја за Републику Србију,
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, соба 605.
Телефон: +381 11 2630 213; +381 11 2628 587
Факс: +381 11 182 995
Електронска пошта: zoricam@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 16.06.1974. Београд

Академски степен: Доктор физичкохемијских наука

Звање: Научни саветник

Чланства у друштвима:

Друштво физикохемичара Србије
Српско керамичко друштво

Професионлно искуство:

2001 –2002 Институт за хемијске изворе струје
2003 –данас Институт за хемију, технологију и металургију – Центар за катализу и хемијско инжењерство

Награде и признања:

Области интересовања:

Електрохемија
алумосиликатни материјали, зеолити, глине,
заштита животне средине

Стручне вештине: Рад на лабораторијској опреми (757 Va Computrace, Metrohm, Sorptomatic, UV-Vis) и познавање одговарајућих професионалних софтверских пакета

Цитираност: 497 (376 без самоцитата), април, 2019. година; h index = 13

Знање језика: енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни:

 1. -2011. Synthesis and catalytic properties of heterogeneous catalysts

Основна истраживања:

2008-2010: Мезопорозни и наноматеријали у каталитичким и сорпционим процесима

Примењена истраживања:

2002-2004: Модификација природних силикатних материјала и синтеза нових типова хидрогенационих катализатора на силикатном носачу.

2005-2008: Истраживање и развој технологије нових производа из секундарних минералних сировина Колубарског угљеног басена.

Интегрална интердиспциплинарна истраживања (ИИИ):

2011-2019 Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима, Пројекат ИИИ 45001, 2011/2014, МПН РС

Изабране публикације: Монографије, поглавља у књигама:

 1. Krstić, Z. Mojović, A. Abu Rabi, D. Lončarević, N. Vukelić, D. Jovanović, “Adsorption of Methylen Blue from Aqueous Solution onto Bentonit”, Survival and Sustainability: Environmental Concerns in the 21st Century, Editors: Hüsein Gökçekuş, Umut Türker, James W. LaMoreaux, Springer, 2011, pp1097-1106.
 2. Aleksandra Milutinović-Nikolić, Aleksandra Nastasović, Zorica Mojović, “Kompozitni materijali kao katalizatori i nosači katalizatora”, u Monografiji, „Kataliza u naučnim i obrazovnim programima i u društvenom razvoju Srbije”, Urednik Paula Putanov, Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak Novi Sad, Novi Sad, 2010, str. 145-156.
 3. B. Mioč, Z.D. Mojović, D.M. Jovanović, Multielectron Redox Catalysts, E. Droli, L. Giorno (eds.), Encyclopedia of Membranes, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, DOI 10.1007/978-3-642-40872-4_1035-1 , Print ISBN 978-3-662-44323-1, eReference ISBN 978-3-662-44324-8
 4. Mojović, A.Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović „BENTONIT KAO ELEKTRODNI MATERIJAL“ u Monografiji „Bentonit iz rudnika „Bogovina“ kao savremeni nanotehnološki materijal“, Urednici: Z. Mojović, P. Banković, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, 2013, str. 167-203
 5. Banković, A. Ivanović-Šašić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, A. Milutinović-Nikolić and D. Jovanović, Modified Clays in Environmental Protection, in Proceedings of the III Advanced Ceramics and Applications Conference (Eds. W. E. Lee, R. Gadow, V. Mitić, N. Obradović), Atlantis Press, Paris, France, 2015, 221–240.

Публиковани радови:

 1. S.Mentus, Z.Mojović, N.Cvjetićanin and Z.Tešić, "HYDROGEN EVOLUTION ON    ZEOLITE     SUPPORTED PLATINUM CLUSTERS", Fuel Cells, 1 (2003) 15-20
 2. S.Mentus, Z. Mojović, N. Cvjetićanin, Z. Tešić, "ELECROCHEMICAL SPLITTING ON ZEOLITE SUPPORT PLATINUM CLUSTER", Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 7 (2004) 213-220
 3. Adnađević, Z. Mojović, A. Abu Rabi, J. Jovanović, "ISOCONVERSIONAL KINETIC ANALYSIS OF ISOTHERMAL SELECTIVE ETHANOL ADSORPTION ON ZEOLITE TYPE NaZSM-5,, Chemical Engeneering and Technology, 30 (9) (2007) 1228-1234
 4. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, S. Mentus, D. Jovanović, "ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF PHENOL ON METAL-IMPREGNATED ZEOLITE ELECTRODE" Chemical Engineering and Technology, 32(5), (2009), 738-744
 5. Mojović, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, J. Dostanić, N. Jović-Jovičić, D.Jovanović “Al,Cu-PILLARED CLAYS AS CATALYSTS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION”, Chemical Engineering Journal, 154 (2009) 149-155
 6. Mojović, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, B. Nedić, D. Jovanović, “Co-ALUMINOSILICATE BASED ELECTRODES”, Applied Clay Science, 48 (2010) 179 – 184
 7. Zorica Mojović, Aleksandra Milutinović-Nikolić, Predrag Banković, Slavko Mentus, Dušan Jovanović, “ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF SILVER IMPREGNATED Al-PILLARED SMECTITE IN ALKALINE SOLUTION“ Journal of Solid State Electrochemistry, 14 (2010) 1621-1627
 8. Mojović, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “PHENOL DETERMINATION ON HDTMA–BENTONITE-BASED ELECTRODES”, Journal of Hazardous Materials 194 (2011) 178–184
 9. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “ELECTROCATALYTIC BEHAVIOR OF NICKEL IMPREGNATED ZEOLITE ELECTRODE”, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (21) (2011) 13343-13351
 10.  Zorica Mojović, Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Zorica Vuković, Srdjan Petrović, Danijela Ranđelović, Miodrag Mitrić, „ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF H3PW12O40/ ACID-ACTIVATED BENTONITE POWDERS“, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 18(2) (2012) 329-338  
 11. Zorica Mojović, Predrag Banković, Nataša Jović-Jovičić, Anđela Abu Rabi-Stanković, Aleksandra Milutinović-Nikolić, Dušan Jovanović, CARBON MONOXIDE ELECTROOXIDATION ON Pt AND PtRu MODIFIED ZEOLITE X,  Journal of Porous Materials, 19 (2012) 695–703
 12. Mojović, T. Mudrinić, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Ivanović-Šašić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, „ THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF PtRu- AND Pt-MODIFIED ZEOLITE X IN ALKALINE SOLUTION“, Journal of Solid State Electrochemistry, 17 (2013) 1207-1214
 13. Mojović, T. Mudrinić, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Ivanović-Šašić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Oxygen reduction reaction on palladium-modified zeolite 13X, J Solid State Electrochem, 19 (2015) 1993-2000
 14. Zorica Mojović, Margarita Darder, Pilar Aranda, Eduardo Ruiz-Hitzky, Predrag Banković, Aleksandra Milutinović-Nikolić, Dušan Jovanović, Nataša Jović-Jovičić, Smectite-chitosan- based electrodes in electrochemical detection of phenol and its derivatives, Applied Clay Science, 124-125 (2016) 62-68
 15. Nataša Jović-Jovičić, Zorica Mojović, Miloš Mojović, Predrag Banković, Marija Ajduković, Aleksandra Milutinović-Nikolić, Dušan Jovanović, ,,ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF IMMOBILIZED HEMOGLOBIN IN ALKALINE SOLUTION’’, Applied Surface Science 400 (2017) 347-354
 16. Bojana M. Marković, Danijela D. Maksin, Zorica D. Mojović, Zorica M. Vuković, Aleksandra B. Nastasović, Dušan M. Jovanović, ,,ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF PALLADIUM MODIFIED AMINO-FUNCTIONALIZED MACROPOROUS COPOLYMER’’, Journal of Electroanalytical Chemistry 786 (2017) 94-101
 17. Tihana Mudrinić, Zorica Mojović, Predrag Banković, Nataša Jović-Jovičić, Ana Ivanović-Šašić, Aleksandra Milutinović-Nikolić, Dušan Jovanović,  ,,INFLUENCE OF NAFION ON DETECTION OF GLUCOSE ON A POLYCRYSTALLINE GOLD ELECTRODE FROM ALKALINE AND SALINE SOLUTIONS’’, Gold Bulletin 50 (2017) 191-201 
 18. Jović-Jovičić, M. Mojović, D. Stanković, B. Nedić-Vasiljević, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, Characterization and electrochemical properties of organomodified and corresponding derived carbonized clay, Electrochimica Acta 296 (2019) 387-396

(Укупно 54 радова)

Саопштења:
Велики број саопштења