IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Давор Лончаревић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

Адреса: Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију – Институт од националног значаја за Републику Србију, Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, лабораторија 609.
Телефон: +381 11 2630 213; +381 11 2628 587
Факс: +381 11 182 995
Електронска пошта: dloncarevic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Академски степен: Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија

Звање: Виши научни сарадник – Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију

Професионлно искуство: 2002 –до данас Институт за хемију, технологију и металургију – Центар за катализу и хемијско инжењерство

Области интересовања: Катализа, фотокатализа, водоник, заштита животне средине, енергија

Стручне вештине: Тестирање катализатора, карактеризација материјала (текстура, морфологија, спектроскопија, TPDRO/MS)

Цитираност: >400 (>300 без самоцитата), 2018; h index = 10

Знање језика: Српски, енглески

Најзначајнији пројекти: Међународни:
2010. -2011. Synthesis and catalytic properties of heterogeneous catalysts

Основна истраживања:
2008-2010: Мезопорозни и наноматеријали у каталитичким и сорпционим процесима

Примењена истраживања:
2002-2004: Модификација природних силикатних материјала и синтеза нових типова хидрогенационих катализатора на силикатном носачу.
2005-2008: Истраживање и развој технологије нових производа из секундарних минералних сировина Колубарског угљеног басена.

Интегрална интердиспциплинарна истраживања (ИИИ):
2011-2015 Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима, Пројекат ИИИ 45001, 2011/2014, МПН РС

Изабране публикације:

  1. Ðorđević, V., Sredojević, D.N., Dostanić, J., Lončarević, D., Ahrenkiel, S.P., Švrakić, N., Brothers, E., Belić, M., Nedeljković, J.M. Visible light absorption of surface-modified Al2O3 powders: A comparative DFT and experimental study, Microporous and Mesoporous Materials, 273 (2019) 41-49.
  2. Hadnadjev-Kostic, M., Vulic, T., Marinkovic-Neducin, R., Lončarević, D., Dostanić, J., Markov, S., Jovanović, D., Photo-induced properties of photocatalysts: A study on the modified structural, optical and textural properties of TiO2–ZnAl layered double hydroxide based materials, (2017) Journal of Cleaner Production, 164, pp. 1-18.
  3. Lončarević, D., Vukoje, I., Dostanić, J., Bjelajac, A., Đorđević, V., Dimitrijević, S., Nedeljković, J.M., Antimicrobial and Photocatalytic Abilities of Ag2CO3 Nano-Rods, ChemistrySelect, 2 (10), (2017) 2931-2938.
  4. Vukoje, I., Kovač, T., Džunuzović, J., Džunuzović, E., Lončarević, D., Ahrenkiel, S.P., Nedeljković, J.M., Photocatalytic Ability of Visible-Light-Responsive TiO2 Nanoparticles, Journal of Physical Chemistry C, 120 (33), (2016) 18560-18569.
  5. Lončarević, D., Dostanić, J., Radonjić, V., Živković, L., Jovanović, D.M., Simultaneous photodegradation of two textile dyes using TiO2 as a catalyst, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 118 (1) (2016) 153-164.
  6. Lončarević, J. Dostanić., V. Radonjić, A. Radosavljević-Mihajlović, D.M. Jovanović, Structure-activity relationship of nanosized porous PEG-modified TiO2powders in degradation of organic pollutants, Advanced Powder Technology 26 (4) (2015) 1162-1170.
  7. Dostanić, D. Mijin, G. Ušćumlić, D.M. Jovanović, M. Zlatar, D. Lončarević, Spectrochimica Acta -Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 123 (2014) 37-45.
  8. J.M. Dostanić, D.R. Lončarević, P.T. Banković, O.G. Cvetković, D.M. Jovanović, D.M. Mijin, “Influence of process parameters on the photodegradation of synthesized azo pyridone dye in TiO2 water suspension under simulated sunlight“, Journal of Environmental Science and Health Part A, 46 (2011) 70-79.
  9. Lončarević, J. Krstic, J. Dostanic, D. Manojlovic, Z. Cupic, D.M. Jovanovic, “Cyclohexane oxidation and cyclohexyl hydroperoxide decomposition by poly(4-vinylpyridine-co-divinylbenzene) supported cobalt and chromium complexes”, Chemical Engineering Journal, 157 (2010) 181-188.
  10. Manovic, E.J. Anthony, D. Lončarević, “CO2 looping cycles with CaO-based sorbent pretreated in CO2 at high temperature”, Chemical Engineering Science, 64 (2009) 3236-3245.