• 1 Центар за хемију
 • 2 Центар за електрохемију
 • 3 Центар за микроелектронске технологије
 • 4 Центар за катализу и хемијско инжењерство
 • 5 Центар за материјале и металургију
 • 6 Центар за екологију и техноекономику
 • 7 Центар за ремедијацију
 • Центар за хемију

  Основна и примењена истраживања у области: органске, биоорганске, медицинске хемије, молекулског моделовања, биохемије и биотехнологије, полимерних материјала, инструменталне анализе, геохемије и заштите животне средине. Европски валидна акредитација ИСО 17025
  Опширније...
 • Центар за електрохемију

  Један од центара-оснивача ИХТМ. Препознатљив у светским научним круговима, бави се истраживањима и стручним експертизама у синтези и карактеризацији електрокаталитичких материјала, галванотехници, електрометалургији, корозији и заштити од корозије.
  Опширније...
 • Центар за микроелектронске технологије

  Ми смо водећи центар за научна истраживања из области микро и наносистемских технологија у Србији и на западном Балкану, акредитовани као центар изузетних вредности. Специјализовани смо за МЕМС и НЕМС израду сензора, детектора и различитих других структура, направа и система.
  Опширније...
 • Центар за катализу и хемијско инжењерство

  Центар за катализу и хемијско инжењерство (ЦКХИ) представља водећу институцију у земљи из области катализе и хемијског инженујерства са читавим спектром активности на пољу катализе, каталитичких процеса и хемијског инжењеринга, од фундаменталних истраживања и развоја нових тефнологија до апликативне примене резултата у индустрији.
  Опширније...
 • Центар за материјале и металургију

  Област истаживања ЦММ су савремени магнетни, електроконтактни и фрикциони материјали, композити и легуре укључујући развој, синтезу, карактеризацију и примену, као и оптимизација технолошких процеса у циљу повећања енергетске ефикасности.
  Опширније...
 • Центар за екологију и техноекономику

  Центар за Екологију и ТехноЕкономику (ЦЕТЕ) је научноистраживачка, истраживачко-развојна и консултантска јединица НУ ИХТМ, која се бави лабораторијским истраживањима и испитивањима вода и предмета опште употребе, пројектовањем и израдом техничке доку-ментације технолошких процеса као и маркет инжењерингом и управљањем развојем у процесним индустријама.
  Опширније...
 • Центар за ремедијацију

  Центар за ремедијацију је део научног института ИХТМ-а који се бави истраживањем у областима: проучавање и примена биоремедијације у циљу елиминације опасних токсичних супстанци из животне средине проучавање и примена…
  Опширније...

Новости

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52

Пројекти

Пројекти
Најзначајнији међународни и домаћи пројекти

Сазнајте више

Истраживачи

Истраживачи
Научна, истраживачка и стручна звања

Сазнајте више

Опрема

Опрема
Капитална и стандардна опрема и доступност

Сазнајте више

ОИ 172053 “Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структура и активности”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: НУ Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у  Београду

Реализатори пројекта:

 • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
 • Хемијски факултет Универзитета у Београду
 • Институт за проучавање лековитог биља “Јосиф  Панчић” у Београду
 • Институт за мултидисциплинарана истраживања Универзитета у Београду
 • Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Влатка Вајс, научни саветник

Тема и циљ пројекта:

Планирано је систематско прикупљање самониклог биља са различитих локалитета Србије и окружења, најчешће ендемских врста, које би на основу хемотаксономских и етномедицинских сазнања биле потенцијални извор лековитих састојака. Предвиђено је испитивање следећих фамилија (родова): ASTERACEAE (Achillea, Amphoricarpos, Anthemis, Centaurea, Senecio, Helichrysum), APIACEAE (Seseli), GENTIANACEAE (Gentiana), BORAGINACEAE (Rindera), EUPHORBIACEAE (Euphorbia), DIPSACACEAE (Cephalaria) и BETULACEAE (Alnus). Планира се испитивање и неких других извора фармаколошки активних супстанци као што су нпр. јестиве бобице из самониклог и култивисаног биљног материјала (рибизле, малине, купине, плодови дуда и грожђа), за које је познато, на основу досадашњих радова, да садрже високу концентрацију биоактивних супстанци, међу којима полифеноли (снажни антитиоксиданси) заузимају значајно место. За издвајање чистих једињења биће коришћене најразличитије хроматографске технике, а чиста једињења биће окарактерисана модерним спектроскопским методама: (IR, NMR, LC/DAD/MS, GC, GC/MS, UV). Нагласак ће бити на 2D NMR методама и тандем масеној спектрометрији (LC/MS/MS и GC/MS/MS). Чиста једињења биће тестиранана на следеће биолошке активности: антиоксидативну, антибактеријску, антигљивичну, токсичност према соном рачићу Artemia salina, цитотоксичну (тубулин, хумане малигне ћелијске линије), потенцијал за реверзију "multidrug" резистенције код туморских ћелија, и хромозомске аберације.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ