• 1 Центар за хемију
 • 2 Центар за електрохемију
 • 3 Центар за микроелектронске технологије
 • 4 Центар за катализу и хемијско инжењерство
 • 5 Центар за материјале и металургију
 • 6 Центар за екологију и техноекономику
 • 7 Центар за ремедијацију
 • Центар за хемију

  Основна и примењена истраживања у области: органске, биоорганске, медицинске хемије, молекулског моделовања, биохемије и биотехнологије, полимерних материјала, инструменталне анализе, геохемије и заштите животне средине. Европски валидна акредитација ИСО 17025
  Опширније...
 • Центар за електрохемију

  Један од центара-оснивача ИХТМ. Препознатљив у светским научним круговима, бави се истраживањима и стручним експертизама у синтези и карактеризацији електрокаталитичких материјала, галванотехници, електрометалургији, корозији и заштити од корозије.
  Опширније...
 • Центар за микроелектронске технологије

  Ми смо водећи центар за научна истраживања из области микро и наносистемских технологија у Србији и на западном Балкану, акредитовани као центар изузетних вредности. Специјализовани смо за МЕМС и НЕМС израду сензора, детектора и различитих других структура, направа и система.
  Опширније...
 • Центар за катализу и хемијско инжењерство

  Центар за катализу и хемијско инжењерство (ЦКХИ) представља водећу институцију у земљи из области катализе и хемијског инженујерства са читавим спектром активности на пољу катализе, каталитичких процеса и хемијског инжењеринга, од фундаменталних истраживања и развоја нових тефнологија до апликативне примене резултата у индустрији.
  Опширније...
 • Центар за материјале и металургију

  Област истаживања ЦММ су савремени магнетни, електроконтактни и фрикциони материјали, композити и легуре укључујући развој, синтезу, карактеризацију и примену, као и оптимизација технолошких процеса у циљу повећања енергетске ефикасности.
  Опширније...
 • Центар за екологију и техноекономику

  Центар за Екологију и ТехноЕкономику (ЦЕТЕ) је научноистраживачка, истраживачко-развојна и консултантска јединица НУ ИХТМ, која се бави лабораторијским истраживањима и испитивањима вода и предмета опште употребе, пројектовањем и израдом техничке доку-ментације технолошких процеса као и маркет инжењерингом и управљањем развојем у процесним индустријама.
  Опширније...
 • Центар за ремедијацију

  Центар за ремедијацију је део научног института ИХТМ-а који се бави истраживањем у областима: проучавање и примена биоремедијације у циљу елиминације опасних токсичних супстанци из животне средине проучавање и примена…
  Опширније...

Новости

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52

Пројекти

Пројекти
Најзначајнији међународни и домаћи пројекти

Сазнајте више

Истраживачи

Истраживачи
Научна, истраживачка и стручна звања

Сазнајте више

Опрема

Опрема
Капитална и стандардна опрема и доступност

Сазнајте више

ОИ 172035 “Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

 • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
 • Војнотехнички институт у Београду
 • Хемијски факултет Универзитета у Београду
 • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
 • Институт за онкологију и радиологију у Београду
 • Институт техничких наука САНУ у Београду
 • Универзитет Сингидунум у Београду
 • Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду
 • Институт за нуклеарне науке “Винча” Универзитета у Београду
 • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
 • Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Александар Николић, виши научни сарадник

Тема и циљ пројекта:

Пројекат је мултидисциплинаран. У овом пројекту ће се радити на неколико узајамно повезаних тема. Студираће се једињења структурно сродна са онима за које се зна да имају физиолошко дејство. Органска синтеза и физичкохемијска карактеризација физиолошки активних супстанци, координационих једињења са потенцијалним физиолошким дејством и прекурсора наноматеријала. Структура нових једињења ће бити утврђена спектроскопским и хроматографским техникама. Она добијена у облику добрих кристала биће подвргнута ренгеноструктурној анализи. Радиће се молекулско моделовање и QSAR анализа да би се планирала циљана синтеза. За молекуле биће рађена семиемпиријска и Аb initio MO израчунавања. За одабране молекуле биће симулирано доковање на активна места ензима. Биће настављен развој ММ метода за комплексе прелазних метала. Проучити ће се конзеквенце интеракција малих молекула (холестрол,лекови) и хемоглобина на његову хем-посредовану функцију. За наноматеријале планиране у овом пројекту очекује се да поседују занимљива функционална суперпроводна, луминесцентна, фероелектрична својства. Пројекат је релевантан за бар 2 приоритета дефинисана Стратегијом НРРС: Биомедицина и Наноматеријали. Публиковаће се бар 30 радова у светски водећим научним часописима. Неки резултати биће заштићени патентима. Бар 4 докторске дисертације и магистарскe тезе биће довршенe. Прошириће се сарадња са истраживачима у свету и са колегама на другим пројектима у земљи. Нова опрема и софтвер биће набављени.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ