• 1 Центар за хемију
 • 2 Центар за електрохемију
 • 3 Центар за микроелектронске технологије
 • 4 Центар за катализу и хемијско инжењерство
 • 5 Центар за материјале и металургију
 • 6 Центар за екологију и техноекономику
 • 7 Центар за ремедијацију
 • Центар за хемију

  Основна и примењена истраживања у области: органске, биоорганске, медицинске хемије, молекулског моделовања, биохемије и биотехнологије, полимерних материјала, инструменталне анализе, геохемије и заштите животне средине. Европски валидна акредитација ИСО 17025
  Опширније...
 • Центар за електрохемију

  Један од центара-оснивача ИХТМ. Препознатљив у светским научним круговима, бави се истраживањима и стручним експертизама у синтези и карактеризацији електрокаталитичких материјала, галванотехници, електрометалургији, корозији и заштити од корозије.
  Опширније...
 • Центар за микроелектронске технологије

  Ми смо водећи центар за научна истраживања из области микро и наносистемских технологија у Србији и на западном Балкану, акредитовани као центар изузетних вредности. Специјализовани смо за МЕМС и НЕМС израду сензора, детектора и различитих других структура, направа и система.
  Опширније...
 • Центар за катализу и хемијско инжењерство

  Центар за катализу и хемијско инжењерство (ЦКХИ) представља водећу институцију у земљи из области катализе и хемијског инженујерства са читавим спектром активности на пољу катализе, каталитичких процеса и хемијског инжењеринга, од фундаменталних истраживања и развоја нових тефнологија до апликативне примене резултата у индустрији.
  Опширније...
 • Центар за материјале и металургију

  Област истаживања ЦММ су савремени магнетни, електроконтактни и фрикциони материјали, композити и легуре укључујући развој, синтезу, карактеризацију и примену, као и оптимизација технолошких процеса у циљу повећања енергетске ефикасности.
  Опширније...
 • Центар за екологију и техноекономику

  Центар за Екологију и ТехноЕкономику (ЦЕТЕ) је научноистраживачка, истраживачко-развојна и консултантска јединица НУ ИХТМ, која се бави лабораторијским истраживањима и испитивањима вода и предмета опште употребе, пројектовањем и израдом техничке доку-ментације технолошких процеса као и маркет инжењерингом и управљањем развојем у процесним индустријама.
  Опширније...
 • Центар за ремедијацију

  Центар за ремедијацију је део научног института ИХТМ-а који се бави истраживањем у областима: проучавање и примена биоремедијације у циљу елиминације опасних токсичних супстанци из животне средине проучавање и примена…
  Опширније...

Новости

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52

Пројекти

Пројекти
Најзначајнији међународни и домаћи пројекти

Сазнајте више

Истраживачи

Истраживачи
Научна, истраживачка и стручна звања

Сазнајте више

Опрема

Опрема
Капитална и стандардна опрема и доступност

Сазнајте више

142056 Нови материјали за примену у горивим спреговима са полимерном мембраном

Министарство науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основан истраживања

Трајање пројекта

2006. - 2010.

Координатор пројекта:

ИХТМ-Центар за електрохемију, Универзитет у Београду

Реализатори пројекта:

 • ИХТМ-Центар за електрохемију Универзитет у Београду;
 • Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду;
 • Хемијски факултет Универзитет у Београду

Руководилац пројекта:

Др Амалија Трипковић, научни саветник
ИХТМ-Центар за електрохемију Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд

Број истраживача:

12

Тема и циљ пројекта:

Добијени нови катализатори на бази Pt су физички окартактерисани и електрохемијски тестирани у реакцијама које се одигравају у горивим спреговима са полимерном мембраном и упоређени са комерцијалним катализаторима. Испитивањем ефеката легирања Pt са неплеменитим металима и модификације Pt адсорбованим металима са покривенишћу мањом од монослоја утврђени су параметри за добијење нанокатализатора за гориве спрегове. Успостављена је корелације између величине честица и структурних карактеристика ових катализатора и њихове активности у релевантним реакцијама.

Најзначајнији резултати:

Дугорочна потреба за уштедом енергије и њеним рационалнијим коришћењем довела је до развоја алтернативних извора енергије - горивих спрегова. Поред оксидације мравље киселине и метанола као анодна реакција испитивана је и оксидација етанола, због високог садржаја енргије, нетоксичности и доступности што га чини интересантним за практичну примену. Коришћење биметалних честица нано димензија нанетих на носаче развијене површине у циљу уштеде скупе Pt и побољшања ефикасноси, стабилности и слелктивности катализатора решио би многе проблеме везане за производњу и конверзију енергије. Синтетисани нови биметални катализатори са честицама нано димензија добијени таложењем Pt са мање племенитим или неплеменитим металима су материјали побољшаних каталитичких активности, са смањеним ефектом тровања површине.

Најзначајније публикације:

 1. A.V. Tripković, K.Dj. Popović, R.M. Stevanović, R. Socha, A. Kowal, "Activity of a PtBi alloy in the oxidation of formic acid", Electrochemistry Communication, 8 (2006) 1492.
 2. A.V. Tripković, S.Lj. Gojković, K.Dj. Popović, J.D. Lović, A. Kowal, "Study of the kinetics and influence of Biirr on formic acid oxidation at Pt2Ru3/C", Electrochim. Acta, 53 (2007) 887.
 3. D.S.Strmenik, P.Rebec, M.Gaberscek, D.Tripković, V.Stamenković, C.Lucas, N.M.Marković, "Relationship between the surface coverage of spectator species and the rate of electrocatalytic reactions", J.Phys.Chem C, 111 (2007) 18672.
 4. D. Tripković, S. Stevanović, A. Tripković, A. Kowal, V. M. Jovanović, ''Strustural effect in electrocatalysis: Formic acid oxidation on Pt electrodeposited on glassy carbon support'', J. Electrochem. Soc., 155 (2008) B281-B289.
 5. D. Strmcnik, D. Tripković, D. van der Vliet, V. Stamenković, N.M. Marković, “Adsorption of hydrogen on Pt(111) and Pt(100) surfaces and its role in the HOR“, Electrochem. Communications, 10 (2008) 1602-1605.
 6. S. Stevanović, V. Panić, D. Tripković, V. M. Jovanović, “Promoting effect of carbon functional groups in methanol oxidation on supported Pt catalyst“, Electrochem. Commun., 11 (2009) 18-21.
 7. A.V. Tripković, K.DJ. Popović, J.D. Lović, V.M. Jovanović, S.I. Stevanović, D.V. Tripković, A. Kowal, "Promotional effect of Snad on the ethanol oxidation at Pt3Sn/C catalyst", Electrochem. Commun., 11 (2009) 1030-1033.
 8. M. D. Obradović, A. V. Tripković, S. Lj. Gojković, "The origin of high activity of Pt-Au surfaces in the formic acid oxidation", Electrochim. Acta, 55 (2009) 204–209.
 9. V. Tripković, E. Skulason, S. Siahrostami, J. K. Nørskov, J. Rossmeisl, “Oxygen Reduction Reaction Mechanism on Pt(111) from density functional theory calculations”, Electrochim. Acta, 55 (27) (2010) 7975-7981.
 10. B. Genorio, D. Strmcnik, R. Subbaraman, D. Tripković, G. Karapetrov, V. R. Stamenković, S. Pejovnik, N. M. Marković, “Selective catalysts for the hydrogen oxidation and oxygen reduction reactions by patterning of platinum with calix[4]arene molecules”, Nature Materials, 9 (2010) 998-1003.

Контакт:

Др Амалија Трипковић,
ИХТМ-Центар за електрохемију Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 београд,
E-mail: amalija@tmf.bg.ac.rs

КОРИСНИ ЛИНКОВИ